ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอมเรศอมโรดารักษ์๒๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๖๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.สามเณรสุพศินพลมา๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๖๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.สามเณรสิทธิพงศ์ดลใจ๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๖๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.สามเณรมฆวัฒน์อ่อนหวาน๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๗๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.สามเณรพลเดชภูมิประโคน๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๗๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.สามเณรฌานวัฒน์หลงมีวงศ์๑๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๗๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.สามเณรพีรพงษ์ทาสุรินทร์๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๘.สามเณรวรพลดามงคล๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๙.สามเณรอรรถนนท์นิยอนรัมย์๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๐.สามเณรสาครผลดี๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๑.สามเณรคุณานนต์วีระประดิษฐ์๑๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๖๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๒.พระมหาวรพงษ์ฐานิสฺสโรพันธ์ศรี๔๐๑๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๗ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๓.พระมหาวุฒิพงษ์วุฑฺฒิญาโณบัณฑิตจีน๒๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๘ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๔.พระมหากษมกิตฺติญาโณสระตันติ์๓๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๕.สามเณรปัญญาเช้าจันทร์ญา๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๖.สามเณรสถิระแสงวงศ์๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๗.สามเณรชัยวัฒน์พัฒจันทร์๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๘.สามเณรอัครพนธ์โคตรสงคราม๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๑๙.พระมหาสำราญมหาคุโณทองทรัพย์๕๒๑๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๐๙ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๐.พระมหามนตรีฉินฺนาลโยโพธิ์ทอง๒๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑๐ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๑.พระมหาอ่องนุชอานนฺโทศรีคำนวน๒๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑๑ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๒.สามเณรธนากรรุ่งแสง๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑๒ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๓.สามเณรณัฐชานนท์รอดบุญมา๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๔.สามเณรชนายุทธอ่อนศรี๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๕.สามเณรพงษ์ปกรณ์เศียรกระโทก๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๖.สามเณรศาสตร์ศิลป์มายขุนทด๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๗.พระมหาทยากรทยากโรเช้าจันทร์ญา๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๒๘.สามเณรธนวัติวงค์ลคร๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๒๙.สามเณรสุริยางามแสง๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๓๐.พระมหาฏาฤทธิ์ธีรปญฺโญแดงศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๓ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๑.พระมหาสุชาติฐิตสีโลดวงศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๔ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๒.พระมหาธนัญชัยธมฺมธีโรฉิมมาแก้วศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๕ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๓.พระมหาเมฆินทร์รตนปญฺโญแก้วเพชรศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๖ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๔.พระมหาธนากรธมฺมธโรตันธิติศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๗ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๕.สามเณรสันติภาพแหวนวงษ์ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๘ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๖.สามเณรนัทธมนพงศ์กิจวาทีศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๙ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๗.พระมหาประสิทธิ์สาทโรอัตถาภูมิ๓๙๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๗ป.ธ.๗๒๕๖๑
๓๘.พระมหาดาสงฺฆวีโรวอน๓๕๑๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๘ป.ธ.๗๒๕๖๑
๓๙.พระมหาศราวุธหิตสมฺปนฺโนแสงดี๒๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๙ป.ธ.๗๒๕๖๑
๔๐.สามเณรเอกรัตน์บุญยงค์๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๐ป.ธ.๗๒๕๖๑
๔๑.สามเณรธนภูมิโพทุมทา๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๑ป.ธ.๗๒๕๖๑
๔๒.สามเณรวิศิษฏ์แซ่จ๋าว๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๒ป.ธ.๗๒๕๖๑