ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระโสพลสุพโลวรรธนรียชาติ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๒.พระนวาวุธเขมากโรแสงสง่า๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๓.พระธงชาติโอภาโสประทีปะวณิช๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๔.พระเอกพลเอกพโลเทศพิทักษ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๕.พระสมคิดติกฺขิโณห้าวหัน๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๖.พระแก้ววิหารรตนวํโสเขาแก้ว๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๗.พระไพศาลถิรสทฺโธพรรโษทก๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๘.พระธรรมรัตน์ธมฺมรตโนมาระทัด๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๘๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๙.พระคมเดชสิทฺธเตโชทองเชื้อบุญมา๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๐.พระศิริมงคลสิริมงฺคโลคนซื่อ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๑.สามเณรพุทธรัตน์ใหม่เอี่ยม๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๒.สามเณรวรพงศ์มหาจันทร์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๓.สามเณรลักษณ์สุขยง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๔.สามเณรวัฏจักรบุญเจริญ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๕.สามเณรทีรศักดิ์โยวะ๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๖.สามเณรศักดิ์ชัยผิวจันทร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๗.สามเณรสุขสันต์กุลวงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๘.สามเณรนนทพัทธ์ทิพโกมล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๙๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๙.สามเณรเจริญไพศาลธารา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๐.สามเณรวรวุฒิลิลิตวงษ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๑.สามเณรธรรมนูญทาหล้า๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๒.สามเณรณัฐวุฒิดาวไธสงค์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๓.สามเณรสาครเตปิน๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๔.สามเณรสมนึกรักขุมแก้ว๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๕.สามเณรณรงค์ศักดิ์คุณวงศ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๖.สามเณรบรรชาหมุ่ยมาต๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๗.สามเณรพิพัฒน์พงษ์ขันทวี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๘.สามเณรวราวุฒินามวิชา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๐๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๙.สามเณรดำรงค์สัมพะวงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๐.สามเณรคำภาพรมนิตย์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๑.สามเณรสัญญาบูรพา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๒.สามเณรนรเทพเรืองศิริ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๓.สามเณรพรหมขันแก้ว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๑๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๔.พระนพดลนวคุโณถ่อนสันเทียะ๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๕.พระอัครเดชอคฺคเตโชรูปปัทม์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๖.พระชูชาติขนฺติวณฺโณภู่วรรณชัยกุล๔๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๗.พระสุเจนจนฺทวโรอนุศาสนกุล๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๘.พระวิเชียรฐิตปสาโทอุ่นทะเล๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๙.พระจตุรงค์จิรฏฺฐิโตวงษ์เกิดศรี๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๐.พระวรทกิตฺติปาโลวุฒินีรนาท๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๑.พระธเนศร์ฐานรโตทรัพย์สมบูรณ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๒.พระศุภกิจณฏฺฐิโกไวเจริญกุล๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๓.พระกิตติศักดิ์กิตฺติชโยอัมพรวิวัฒน์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๔.สามเณรเฉลิมศักดิ์พรมสูงเนิน๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๕.สามเณรวุฒิพงศ์พัดขำ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๖.สามเณรจิรวุฒิพัฒนพงศ์พิบูล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๗.สามเณรวีรศักดิ์ทองอ่อน๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๘.สามเณรบุญส่งศรีบุรินทร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๔๙.สามเณรสงครามศรีบุญเลิศ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๐.สามเณรนันยศปัญญา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๑.สามเณรสมเพียรหยุดรัมย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๒.สามเณรศิลาวุฒอารีรัมย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๓.สามเณรณรงศักดิ์จะโรจร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๓๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๔.สามเณรทีปกรตั้งรพีพากร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๕.สามเณรสุริยะบุญเสริม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๖.สามเณรไพบูลย์เป็งธินา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๗.สามเณรประยุทธสุดสุข๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๘.สามเณรฐากูรลักษณะโกวิทย์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๙.สามเณรอิสราปทุมานนท์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๐.สามเณรวิเชียรพิมนาคุณ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๑.สามเณรภานุพันธุ์ปทุมานนท์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๒.สามเณรธานนท์น่วมปฐม๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๓.สามเณรนิติวิทย์สุรโชติเวศย์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๔.พระมหาจักรินปภสฺสรจิตฺโตมัณฑะจิตร๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๖๕.สามเณรรพีแว่นนันท์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๕
๖๖.สามเณรณัฏฐวัฒน์จารุชาต๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๕
๖๗.สามเณรสำรวยปิยะวงศ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๙ป.ธ.๔๒๕๔๕
๖๘.สามเณรอานนท์ชุมภูวัง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๕
๖๙.สามเณรสิงหนาทถาวร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๐.สามเณรเทพทะนันไชย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๑.สามเณรธีระชัยอัศวชัยโสภณ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๒.สามเณรดวงเดือนลือโสภา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๓.สามเณรพูนทรัพย์พุทธดี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๔.สามเณรสุริยันเกื้อกูล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๕.สามเณรวิรชาดาวฉาย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๖.สามเณรทศพลธีรเนตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๗.สามเณรวิทยาคำพูน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๘.พระมหาฉัตรชัยฉตฺตญฺชโยเล่งอี้๓๒๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๕
๗๙.พระมหามนต์ชัยมนฺตาคโมไทรธนาพร๓๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๕
๘๐.พระมหาธนาเตชธมฺโมวรรณสมบูรณ์๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๕
๘๑.สามเณรนภสินธุ์วะทา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๒ป.ธ.๕๒๕๔๕
๘๒.สามเณรพลอรรถเทวกุล ณ อยุธยา๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๓ป.ธ.๕๒๕๔๕
๘๓.สามเณรประทีปแสงอุทัย๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๔ป.ธ.๕๒๕๔๕
๘๔.สามเณรวิฑูรย์มั่นคง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๖๒๕๔๕
๘๕.สามเณรกิตติพงศ์ศิลาวราเวทย์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๕ป.ธ.๖๒๕๔๕
๘๖.สามเณรนพดลคำเขียว๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๖ป.ธ.๖๒๕๔๕
๘๗.สามเณรไพบูณมะดารักษ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๗ป.ธ.๖๒๕๔๕
๘๘.สามเณรกิตติพลมาลารักษ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๘ป.ธ.๖๒๕๔๕
๘๙.สามเณรสมจิตรก้อนหนู๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๙ป.ธ.๖๒๕๔๕
๙๐.สามเณรไพบูลย์วินทะไชย๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๐ป.ธ.๖๒๕๔๕
๙๑.สามเณรธรรมรงค์สุราราษฏร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๑ป.ธ.๖๒๕๔๕
๙๒.สามเณรเพลินมหาพรหม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๒ป.ธ.๖๒๕๔๕
๙๓.สามเณรอนุชิตจุดาบุตร๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๖๓ป.ธ.๖๒๕๔๕
๙๔.สามเณรยงยุทธใหม่เอี่ยม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๙๖ป.ธ.๗๒๕๔๕
๙๕.สามเณรอำนวยจันทร์ละมูล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๙๗ป.ธ.๗๒๕๔๕
๙๖.สามเณรวิริยะใจเที่ยง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๘ป.ธ.๗๒๕๔๕
๙๗.สามเณรจันทร์ดีเหตุเกษ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๗ป.ธ.๘๒๕๔๕