ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสวรินทร์ติสฺสโรผาสุก๒๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.พระชนินทร์ยติโกทองอำไพ๓๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.พระสมบัติสาตฺถิโกท้วมแก้ว๓๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.สามเณรกิตติกรเจริญภักดิ์๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.สามเณรวรพลดามงคล๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.สามเณรอรรถนนท์นิยอนรัมย์๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๒๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.สามเณรธิติวุฒิเกิดตลาดแก้ว๑๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๓๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.สามเณรพีรพงษ์ทาสุรินทร์๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๔๑๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.สามเณรคุณานนต์วีระประดิษฐ์๑๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๔๑๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.พระมนตรีฉินฺนาลโยโพธิ์ทอง๒๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑.พระอรรณพคุณธาโรจันทรมณี๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๒.สามเณรธนากรรุ่งแสง๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๓.สามเณรสราวุธศรีดาเรือง๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๔.สามเณรสหรัฐรัฐวร๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๕.สามเณรปัญญาเช้าจันทร์ญา๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๖.สามเณรณัฐชานนท์รอดบุญมา๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๗.สามเณรอัครพนธ์โคตรสงคราม๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๘.พระบุญหลายวฑฺฒโนโมรานอก๒๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๐๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๙.พระกษมกิตฺติญาโณสระตันติ์๓๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๐๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๐.พระอ่องนุชอานนฺโทศรีคำนวน๒๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๐๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๑.พระรุ่งโรจน์ภูริโรจโนพรหมศิริ๓๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๐๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๒.สามเณรสถิระแสงวงศ์๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๐๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๓.สามเณรชัยวัฒน์พัฒจันทร์๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๐๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๔.สามเณรชนายุทธอ่อนศรี๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๑๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๕.สามเณรเจษฎาพรจันทร์เจริญ๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๑๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๖.สามเณรณัฐพงษ์มูลเมือง๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๑๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๗.สามเณรพงษ์ปกรณ์เศียรกระโทก๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๑๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๘.สามเณรศาสตร์ศิลป์มายขุนทด๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๘๑๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๒๙.พระมหาศรีเนือนวชิรปญฺโญสีน๓๓๑๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๐.พระมหาจุลพงษ์จนฺทสาโรชานนตรี๓๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๒ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๑.พระมหาศัตยาจารุวณฺโณทิพย์ถาวร๒๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๓ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๒.สามเณรธนวัติวงค์ลคร๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๓.สามเณรทยากรเช้าจันทร์ญา๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๕ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๔.สามเณรสุริยางามแสง๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๓๕.พระมหาฏาฤทธิ์ธีรปญฺโญแดงวงดร๔๔๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๕ป.ธ.๕๒๕๖๐
๓๖.พระมหากันตพัฒน์ปิยธโรปิยพัฒนเมธากุล๓๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๖ป.ธ.๕๒๕๖๐
๓๗.พระมหาเมฆินทร์รตนปญฺโญแก้วเพชร๓๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๗ป.ธ.๕๒๕๖๐
๓๘.พระมหาศุภกิจอิทฺธิญาโณชาตปทุม๓๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๘ป.ธ.๕๒๕๖๐
๓๙.สามเณรสันติภาพแหวนวงษ์๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๙ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๐.พระมหาสมจิตสิริธมฺโมบุญฑริก๓๒๑๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๑๓ป.ธ.๕๒๕๖๐
๔๑.สามเณรชัยวัฒน์ภาเภา๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๑ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๒.สามเณรเอกรัตน์บุญยงค์๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๒ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๓.สามเณรธนภูมิโพทุมทา๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๓ป.ธ.๖๒๕๖๐
๔๔.สามเณรวิศิษฏ์แซ่จ๋าว๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๔ป.ธ.๖๒๕๖๐