ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรพีระพงษ์โยธาคุณ๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๔๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.สามเณรสุริยันจันทร์อ่อน๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๔๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.สามเณรธวัชชัยจันทร์ทองไส๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๔๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.สามเณรพิทยาประทุมชัน๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๔๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.สามเณรอมรดวงมะลิ๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.สามเณรชัยณรงค์จันมาลัง๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.สามเณรจตุพลดีแป้น๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.สามเณรฉัตรชัยสวรรค์ขวัญ๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.สามเณรวิทวัชเจริญสุข๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.สามเณรวิชัยจันทร์ทองไส๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๑.สามเณรสุขสันต์มะลัย๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๒.สามเณรสนั่นอโนวัน๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๓.สามเณรมนตรีขันซ้าย๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๔.สามเณรเทพประทานสีทับ๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๕๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๕.สามเณรอำพลอ่อนบ้านแดง๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๖๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๖.สามเณรวิชัยพิมพ์เวียง๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๓๖๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๗.สามเณรธีระชัยนาโพธิ์๑๔พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๗๙๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๘.พระณรงค์กรณ์กนฺตสีโลศิริปรุ๓๐พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๙.พระสุพจน์อหึสโกมากวงศ์๒๙พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๐.พระรุ่งอรุณสุวโรฤทธิ์ทรง๒๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๑.สามเณรวินัยองอาจ๑๙พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๒.สามเณรชานนท์แก้วคำ๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๓.สามเณรกิตติศิริโยธา๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๔.สามเณรดัสกรสมนึก๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๕.สามเณรมงคลพาลหาญ๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๖.สามเณรคมกริชนาพูน๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๗.สามเณรอดิศักดิ์วงษ์สมศรี๑๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๘.สามเณรวีระศักดิ์สายหยุด๑๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๒๙.สามเณรมงคลชัยสีแข่ไตร๑๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๐.สามเณรสายัณห์วงษ์นู๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๑.สามเณรรัฐพงษ์เลิศลำหวาน๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๒.สามเณรสาริกาสีพล๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๓.สามเณรณรงค์ฤทธิ์ตางจงราช๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๔.สามเณรวรุจน์วารี๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๕.สามเณรศราวุธทองงาม๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๖.สามเณรอุทิศพาไหม๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๗.สามเณรอนุรักษ์ชาวพงษ์๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๘.สามเณรโพธิ์โพธิสุวรรณ๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๓๙.สามเณรธีรพลตะวิง๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๐.สามเณรหัสดีจันทะวงษ์๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๑.สามเณรสิทธิชัยบัวภา๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๒.สามเณรวิรพรรณวิชัยวงค์๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๓.สามเณรธีระวุฒิบัวพรมมา๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๔.สามเณรวรวุฒิพลเยี่ยม๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๕.พระชำนาญปริสุทฺโธเจริญสุข๔๐พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๙๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๖.สามเณรอภินันท์ทบผา๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๙๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๗.สามเณรวิษณุศรีโมสร๑๕พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๙๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๔๘.พระมหาพุทธิพงษ์ธมฺมธโรพรมดี๓๐พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๔๙.พระมหาธงชัยสุทฺธิญาโณพระบุราณ๒๒พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๐.พระนพรักษ์ขนฺติโสภโณนาเมือง๓๑พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๑.สามเณรสวนัทอันทอง๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๒.สามเณรนพดลศรีสร้อย๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๓.สามเณรวิสุทธิ์หินนาง๑๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๔.สามเณรมานะนรดี๑๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๒๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๕.สามเณรพร้อมพงษ์มีเศษ๑๗พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๖๘๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๖.สามเณรยุทธนาสายหยุด๑๖พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๖๘๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๕๗.พระมหาไกรสรกลฺยาณธมฺโมขาวดี๒๓พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๑๙๒ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๘.พระมหาจำรัสจนฺทธมฺโมโยธา๒๓พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๔๓๔ป.ธ.๕๒๕๔๙
๕๙.สามเณรจตุพลสายหยุด๒๐พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๗๖ป.ธ.๗๒๕๔๙
๖๐.สามเณรวิรัตน์ทองภู๑๙พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๗๗ป.ธ.๗๒๕๔๙
๖๑.พระมหาสุรสิทธิ์กิตฺติโสภีเมืองขุนรอง๔๕๒๓พนัญเชิงพระนครศรีอยุธยา๗๖ป.ธ.๘๒๕๔๙