ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอภิชาญาณวโรเติมสมบัติบวร๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.พระสหรัฐฉนฺทธมฺโมสุตธัมโม๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.พระชนาธิปสุมโนแสนราษฏร์๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.พระวิศักดิ์ธมฺมสิริโกศรีไทย๕๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๒๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๕.พระมงคลคุณมงฺคโลเสนาธง๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๖.พระณัฐพลอคฺคสกฺโกศักดิ์พงศธร๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๗.พระธุรกิจธมฺมาลงฺกโตแก้วเฮือง๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๘.สามเณรอำนวยรุ่งสี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๙.สามเณรนนทวรรษมะณู๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๐.สามเณรณัฐกานต์มะณู๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๑.สามเณรอัครชัยคำแหงพล๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๒.สามเณรปพนโรจนธรรมกุล๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๓.สามเณรจามิลเคนดี๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๔.สามเณรเทวมินทร์ชาฤทธิ์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๓๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๕.สามเณรณัฐภพอ่อนแก้ว๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๖.สามเณรกิตติพศวะศรี๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๗.สามเณรสุทธิภัทรรุ่งโรจน์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๘.สามเณรณัฐวุฒิโต๊ะรัมย์๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๒๔๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๙.พระชาญณรงค์ปคุณธมฺโมกุสลจีรัง๓๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๐.พระเศรษฐวิชญ์เสฏฺฐวิชฺโชถิระศรุตานันท์๓๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๑.พระทัพพ์วริศชยาภินนฺโทศรีสำอางค์๓๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๒.พระธีรพงษ์สิริปโภศรีสว่าง๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๓.พระธีรโชติรตนนนฺโทถวิลวิสาร๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๔.พระสุรภพนิพฺภโยทรัพย์ทวี๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๕.พระกานต์ศักดิ์ธมฺมโกสโลจิตบุณย์กุลธร๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๖.สามเณรวสุบัณฑิตภูชิตธนิสร๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๗.สามเณรสิริโรชน์เรือทมิฬ๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๘.สามเณรดนุสรณ์จิ๋วปัญญา๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๙.สามเณรพันธ์วีร์พันพะม้า๑๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๓๐.สามเณรณภัทรแสนมั่นคงกุล๑๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๓๑.พระมหาวงค์วริศวิสารโทพงษ์ลี้รัตน์๔๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๔ป.ธ.๔๒๕๖๓
๓๒.พระมหาวิทัสน์สทฺธาพหุโลรัตนเลิศนาวี๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๕ป.ธ.๔๒๕๖๓
๓๓.สามเณรศุภมิตรเจตนาจรัสแสง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๖ป.ธ.๔๒๕๖๓
๓๔.สามเณรนิพัทธ์เจริญศรี๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๓๕.สามเณรภูรินทร์พวงมาลัย๑๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๓๖.สามเณรชินวัตรมณีโชติ๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑๙ป.ธ.๔๒๕๖๓
๓๗.สามเณรพนาวัฒน์จันทร์เผือก๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๐ป.ธ.๔๒๕๖๓
๓๘.พระมหาชวลิตอตฺถโชโตสหเจริญชัย๓๑๑๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๑ป.ธ.๕๒๕๖๓
๓๙.พระมหาภัทร์นฤนฐิตปุญฺโญบุญเทศ๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๒ป.ธ.๕๒๕๖๓
๔๐.พระมหาเทวนาถธมฺมนาโถโหรี๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๓ป.ธ.๕๒๕๖๓
๔๑.สามเณรนิติกรมุยคำ๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๔ป.ธ.๕๒๕๖๓
๔๒.สามเณรสันติภาพตันสิริ๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๒๕ป.ธ.๕๒๕๖๓
๔๓.พระมหารังสรรค์จิรสคฺโคจิราดิเรก๔๙๒๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๔ป.ธ.๖๒๕๖๓
๔๔.พระมหาพิเชษฐ์อภิเชฏฺโฐธรรมวิชิตร์๓๖๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๔๕.พระมหาณัฐวุฒิณฏฺฐชโยจันทร์โชติ๒๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๖ป.ธ.๖๒๕๖๓
๔๖.พระมหาฉัตรดนัยวิสารทชโยตระกูลคูศรี๒๗พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๗ป.ธ.๖๒๕๖๓
๔๗.พระมหาศรายุทธธมฺมินฺโทกล่ำอินทร์๔๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๘ป.ธ.๖๒๕๖๓
๔๘.พระมหาดุสิตธมฺมเตโชคชเดช๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๓๙ป.ธ.๖๒๕๖๓
๔๙.พระมหาวรพงศ์ธมฺมิทฺโธสิริศรีมงคล๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๐ป.ธ.๖๒๕๖๓
๕๐.พระมหาปิยะวัฒน์ธมฺมตฺถธีโรแปลงดี๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๑ป.ธ.๖๒๕๖๓
๕๑.พระมหาเจตน์ภพภวชโยวงษ์สมาจารย์๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๒ป.ธ.๖๒๕๖๓
๕๒.สามเณรณฑัตสุรเณร๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๕๓.สามเณรเดชเมธีลังกาพินธุ์๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๔ป.ธ.๖๒๕๖๓
๕๔.สามเณรกฤตภัคอินใหม่๒๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๕๕.สามเณรศุภกรรัตนดิลก ณ ภูเก็ต๒๑พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๖ป.ธ.๖๒๕๖๓
๕๖.สามเณรบรรชาครองพันธ์๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๗ป.ธ.๖๒๕๖๓
๕๗.สามเณรศหัศวรรตเอี่ยมสง่า๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๘ป.ธ.๖๒๕๖๓
๕๘.สามเณรณัฐดนัยเจริญศรี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๔๙ป.ธ.๖๒๕๖๓
๕๙.สามเณรจอเหล่ทูทอง๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๐ป.ธ.๖๒๕๖๓
๖๐.สามเณรสันติสุขสุขคำมี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๑ป.ธ.๖๒๕๖๓
๖๑.สามเณรสามารถพรายน้ำ๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๒ป.ธ.๖๒๕๖๓
๖๒.สามเณรนิธิพลสายพินทอง๑๘พระธรรมกายปทุมธานี๑๕๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๖๓.พระมหาธรรมนูญธมฺมมินฺทชโยทาหล้า๓๘๑๖พระธรรมกายปทุมธานี๙๒ป.ธ.๗๒๕๖๓
๖๔.พระมหาวีระพลวชิรจิตฺโตกุลศิริ๓๐๑๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๓ป.ธ.๗๒๕๖๓
๖๕.พระมหาประจักรปุญฺญิทฺธิชโยบุญฤทธิ์๒๙พระธรรมกายปทุมธานี๙๔ป.ธ.๗๒๕๖๓
๖๖.สามเณรหมีอายี๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๕ป.ธ.๗๒๕๖๓
๖๗.สามเณรอธิบุตรยอดพุดซา๒๐พระธรรมกายปทุมธานี๙๖ป.ธ.๗๒๕๖๓
๖๘.สามเณรวีรพงษ์บัวศรี๑๙พระธรรมกายปทุมธานี๙๗ป.ธ.๗๒๕๖๓
๖๙.พระมหาแก้วปัญญาปญฺญาชโยหินกล้า๓๒๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๔๔ป.ธ.๘๒๕๖๓
๗๐.พระมหากิตติพงศ์สิริชโยศิลาวราเวทย์๔๐พระธรรมกายปทุมธานี๔๕ป.ธ.๘๒๕๖๓
๗๑.พระมหาสุวินิจปญฺญินฺทชโยเลาหวงศ์๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๔๖ป.ธ.๘๒๕๖๓
๗๒.พระมหาอัศนัยวิสฺสุตชโยนาคะวะรังค์๓๒๑๒พระธรรมกายปทุมธานี๓๕ป.ธ.๙๒๕๖๓
๗๓.พระมหาวิริทธิพลวีริทฺธิชโยอภิวิชญ์ชลชาติ๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๖ป.ธ.๙๒๕๖๓
๗๔.พระมหาพงศธรธีชโยเนาว์เภา๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๓๗ป.ธ.๙๒๕๖๓
๗๕.พระมหากิตติพันธ์ธมฺมกิตฺติโกทฤษฎี๒๓พระธรรมกายปทุมธานี๓๘ป.ธ.๙๒๕๖๓
๗๖.พระมหาธงชัยธมฺมปชฺโชโตนิยมพิทักษ์พงศ์๒๔พระธรรมกายปทุมธานี๓๙ป.ธ.๙๒๕๖๓
๗๗.นางสาวสุภาเพ็ญบำรุงวงศ์๖๖พระธรรมกายปทุมธานี๑๑บ.ศ.๑-๒๒๕๖๓
๗๘.นางสาวพิมพ์พิชชาจันทร์เจ้าฉาย๓๒พระธรรมกายปทุมธานี๑๒บ.ศ.๑-๒๒๕๖๓
๗๙.นายญาณวรุตม์กสิวงศ์๒๕พระธรรมกายปทุมธานี๑๓บ.ศ.๑-๒๒๕๖๓
๘๐.นางสาวจันทิราไขทะเล๓๔พระธรรมกายปทุมธานี๑๑บ.ศ.๓๒๕๖๓
๘๑.นางสาวจิตราแซ่จง๓๒พระธรรมกายปทุมธานีบ.ศ.๔๒๕๖๓
๘๒.นางสาวสุดใจวชิรศักดิ์พานิช๔๕พระธรรมกายปทุมธานีบ.ศ.๕๒๕๖๓
๘๓.นางสาวประสงค์สมน้อย๔๕พระธรรมกายปทุมธานีบ.ศ.๙๒๕๖๓