ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๖๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเกษตรญาณวิชฺโชวิทยานุภาพยืนยง๕๙๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒.พระธณัชเชฏฺฐธมฺโมสุวรรณเศรษฐ๓๔๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๓.พระกวีศักดิ์กิตฺติรกฺโขเจริญจุฑารักษ์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๔.พระพงศ์ธรกิตฺติพนฺโธอินทะพันธ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๕.พระสมประสงค์ทีปวิชฺโชจำปาฮาด๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๖.พระสมชายขนฺติธมฺโมแพทย์เจริญ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๗.พระปรีชาณฏฺฐกุโลสัพพัญญูวิทย์๔๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๕๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๘.พระนุกูลธีรวโรปลั่งกลาง๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๙.พระณฐมนกนฺตมโนเสมทับ๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๐.พระวงศ์วริศวิสารโทพงษ์ลี้รัตน์๓๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๑.พระศุฆัญฐณภปวรญาโณซุ่นห้วน๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๒.พระอานนท์ฐิตสมตฺโถบรรทม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๓.พระเอกวิทย์นาถวิชฺโชม่วงนาวงษ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๔.พระณภภูผาสุโกลักษณ์ธนากุล๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๕.พระประพันธ์ชาติวฑฺฒโกอ่อนซ้อยสกุล๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๖.พระยศพลธมฺมธโรสาตร์เพ็ชร์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๗.สามเณรบุญช่วยสกุลดาว๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๖๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๘.สามเณรภัทรพลคงมั่น๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๑๙.สามเณรไผ่ทองภูอบเชย๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๐.สามเณรเอกวศินแจ่มเนียม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๑.สามเณรอานนท์ทับคง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๒.สามเณรโอสก้าบัวพันธ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๓.สามเณรกฤษณะราชโคตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๔.สามเณรโกวินสอนโยธา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๕.สามเณรจักรธรเติมสุข๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๖.สามเณรขจรยศอ่องชิงชัย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๗.สามเณรชาญชัยชุ่มชื่น๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๗๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๘.สามเณรวิษณุมาลัยไธสง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๒๙.สามเณรดุสิตคชเดช๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๐.สามเณรวิษณุเจริญพจน์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๑.สามเณรนราธรณ์บุญช่วย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๒.สามเณรอำนาจบุญโสภา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๓.สามเณรรุ่งโรจน์อุรัน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๔.สามเณรบุลากรคำหมื่น๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๕.สามเณรวุฒินันท์เครือศรี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๖.สามเณรรักษาเรียมดี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๗.สามเณรวสันต์ปานบุญเกิด๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๘๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๘.สามเณรคงศักดิ์เศษสังข์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๓๙.สามเณรทักษ์ดนัยลูกอิน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๐.สามเณรฤทธิเดชธรรมวิชิตร์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๑.สามเณรพงศกรอิงคะวะระ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๒.สามเณรอภิวัฒน์ครองยุติ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๓.สามเณรคมสันถึงเนียม๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๔.สามเณรปฐมพลสุขจั่นผล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๕.สามเณรกิตติพงษ์ปัญญาวงศ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๖.สามเณรภานุวัฒน์อินทจันทร์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๗.สามเณรยุทธนาธันยพงศา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๔๙๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๘.สามเณรอรรถชัยแย้มเยื้อน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๔๙.สามเณรญาณวุฒิกิ่งก้าน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๐.สามเณรแทนพนักงาม๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๑.สามเณรชาคริตคำแท้๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๒.สามเณรธนกิจไก่เจริญ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๓.สามเณรนฤเบศน์ส่งประสาทศิลป์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๔.สามเณรชนุตินุชชัยภูมิ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๕.สามเณรทวีโชคธิติธรรมนาคกุล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๖.สามเณรณัฐวนนท์แสนสิริวัฒนกุล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๗.สามเณรไพโรจน์กุรกนก๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๐๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๘.สามเณรอัครเดชบุญกอง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๕๙.สามเณรบรรชาครองพันธ์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๐.สามเณรตะวันพุทธรักษา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๑.สามเณรหมีอายี๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๒.สามเณรกล้าตะวันพุ่มไสว๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๓.สามเณรอธิบุตรยอดพุดซา๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๔.สามเณรบัณฑิตแสงทอง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๕.สามเณรอดิเทพวิภาสพาณิชกุล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๖.สามเณรธนพลเฉิน๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๗.สามเณรวรกรศรีภานุมาต๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๑๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๘.สามเณรวรวุฒิพุทธธรรม๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๖๙.สามเณรธนดลปิ่นแดง๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๐.สามเณรประพนธ์นวลเถลิงศักดิ์๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๑.สามเณรหงษ์ทองไชยศรี๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๒.สามเณรธัมมชัยแก่นมะกรูด๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๕๒๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๓.พระสุทธิพันธ์วิสุทฺธิโกกัณหา๔๘๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๔.พระประพัฒน์ฐิตปสาโทวิทยา๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๕.พระศรัญญูภูริมโนภูมิหวา๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๖.พระราฆินฌานรโตธุทช์๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๗.พระคุปติหาสธมฺโมชนะสิทธิ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๘.พระลิขสิทธิ์วิสุทฺธสีโลช่างงาน๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๑๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๗๙.พระวัฒน์ชานนท์วริทฺธิโกยงคุณานันท์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๐.พระธีระพลฐิตวํโสงามเกียรติทรัพย์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒๑ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๑.พระพัฒนพงศ์ภาณุวํโสตั้งกฤษณวินนท์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒๒ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๒.สามเณรภควัฒน์จันทร์แรม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒๓ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๓.สามเณรกฤตภัคอินใหม่๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒๔ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๔.สามเณรวันชัยโคตุพันธุ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒๕ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๕.สามเณรสุรธัชไชยคำหาญ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒๖ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๖.สามเณรสิทธิชาติบุญนำ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒๗ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๗.สามเณรพยัคฆ์เพียรยิ่ง๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒๘ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๘.สามเณรบุญฤทธิ์เพชรรัตน์เมธากุล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๒๙ป.๑-๒๒๕๕๗
๘๙.สามเณรณัฐดนัยเจริญศรี๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๗๓๐ป.๑-๒๒๕๕๗
๙๐.พระกิตติกิตฺติญาโณเถลิงเกียรติขจร๔๒๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๑.พระชวลิตอตฺถโชโตสหเจริญชัย๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๒.พระอภินัยตนฺติวฑฺโฒชินพิพัฒน์๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๓.พระปรัชญกมลคุตฺตปุญฺโญวรรณมณี๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๔.พระวีระพลวชิรจิตฺโตกุลศิริ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๕.พระณัฐพงษ์ปญฺญาสิริสีโท๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๖.พระวรพลกิตฺติปุญฺโญบุญล้ำ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๗.พระอัครชัยอคฺคชโยอัคคะ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๘.พระทองเพียรสิริทตฺโตโพธิ์ทัด๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๙๙.พระวรวิทย์วิชฺชากโรบุญประคม๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๐.พระโสรัจน์รตนวํโสเสริมรัตน์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๑.พระมนทวัสธมฺมานนฺโทชาลีทา๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๒.พระจักรกฤษ์มนฺตาคโมชาลีทา๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๓.พระคฑาวุฒิอภินนฺโทวุธวงค์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๔.พระจตุรภัทรอาทิจฺจโรจโนแสงอุทัย๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๕.สามเณรธนวัฒน์บงกชชัยวิพุธ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๖.สามเณรฉัตรดนัยตระกูลคูศรี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๗.สามเณรสุริยาฟักอ่ำ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๘.สามเณรวรภาสราชเปียง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๐๙.สามเณรชิษณุพงศ์อมรกุลสวัสดิ์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๐.สามเณรกิตติพัฒน์ธนูอินทร์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๑.สามเณรธีรพงษ์โพธิ์หอม๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๒.สามเณรณัฐวัฒน์อังกินันทน์๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๓.สามเณรณัฐพลเดชอารัญ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๔.สามเณรรณฤทธิ์บุญทูล๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๕.สามเณรพัฒทานัยเคนไชยวงค์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๖.สามเณรอดินันท์เสวนะบัณฑิตแพทย์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๗.สามเณรอนุชาราชธนา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๘.สามเณรนันทวัฒน์ทองโท๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๑๙.สามเณรลัทธ์ยี่จา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๐.สามเณรธนากรอินธิสาร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๑.สามเณรพศวัตศรีวรพันธ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๒.สามเณรกิตติศักดิ์ยอดทองหลาง๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๓.สามเณรสุพรเทพแซ่ลิ้ม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๔.สามเณรสวัสดิ์ดัชถุยาวัตร๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๕.สามเณรปฏิพลมุ่งประสิทธิชัย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๖.สามเณรภัคพลศิลปศิลานนท์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๗.สามเณรพงษ์สิทธิ์ฉัตรทันต์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๘.สามเณรธวัชชัยสายสมบัติ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๒๙.สามเณรอรรนพแก้วเสริม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๐.สามเณรฐิติพันธ์ณัฐธยาน์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๑.สามเณรกันทรากรเคนไชยวงศ์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๒.สามเณรนิพลฤทัยกูลมั่นคง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๓.สามเณรนัทดนัยวิภาวิน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๔.สามเณรศรนรินทร์ศรีทองเที่ยว๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๕.สามเณรชยันต์นิราช๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๖.สามเณรปุญญพัฒน์หงษ์ศรี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๗.สามเณรธีรศักดิ์รักสกุล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๘.สามเณรเกียรติศักดิ์เข็มขาว๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๓๙.สามเณรพัชนุกรณ์หนูเวียง๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๔๐.สามเณรปรินทรจันทร์หอม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๔๑.สามเณรธนากรสุนี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๔๒.สามเณรปุญญพัฒน์มนวรรธน์๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๔๓.สามเณรอุทัยชาชำนาญ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๔๔.สามเณรพัทชรพงศ์สงวนวงษ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๔๕.สามเณรวรพงศ์สิริศรีมงคล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๔๖.สามเณรวัฒนะดอกสะบา๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๔๗.สามเณรเทิดภูมิฟูวังหม้อ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๔๘.สามเณรธัชธรรมตั้งบูรณะกุล๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๔๙.สามเณรเจตน์ภพวงษ์สมาจารย์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๕๐.สามเณรธีรภัทรเพียจันทร์๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๕๑.สามเณรไพรวัลย์ณรงค์เพชร๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๕๒.สามเณรวาทิศคำแท้๑๓พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๕๓.พระสมเกียรติปุญฺญเตโชเตชะรัตนสิทธิ์๔๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๕๔.พระอุกฤษฏ์ชยุตฺตโมคงเทพ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๕๕.พระชาญยุทธเอกสิทฺโธจันทร์สุข๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๕๖.พระเปรมปรีดาขนฺติธโชแก้วกาหลง๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๕๗.พระสุทัศน์ทตฺตเขโมมิลาวรรณ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๕๘.พระกิตติฤทธิ์อิทฺธิญาโณโกทาสุข๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๕๙.พระเสถียรจินฺตากโรเวียนนอก๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๖๐.พระหลิงเจี้ยนเหวินญาณวุฑฺโฒแซ่หลิง๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๖๑.พระเฉลิมพลอาชิโตพยุหะ๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๖๒.พระธราธรภทฺทวํโสหงษ์เจริญ๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๖๓.พระอภิสิทธิ์อาภาธโรใบหนองฮี๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๖๔.พระธรณ์ธันย์อตฺตทนฺโตเขื่อนคำ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๖๕.พระสมพงษ์จนฺทโรจโนดาวแดง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๖๖.พระไชยวัฒน์ชยวฑฺฒโนอุปฐาก๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๖๗.พระเสกสรรค์สุทฺธจิตฺโตมีศรี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๖๘.พระพิพัฒน์ภูริมโนพรมดี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๖๙.สามเณรศราวุฒิอักโข๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๗๐.สามเณรไพโรจน์พะวงจิตร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๗๑.สามเณรภัทรพลมุมทอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๗๒.สามเณรณัฐพงษ์แสงวงศ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๗๓.สามเณรสุทธิเกียรติวงศ์สวรรยา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๗๔.สามเณรวรุตม์ศรีพรหม๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๗๕.สามเณรอนันตพงษ์ปากบั้น๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๗๖.สามเณรศุภชัยดาระหงษ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๗๗.สามเณรนครทรายคำปวน๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๗๘.สามเณรสิทธิชัยชำนาญพุดซา๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๕ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๗๙.สามเณรเทวนาถโหรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๘๐.สามเณรรัตนพลประสาททอง๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๘๑.สามเณรพีรพัฒน์บุญเสนาะ๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๘๒.สามเณรอภิสิทธิ์เหล่าชินชาติ๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๐๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๗
๑๘๓.พระมหาพงศ์ศักดิ์ฐานิโยคงคารัตนรักษ์๓๖๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๘๔.พระมหาภาณุโอภาสโกภูวนาฏภิญโญ๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๘๕.สามเณรวรวัชรนันติ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๘๖.สามเณรฐิติวัฒน์สมรัก๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๘๗.สามเณรอัจฉริยาวิศหาญสีหะคชา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๘๘.สามเณรพุฒิพงศ์รัศมีจันทร์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๘๙.สามเณรชราธรนามวงษ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๙๐.สามเณรจิรศักดิ์แสงฐิตาพันธุ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๙๑.สามเณรธงชัยนิยมพิทักษ์พงศ์๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๙๒.สามเณรชนะชัยบุญญา๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๙๓.สามเณรพิศณุพนธ์สีดาจัน๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๙๔.สามเณรต้นตระการพิลาดี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๙๕.สามเณรสุวินิจเลาหวงศ์๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๙๖.สามเณรณัฐวุฒิมีศรีสุข๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๙๗.สามเณรศิริราชภักดีราช๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๙๘.สามเณรวิวัฒน์มีสม๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๔๒๕๕๗
๑๙๙.สามเณรณัฐพลภูวนาฏภิญโญ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๔๒๕๕๗
๒๐๐.สามเณรภาสกรชาลาธราวัฒน์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๔๒๕๕๗