ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเชิดชายนาควโรสินารายณ์๓๐๑๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.พระมนตรีฉินฺนาลโยโพธิ์ทอง๒๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.พระกษมกิตฺติญาโณสระตันติ์๒๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.พระณัฐชานนท์ฉนฺทธมฺโมขันทอง๒๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.พระวีรยุทธวีโรชูจิต๒๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.พระอ่องนุชอานนฺโทศรีคำนวน๒๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.สามเณรสายวันมาเร็ว๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.สามเณรสุริยางามแสง๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.สามเณรณัฐชานนท์รอดบุญมา๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๐.สามเณรชัยวัฒน์พัฒจันทร์๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๑.สามเณรกิตติศักดิ์อัปมะกา๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๒.สามเณรธนรัตน์วิเชียรรัตน์๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๓.พระสุดใจวํสปาโลเสมือนสุข๓๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๘๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๔.สามเณรชนายุทธอ่อนศรี๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๙๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๕.สามเณรเจษฎาพรจันทร์เจริญ๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๙๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๖.สามเณรพงษ์ปกรณ์เศียรกระโทก๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๙๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๗.สามเณรอัครพนธ์โคตรสงคราม๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๙๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๘.สามเณรพิชิตตันติสิริธนากร๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๙๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๙.พระศรีเนือนวชิรปญฺโญสีน๓๑๑๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๐.พระเมฆินทร์รตนปญฺโญแก้วเพชร๓๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๑.สามเณรกษิติ์เดชสมพงษ์๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๒.สามเณรบุญรัตน์อินปัญญา๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๓.สามเณรธนวัติวงค์ลคร๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๔.สามเณรสันติภาพแหวนวงษ์๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๕.สามเณรปาลินเขาแก้ว๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๖.สามเณรธาดาไกรศรีเดช๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๗.สามเณรณัฐพลฤทธิเดช๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๘.สามเณรวุฒิชัยพัฒจันทร์๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๙.สามเณรวัชรวีเขาแก้ว๑๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๙๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๓๐.พระมหาสุชาติฐิตสีโลดวง๓๔๑๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๑.พระมหามงคลธินมโนจะสี๒๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๒.พระมหาสมโภชน์ฐานิสฺสโรสุทธิวงศ์ษา๓๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๓.สามเณรชัยวัฒน์ภาเภา๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๔.สามเณรเอกรัตน์บุญยงค์๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๕.สามเณรธนภูมิโพทุมทา๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๖.สามเณรทองสุขทองดี๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๗.สามเณรนัทธมนพงศ์กิจวาที๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๘.สามเณรวิศิษฎ์แซ่จ๋าว๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๙.พระมหาการยาคุเณสโกยา๒๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๐.พระมหากันตพัฒน์ปิยธโรปิยพัฒน์เมธากุล๓๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๑.พระมหาดาสงฺฆวีโรวอน๓๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๒ป.ธ.๕๒๕๕๘
๔๒.สามเณรอนันต์จันทร์เกตุ๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๓ป.ธ.๕๒๕๕๘
๔๓.สามเณรศราวุธแสงดี๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๑๒ป.ธ.๕๒๕๕๘
๔๔.พระมหาสุรัตนพรสทฺธาธิโกแก้วนรินทร์๓๓๑๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๒ป.ธ.๖๒๕๕๘
๔๕.พระมหาบารันอนาลโยวงศ์ศรีชา๓๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๓ป.ธ.๖๒๕๕๘
๔๖.สามเณรจักรพงษ์เขาแก้ว๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๔ป.ธ.๖๒๕๕๘
๔๗.สามเณรสุรสิทธิ์บุญชั้น๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๕ป.ธ.๖๒๕๕๘
๔๘.พระมหาสนธิ์ฐิตสํวโรบัวเขียว๓๙๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๕ป.ธ.๘๒๕๕๘
๔๙.สามเณรสุรทินโยสอาด๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๖ป.ธ.๘๒๕๕๘