ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระการุณย์อหึสโกภาพยัคฆ์๓๕พระพุทธบาทสระบุรี๔๒๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.พระจิรพันธ์อธิปญฺโญเทียมลี้๒๕พระพุทธบาทสระบุรี๔๒๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.พระสัญญาขนฺติธมฺโมตรีสวัสดิ์๒๓พระพุทธบาทสระบุรี๔๒๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.พระทองมากอจฺจาทโรสอนจันทร์๒๓พระพุทธบาทสระบุรี๔๒๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.พระวีรศักดิ์จารุวณฺโณน้ำทับทิม๒๗พระพุทธบาทสระบุรี๔๒๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.สามเณรสุริยาสิงหะชัย๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๔๒๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.สามเณรนิวัฒน์สมอแข็ง๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๔๒๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.สามเณรเวหาสุภาพันธ์๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๔๒๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.สามเณรไพรัชสิงห์ศร๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๔๓๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.สามเณรมงคลโถรัตน์๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๔๓๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑.สามเณรสังคมกองเกิด๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๔๓๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๒.สามเณรสุขุมแสนโคตร๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๔๓๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๓.สามเณรตรงยิ่งสมบูรณ์๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๔๓๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๔.สามเณรบรรจงอรรถสาร๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๔๓๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๕.สามเณรขันธ์ชัยบุตรดี๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๓๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๖.สามเณรรัชพงษ์ประทุมวงศ์๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๗.สามเณรพรชัยเสกรัมย์๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๘.สามเณรประวิทไชโย๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๑๙.สามเณรสมควรจันทร์อุด๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๐.สามเณรสำนวนละลี๑๗พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๑.สามเณรประกิตติ์ได้พร้อม๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๒.สามเณรพิษณุสามานิตย์๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๓.สามเณรวิสันต์ครองเมืองแสน๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๔.สามเณรเอกลักษณ์โสภาค๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๕.สามเณรสิทธิ์จรูญนิยมพร๑๕พระพุทธบาทสระบุรี๓๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๖.สามเณรพนมพรบุตวร๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๐
๒๗.สามเณรวิริยะพลกลาง๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๒๘.สามเณรธีระศักดิ์สุขยิ่ง๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๒๙.สามเณรเทพรัตน์โสภาค๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๐.สามเณรไพบูรณ์ทัศนิยม๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๑.สามเณรเฉลิมรัตน์ชัยภา๑๖พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๓๒.พระมหาทองสุขสนฺตจิตฺโตจันทร์โสม๒๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๓๙ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๓.พระมหานิรันดร์ฐิตเมธีด้วงกัน๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๔.พระมหาหนึ่งกิตฺติเมธีเจริญจั่น๒๑พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๑ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๕.สามเณรวันนามากมาย๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๖.สามเณรเนตรลัดดาไสว๑๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๐
๓๗.พระมหาบุญนาคญาณธมฺโมเจริญศรี๓๔๑๔พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๐
๓๘.พระครูปลัดพิทักษ์ถิรนาโถหลอดนคร๒๘พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๓๙.พระมหาเสงี่ยมสุวโจมณีวงษ์๓๐พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๐.พระมหาทวีอาภากโรทัดปัญญา๒๔พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๑.สามเณรชัยชุมพลสุมหิรัญ๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๒๖๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๒.สามเณรพันธ์ศักดิ์เทือกตาถา๑๙พระพุทธบาทสระบุรี๒๗๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๔๓.สามเณรวชิรฮามพิทักษ์๒๐พระพุทธบาทสระบุรี๙๖ป.ธ.๗๒๕๔๐