ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระจิรัฏฐ์จิรสีโลทรัพย์สมาน๒๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๖๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.พระสุรัตณาปญฺญาวโรเงินประสพ๓๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๖๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.พระฉัตราถาวโรพูลสวัสดิ์๒๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๖๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.สามเณรปัญญาเทพสดทรงศิลป์๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๗๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๕.สามเณรสง่าบุตรศักดิ์แสง๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๗๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๖.สามเณรสาธิตชูบรรดิษฐ์๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๗๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๗.สามเณรสิทธิชัยพลเสนา๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๗๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๘.สามเณรพีระพัฒน์คุณธรรม๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๗๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๙.สามเณรปริดิยากรทองขาว๑๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๗๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๐.สามเณรธีระภัทรปิ่นปก๑๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๗๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๑.พระนวศิริสิริวฒฺฑโกบุญฤทธิ์๒๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๒.สามเณรสุนันท์เช้าจันทร์ญา๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๓.สามเณรรัฐพงษ์สายหล้า๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๔.สามเณรธนศักดิ์ธรรมวงศา๑๔ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๕.พระมหาธีระฐานวีโรแต้มสี๒๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๖.พระมหาสิทธิพงศ์อภิวฑฺฒนเมธีดลใจ๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๗.สามเณรพาณิชย์ราชวังเมือง๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๙ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๘.สามเณรฌานวัฒน์หลงมีวงศ์๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๐ป.ธ.๔๒๕๖๓
๑๙.พระมหาชาตรีปญฺญาทีโปสีโพลา๒๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๑ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๐.พระมหานิรุตติฐานิสฺสโรศรีชมภู๒๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๒ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๑.พระมหาชนกชัยชยทตฺโตนามวิชา๒๓ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๓ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๒.สามเณรพีรพงษ์ทาสุรินทร์๒๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๔ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๓.สามเณรณัฐพงษ์มูลเมือง๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๕ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๔.สามเณรวรพลดามงคล๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๖ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๕.สามเณรอรรถนนท์นิยอนรัมย์๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๗ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๖.สามเณรยุทธนาเหล่าโคตร๑๗ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๘ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๗.สามเณรคุณานนต์วีระประดิษฐ์๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๙ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๘.พระมหาเอกภพธมฺมวโรสายสิม๓๖๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๒ป.ธ.๖๒๕๖๓
๒๙.พระมหาวุฒิพงษ์วุฑฺฒิญาโณบัณฑิตจีน๓๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๓ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๐.พระมหาเจริญชัยสนฺตมโนหล้าแหล่ง๒๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๕ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๑.พระมหานพรัตน์ทตฺตกิตฺติจิตจารักษ์๒๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๖ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๒.พระมหาอดิศรธีรงฺกุโรสายจันทร์จอม๒๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๗ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๓.พระมหาธนากรธนกโรรุ่งแสง๒๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๘ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๔.สามเณรณัฐชานนท์รอดบุญมา๒๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๔๙ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๕.สามเณรชัยวัฒน์พัฒจันทร์๑๙ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๐ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๖.สามเณรศาสตร์ศิลป์มายขุนทด๑๘ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๕๑ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๗.พระมหาสุชาติฐิตสีโลดวง๓๙๑๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๖ป.ธ.๗๒๕๖๓
๓๘.พระมหาธนัญชัยธมฺมธีโรฉิมมาแก้ว๔๐๑๕ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๗ป.ธ.๗๒๕๖๓
๓๙.พระมหาเมฆินทร์รตนปญฺโญแก้วเพชร๓๗๑๐ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๘ป.ธ.๗๒๕๖๓
๔๐.พระมหานครนนฺทจิตฺโตจันทร์เรือน๓๖ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๒๙ป.ธ.๗๒๕๖๓
๔๑.พระมหาชัยวัฒน์ชยวฑฺฒโนภาเภา๒๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๐ป.ธ.๗๒๕๖๓
๔๒.พระมหานัทธมนกุสลจิตฺโตพงศ์กิจวาที๒๑ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๓๑ป.ธ.๗๒๕๖๓
๔๓.พระมหาธนภูมิธมฺมิสฺสรานนฺโทโพทุมทา๒๒ศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยม๑๑ป.ธ.๘๒๕๖๓