ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระนเรศสิริธมฺโมใจนุกูล๔๑๑๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๖๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๒.พระอุทัยปสนฺโนบุตรคำ๒๙พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๖๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๓.พระพนัสฉินฺนาลโยโคตรวงศ์๓๐พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๖๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๔.พระณรงค์กรณ์กนฺตสีโลศิริปรุ๒๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๖๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๕.พระสมชายชุตินฺธโรอรรถจรูญ๒๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๖๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๖.พระธรรมชาติถิรปญฺโญจันทร์ทองแท้๒๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๖๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๗.พระวิสุทธิ์ปริสุทฺโธประกอบทรัพย์๒๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๗๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๘.สามเณรไกรสรขาวดี๑๙พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๗๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๙.สามเณรเป็นหนึ่งเนขมานุรักษ์๑๗พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๗๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๐.สามเณรปรีชาร่มขาว๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๗๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๑.สามเณรเสกสรรทศชา๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๗๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๒.สามเณรพูลทวีทาสีภู๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๗๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๓.สามเณรวิกรณ์จันหม้อ๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๗๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๔.สามเณรเอกชัยหลักคำพันธ์๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๗๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๕.สามเณรคฑาวุธสุขสนวน๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๗๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๖.สามเณรสมควรประทุมวัน๑๔พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๗๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๗.สามเณรเศรษฐการจงจิตต์๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๘๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๘.สามเณรธเนตรจันทรัตน์๑๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๘๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๙.สามเณรศรายุทธคำลือฤทธิ์๑๗พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๘๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๐.สามเณรธงชัยพระบุราณ๑๗พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๘๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๑.สามเณรไทยรัตน์พระบุราณ๑๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๘๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๒.สามเณรสุริยาพานเพ็ง๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๘๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๓.สามเณรมนตรีเทศสนั่น๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๔๘๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๔.พระจำเริญอนาวิโลพลชัย๒๙พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๕.พระมนตรีสิริคุตฺโตอินเทียม๒๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๖.พระบุญณรงค์อภิชาโตตันติพิมล๓๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๗.พระวิชิตสุตธมฺโมมือขุนทด๒๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๘.พระปิยะกฤษปญฺญาธโรชาวสวน๒๒พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๙.สามเณรโยธินสถิตพงศ์๒๐พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๐.สามเณรนิเวชไพรสิงห์๑๙พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๑.สามเณรอรรถพลบางเอี่ยม๑๘พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๒.สามเณรศุภชัยโสดา๑๘พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๓.สามเณรเอกลักษณ์สุขสวัสดิ์๑๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๔.สามเณรจตุพลสายหยุด๑๖พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๕.สามเณรขวัญชัยมะลัย๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๖.สามเณรประเสริฐเขียวมี๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๗.สามเณรจักพรรณตางจงราช๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๘.สามเณรวิรัตน์ทองภู๑๕พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๙.พระมหาประสิทธิ์สิทฺธิกโรพลอยงาม๓๑พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๐.สามเณรณรงค์กรตพาลหาญ๑๗พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๑.สามเณรศรชัยมั่นคง๑๗พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๕๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๒.พระมหาอนันทปญฺญาวชิโรสาขามุละ๒๓พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๓๐ป.ธ.๕๒๕๔๕
๔๓.สามเณรศรายุทธนามสง่า๒๐พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๓๑ป.ธ.๕๒๕๔๕
๔๔.สามเณรธีระยุทธแผลติตะ๑๘พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๓๒ป.ธ.๕๒๕๔๕
๔๕.สามเณรไกรชิตสอาดจันดี๑๗พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๒๓๓ป.ธ.๕๒๕๔๕
๔๖.พระมหาชุมพลถิรธมฺโมวงษ์สว่าง๒๒พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๖๘ป.ธ.๖๒๕๔๕
๔๗.พระมหาสุรชาติอุตฺตมปญฺโญหงษ์เวียงจันทร์๒๒พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๖๙ป.ธ.๖๒๕๔๕
๔๘.สามเณรเหยี่ยวสิทธิคำทับ๒๐พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๑๗๐ป.ธ.๖๒๕๔๕
๔๙.พระมหาอุทัยชิตมาโรสายหยุด๓๒๑๑พนัญเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา๓๗ป.ธ.๙๒๕๔๕