ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๑๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระจักรินปภสฺสรจิตฺโตมัณฑะจิตร๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๒.พระชูพงษ์ธมฺมิโกตันติพิพัฒนา๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๓.พระประเสริฐกิจสุเมโธสังข์กลิ่นหอม๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๔.พระวิเชียรจิตปสาโทอุ่นทะเล๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๕.พระธานินทร์คณาธาโรคณาธาร๓๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๖.พระจตุรงค์จิรฏฺฐิโตวังษ์เกิดศรี๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๗.พระบุญชูอริยธมฺโมรัตนกมลโชติ๓๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๘.พระชัฏพงศ์กตปุญฺโญฉายทองดี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๙.สามเณรณัฐวุฒินรรัตน์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๐.สามเณรนพพรบุญญธรรม๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๑.สามเณรอริยะถิรทินรัตน์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๒.สามเณรภัทรพลครสาคู๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๓.สามเณรวุฒิพงศ์พัดขำ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๔.สามเณรจิรวุฒิพัฒนพงศ์พิบูล๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๕.สามเณรณัฏฐวัฒน์จารุชาต๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๖.สามเณรเฉลิมศักดิ์สูตรทองมั่น๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๗.สามเณรจิรวัฒน์พัฒนพงศ์พิบูล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๘.สามเณรนครน่วมปฐม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๙.สามเณรอานนท์ชุมภูวัง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๐.สามเณรเถลิงศักดิ์จำนงค์จิตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๑.สามเณรนันทพงษ์เกตุมณี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๒.สามเณรสิงหนาทถิาวร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๓.สามเณรเทพทะนันไชย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๔.สามเณรจิตติพงษ์รุ่งกรุด๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๕.สามเณรธีระชัยอัศวชัยโสภณ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๖.สามเณรดวงเดือนลือโสภา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๗.สามเณรช่วงอิรุมรัมย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๘.สามเณรศราวุฒิขอสุข๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๙.สามเณรสมเย็นสาธร๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๐.สามเณรถวินคำสิม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๑.สามเณรสุริยะบุญเสริม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๒.สามเณรวิรชาดาวฉาย๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๓.สามเณรทศพลธีรเนตร๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๔.สามเณรวิทยาคำพูน๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๕.สามเณรสุบินผุยผง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๖.สามเณรอภิสิทธิ์สมบัติ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๗.สามเณรอิสราปทุมานนท์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๘.สามเณรนิติวิทย์สุรโชติเวศย์๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๙.พระศักดิ์ชายคุณยุตฺโตเห็นความดี๓๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๐.สามเณรประมวลชัยสิงหา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๑.สามเณรมาณพหาญไกร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๒.สามเณรสุริยาเกษศิริ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๓.พระบุญเธียรพุทฺธิธีโรเจริญจิตไพศาล๔๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๔.พระดำรงญาณานนฺโทสังขมานนท์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๕.สามเณรเฉลิมศักดิ์พรมสูงเนิน๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๖.สามเณรประพฤติบุญฤทธิ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๗.สามเณรอุดรคำพันธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๘.สามเณรนิติพงษ์ทิพยเกษร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๔๙.สามเณรวัฒนาปาคำทอง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๕๐.สามเณรสมเพียรหยุดรัมย์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๕๑.สามเณรศิลาวุฒิอารีรัมย์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๕๒.สามเณรสุทัธินารถรังสิตสวัสดิ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๕๓.สามเณรนิรันดร์สีลำโกน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๕๔.สามเณรทวีลูกรัตน์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๕๕.พระประพัฒน์จิรวํโสจิรพงษ์เมตต์๓๘๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๖.พระธรรมสถิตธมฺมฐิโตนิ่งน้อย๔๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๗.พระเผด็จศักดิ์สกฺกธมฺโมผดุงชิต๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๘.พระมนต์ชัยมนฺตาคโมไทรธนาพร๓๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๙.พระสุริยันต์สุทฺธิเตโชดาศรี๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๐.พระธนาเตชธมฺโมวรรณสมบูรณ์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๑.สามเณรสมบัติเหล่าทองสาร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๒.สามเณรคำพันเทืองเอื้อ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๓.สามเณรประมวลแสงรัตน์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๔.สามเณรประสงค์ปูไฝ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๕.สามเณรณรงค์ศักดิ์เปรื่องปรีชาสกุล๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๖.สามเณรรพีแว่นนันท์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๗.สามเณรดอนแก้วอุดม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๘.สามเณรพลอรรถเทวกุล ณ อยุธยา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๙.สามเณรสุริยาสุราราษฎร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๗๐.พระมหาสุวรรณรัตน์สุวณฺณวํโสศรีวงษ์๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๑.พระมหาเฉลิมปญฺญาภรโณไตรรัตนานุสรณ์๓๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๒.พระมหาธานินทร์สติมนฺโตหาญธงชัย๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๓.พระมหาชัยยาเขมชโยผาลี๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๔.สามเณรสุรสิทธิ์สูตรทองมั่น๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๕.สามเณรวิฑูรย์มั่นคง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๖.สามเณรกิตติพงศ์ศิลาวราเวทย์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๗.สามเณรศักดิ์ดารินทร์ทองแดง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๘.สามเณรนพดลคำเขียว๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๙.สามเณรไพบูณมะดารักษ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๓
๘๐.สามเณรกิตติพลมาลารักษ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๘๑.สามเณรสมจิตรก้อนหนู๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๓
๘๒.สามเณรไพบูลย์วินทะไชย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๓
๘๓.สามเณรเทวพลภิรมย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๓
๘๔.สามเณรธรรมรงค์สุราราษฎร์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๓
๘๕.สามเณรเพลินมหาพรหม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๓
๘๖.สามเณรอนุชิตจุดาบุตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๓
๘๗.พระมหาโชคทวีวุฑฺฒิกโรไชยวุฒิกรณ์วานิช๔๐๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๓ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๘.พระมหาสายรุ้งธีรโรจโนโต๊ะงาม๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๙.สามเณรวรชิตศรีเชียงสา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.ธ.๕๒๕๔๓
๙๐.สามเณรยงยุทธใหม่เอี่ยม๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๕๒๕๔๓
๙๑.สามเณรสาครนำมะ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๕๒๕๔๓
๙๒.สามเณรอำนวยจันทร์ละมูล๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๕๒๕๔๓
๙๓.สามเณรชาตรีวงศ์วรรณ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๕๒๕๔๓
๙๔.สามเณรวิริยะใจเที่ยง๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๕๒๕๔๓
๙๕.พระมหาสุนันท์นนฺทกนฺโตศรียาสิทธิ์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๓
๙๖.พระมหาพิษณุวิสุทฺธิญาโณรัตนบุรี๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๓
๙๗.พระมหาสุวัดสุวฑฺฒโนเสนเพ็ง๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๗ป.ธ.๖๒๕๔๓
๙๘.พระมหากิมยงค์จนฺทสุวณฺโณรัตนวัน๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๘ป.ธ.๖๒๕๔๓
๙๙.สามเณรจันทร์ดีเหตุเกษ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๙ป.ธ.๖๒๕๔๓
๑๐๐.สามเณรนิคมวงศ์วิลาศ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๐ป.ธ.๖๒๕๔๓
๑๐๑.พระมหาบุญพรมจารุปุญฺโญใหทอง๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๙ป.ธ.๗๒๕๔๓
๑๐๒.พระมหาสมัยฌานิสฺสโรพันธ์ศิริ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๐ป.ธ.๗๒๕๔๓
๑๐๓.สามเณรเรวัฒสลีอ่อน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๔๓
๑๐๔.สามเณรสมปรีดาบุญเสริม๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๒ป.ธ.๗๒๕๔๓
๑๐๕.สามเณรพรเทพมีพารา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓ป.ธ.๗๒๕๔๓
๑๐๖.พระมหาวีรวัฒน์วีรวฑฺฒโกเกษดี๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๓ป.ธ.๘๒๕๔๓
๑๐๗.พระมหาธนาวิทย์ธนวิชฺโชนาคนวล๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๔ป.ธ.๘๒๕๔๓
๑๐๘.พระมหาสมศรียติสุโรค่ำคูณ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๕ป.ธ.๘๒๕๔๓
๑๐๙.พระมหาอานนท์อานนฺโทศิลาภัย๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๖ป.ธ.๘๒๕๔๓
๑๑๐.พระมหาธีรธรรมธมฺมธีโรบุญเสริม๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๗ป.ธ.๘๒๕๔๓
๑๑๑.พระมหาธงชัยสารชโยสารสิงห์ทา๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๑ป.ธ.๙๒๕๔๓
๑๑๒.พระมหาพรชัยวรชโยเอื้อมเก็บ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๒ป.ธ.๙๒๕๔๓
๑๑๓.พระมหาสุพลสุพโลสุขดา๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๓ป.ธ.๙๒๕๔๓
๑๑๔.พระมหาเพชรกล้าสิริมนฺโตศรีมาบุตร๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๔ป.ธ.๙๒๕๔๓
๑๑๕.พระมหาลักษณะกิตฺติญาโณบุญคำ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๕ป.ธ.๙๒๕๔๓
๑๑๖.พระมหานิพนธ์ฌานธโชพันธ์เหมือน๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๖ป.ธ.๙๒๕๔๓
๑๑๗.อุบาสิกาชนิดาจันทราศรีไศล๓๔พระธรรมกายปทุมธานีบ.ศ.๙๒๕๔๓