ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระธนากฤตอรุโณออศ์ใสสา๕๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๗๔๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.พระวิชัยฐิตาจาโรทองไชย์๓๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๗๔๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.พระภัทรดนัยวิสุทฺธสีโลอภิโชค๓๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๗๔๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.พระสามารถเตชธมฺโมศรีภิรมย์๖๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๓๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.พระตั๋นฑ์ฐวัฒน์ธมฺมธีโรถำวาปี๖๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๔๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.พระธัญญารัตน์เตชวณฺโณชำมะลี๔๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๔๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.พระกรกชกตปุญฺโญศรีมูลตรี๔๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๔๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.พระอธิการโพธิ์จารุธมฺโม๕๔๓๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๔๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.พระรัตนพลสุเมโธคำแดง๒๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๔๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.พระเอกภพอคฺคธมฺโมเกษมเมือง๒๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๔๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.พระทวีโชคสนฺติกโรกลิ่นพูน๔๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๔๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.พระคำภีฐานจาโรทูลฉลอง๓๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๔๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.พระชัยวัฒน์อานนฺโทวุฒิหมดฮา๔๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๕๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.พระชาญนรงค์ปญฺญาวโรสมบูรณ์๔๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๕๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.พระบุญช่วงโชติปญฺโญนามไสล์๓๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๕๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.พระปริญโญกิตฺติปญฺโญสัตยบัณทิต๕๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๕๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.พระวิคูณมหิทฺธิโกทองนะ๓๗๑๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๕๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.พระศรรามโสรโตพาสุข๓๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๕๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.พระอริญชัยจิตฺตสํวโรพิธิกรพิพัฒท์๕๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๕๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๐.พระชัยมงคลโชติโกไชมะเริง๔๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๕๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๑.พระอธิการบุญเยี่ยมอติภทฺโทเพชรทอง๕๖๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๕๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๒.พระเผด็จผาสุกาโมไผ่เฟื้อย๒๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๕๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๓.พระสุริยาปิยธมฺโมปิยะพงศ์ไพศาล๔๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๖๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๔.สามเณรน้องมินทร์งามนาสี๑๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๖๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๕.สามเณรศาสตราหอมจันนวน๑๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๖๖๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๖.พระทวีผลชาตเมธีคุ้มเรืองศรี๓๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๘๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๗.พระสมพรสิริคุตฺโตอินทร์สอน๓๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๓๘๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๘.พระนิพ์พิชนโสภโณอนันตกิจโสภน๓๙๑๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๔๐๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๙.พระกิตกรกิตฺติปญฺโญสินอินทร์แก้ว๔๗๑๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๔๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๐.พระวีรยุทธวชิรธมฺโมสำเนานาน๓๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๔๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๑.พระสุรสิทธิ์ปภสฺสโรนรินทร์๕๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๔๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๒.พระสายวสันต์วสนฺตโรวิบูลย์กุล๒๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๔๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๓.พระเศรษฐวิทย์สิริจนฺโทช่วยค้ำชู๕๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๔.พระอธิการสมพรสุทฺธิธมฺโมพลหนองหลวง๓๘๑๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๕.พระอาทิตย์ธนโสธนะสูตร๔๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๖.พระครูอุดมกิจจาภรณ์จนฺทวณฺโณแฝงสีพล๕๘๓๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๕๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๗.พระณัฐกรจนฺทวํโสหงษ์ชัย๖๗มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๕๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๘.พระสงกรานต์จารุธมฺโมรูปจะโป๊ะ๔๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๕๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๓๙.พระวิโรฒปภาโสมณีวงษ์๕๖มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๕๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๐.พระสมควรสิรินฺธโรอ่อนสี๓๓๑๒มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๕๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๑.พระทวีศักด์สจฺจญาโณสมบัติกำไร๒๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๕๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๒.พระกำจรปิยวณฺโณแท่นทอง๔๒๑๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๕๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๓.พระเดชาอาจาโรวิณโรจน์๒๔มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๕๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๔.พระธีรพงษ์พฺรหฺมญาโณพูลเทกอง๒๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๕.พระผดุงศักดิ์มหาปญฺโญสองทุ่ง๔๐๑๓มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๖.พระจรัสขนฺติพโลทุมพร๓๖๑๙มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๖๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๗.พระสุนาสุทฺธญาโณชินดี๔๐๑๘มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๖๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๘.พระโชคชัยปคุโณจันทรศร๓๐มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๑๖๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๔๙.พระมหาประชาปภากโรเสี้ยมแหลม๕๕มัชฌิมาวาสอุดรธานี๑๙๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๕๐.นายครรชิตคูณสาร๓๑มัชฌิมาวาสอุดรธานี๒๖บ.ศ.๑-๒๒๕๖๐