ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวรพลวรพโลแก่นกำจร๓๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๒.สามเณรชนกชัยนามวิชา๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๑๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๓.สามเณรปวเรศเจียเจริญ๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๐ป.๑-๒๒๕๕๙
๔.สามเณรสาธิตไชยเสนา๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๑ป.๑-๒๒๕๕๙
๕.สามเณรโยธินรัตโน๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๒ป.๑-๒๒๕๕๙
๖.สามเณรอภิวัฒน์มะโนรัตน์๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๓ป.๑-๒๒๕๕๙
๗.สามเณรเจนณรงค์หารัญดา๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๔ป.๑-๒๒๕๕๙
๘.สามเณรพร้อมสุขนาชารี๑๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๙.พระธนพัฒน์ธนวฑฺฒโนบูรณกานนท์๖๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๐.พระแปงเปมิโยวงศ์มณีพร๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๑.สามเณรเจนณรงค์สำเภานนท์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๒.สามเณรโชติวิทย์ภูมิบารมี๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๓.สามเณรกล้าณรงค์มูลสิน๑๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๒๕๙ป.๑-๒๒๕๕๙
๑๔.พระสันติชวโนประสานสันติกุล๔๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๕.พระพีรยุทธธมฺมสรโณมีมาก๒๑ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๖.สามเณรวันชัยเต็มศุภศิริ๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๗.สามเณรชลาธรจันทร์ผ่อง๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๘.สามเณรวัชรินทร์ชูเชื้อ๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๙
๑๙.สามเณรวันเฉลิมกินก้าน๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๐.พระอรุณอรุโณถนอมจิต๒๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๑.สามเณรไกรสรโสภากุล๑๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๙
๒๒.พระมหานลินธมฺมโชโตพึ่งเพ็ง๔๓ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๓.พระมหาโชคชัยธีรวฑฺฒโนแสงบุญเรืองกุล๓๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๔.สามเณรธวัชชัยพุทธกูล๑๙ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๕.สามเณรปัฐวิกรณ์ใหม่เอี่ยม๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๙
๒๖.พระมหาภคภัทรนิสภชโยตุลาโชติกุล๓๒๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๔ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๗.สามเณรอาชัญสอาดเอี่ยม๑๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๕ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๘.สามเณรธีรโรจน์ชินรัตน์๑๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๓๗๙ป.ธ.๕๒๕๕๙
๒๙.พระมหาจอมแก้ววุฑฺฒิโกพุทธสาระแก้ว๒๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๗๙ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๐.พระมหาศรายุธสราวุฑฺโฒคีรีนิล๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๐ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๑.พระมหาอุเทนอุเทโนสะอู๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๑ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๒.พระมหารุ้งนภากิตฺติธโรมัณยานนท์๕๔ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๒ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๓.สามเณรพลรากรปักเขมายัง๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๓ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๔.สามเณรธิติโสระมัด๑๘ปากน้ำวัดปากน้ำ๘๔ป.ธ.๖๒๕๕๙
๓๕.พระมหาบัญชาสุสมฺปนฺโนผาติวโรดม๓๒๑๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๒ป.ธ.๗๒๕๕๙
๓๖.พระมหานพพลนาถปญฺโญบุญนามน๒๕ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๓ป.ธ.๗๒๕๕๙
๓๗.สามเณรเดชณรงค์ชาววัง๒๐ปากน้ำวัดปากน้ำ๔๔ป.ธ.๗๒๕๕๙
๓๘.พระมหาพัฒโนทัยกิตฺติวฑฺฒโนปูคำ๒๒ปากน้ำวัดปากน้ำ๑๕ป.ธ.๘๒๕๕๙
๓๙.พระมหาสายฝนมณิโชติมณีโชติ๒๗ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๒ป.ธ.๙๒๕๕๙
๔๐.พระมหาเอกชัยเอกญฺชโยสันติปัญญา๒๖ปากน้ำวัดปากน้ำ๒๓ป.ธ.๙๒๕๕๙