ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระศรรามคุณธมฺโมสวัสดีภูมิ๒๙สุทธิวารีจันทบุรี๑๒๘๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.พระประยูรปญฺญาวชิโรสุขหนุน๒๖สุทธิวารีจันทบุรี๑๒๘๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.พระสมพรสีลสํวโรทาสี๒๕สุทธิวารีจันทบุรี๑๒๙๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.พระสุชาติอาภาธโรกัลวิโล๒๒สุทธิวารีจันทบุรี๑๒๙๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.พระโอภาสมหาวีโรกัสโก๒๑สุทธิวารีจันทบุรี๑๒๙๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรทองแดงโคตรวิชา๑๖สุทธิวารีจันทบุรี๑๒๙๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรสุริยันต์สารพันธ์๑๕สุทธิวารีจันทบุรี๑๒๙๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรจักรพรรดิ์แสนต่างนา๑๕สุทธิวารีจันทบุรี๑๒๙๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรเรืองเดชสุวรรณชัยรบ๑๔สุทธิวารีจันทบุรี๑๒๙๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.พระเสนาะศักดิ์ญาณธโรพระนคร๔๖สุทธิวารีจันทบุรี๖๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๑.พระทวีศักดิ์ฐิตญาโณไชยเสนา๒๘สุทธิวารีจันทบุรี๖๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๒.พระนรายณ์อคฺควณฺโณแก้วศรีงาม๒๗สุทธิวารีจันทบุรี๖๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๓.สามเณรพิชิตปติโก๑๘สุทธิวารีจันทบุรี๖๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๔.สามเณรปรีดาชาธิพา๑๖สุทธิวารีจันทบุรี๖๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๕.สามเณรเดชอุดมแสงบุญ๑๖สุทธิวารีจันทบุรี๖๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๖.สามเณรพรพิทักษ์สุขรี่๑๖สุทธิวารีจันทบุรี๖๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๗.สามเณรอภิชาติทองสาร๑๖สุทธิวารีจันทบุรี๖๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๘.สามเณรฉลาดเหลาพรม๑๖สุทธิวารีจันทบุรี๖๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๙.สามเณรนาเลขภูศรี๑๕สุทธิวารีจันทบุรี๖๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๐.พระมหาเดชะติสรโณพลชูศรี๔๑สุทธิวารีจันทบุรี๔๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๑.สามเณรนิพนธ์ศรีลา๑๘สุทธิวารีจันทบุรี๔๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๒.สามเณรพงษ์พิทักษ์นาคโคตรคำ๑๖สุทธิวารีจันทบุรี๔๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๓.สามเณรบัณฑิตพาชะนิด๑๕สุทธิวารีจันทบุรี๔๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๔.สามเณรวีรศักดิ์คำหาญ๑๕สุทธิวารีจันทบุรี๔๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๑
๒๕.พระมหาประทีปมหาลาโภครูเกษตร๓๕๑๕สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๖.พระมหาประดิษฐ์ชุตินฺธโรศรีสุพรรณ๓๔๑๓สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๗.พระมหาสมชายฐานธมฺโมสุกริช๓๒สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๓ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๘.พระมหาธงชัยธมฺมธโรแสนกล้า๓๑๑๐สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๔ป.ธ.๕๒๕๔๑
๒๙.พระมหาพานิชย์อนาวิโลศรีลา๓๑สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๐.พระมหาอำนวยกมฺมสุทฺโธเบียดกลาง๓๐๑๐สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๑.พระมหาสุรินทร์สุทนฺโตจ้อยอินทร์๒๙สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๒.พระมหาชาญชัยพลธมฺโมกระจ่างฉาย๒๘สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๘ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๓.พระมหาชดถาวโรมรีรัตน์๒๖สุทธิวารีจันทบุรี๓๕๙ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๔.พระมหากำแพงแสนสุเมโธสีสรรค์๒๓สุทธิวารีจันทบุรี๓๖๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๓๕.พระมหาสังวรณ์กนฺตสีโลนามบุรี๓๓๑๓สุทธิวารีจันทบุรี๑๑๖ป.ธ.๖๒๕๔๑