ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรดอนเพชรยืนยง๑๙หนองแวงขอนแก่น๘๗๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.สามเณรปฏิทัศน์ทองดี๑๙หนองแวงขอนแก่น๘๗๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.สามเณรสายยนไชยสงค์๑๘หนองแวงขอนแก่น๘๗๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.สามเณรอนุวัฒน์นามนนท์๑๗หนองแวงขอนแก่น๘๗๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.สามเณรสุระพิพัตร์ฉลูทอง๑๗หนองแวงขอนแก่น๘๗๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.สามเณรธวัชชัยโสดา๑๗หนองแวงขอนแก่น๘๗๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.สามเณรนพนัยพลนิกร๑๖หนองแวงขอนแก่น๘๘๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.สามเณรพรหมสันต์ชาลีวัลย์๑๖หนองแวงขอนแก่น๘๘๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.สามเณรพิเชษฐ์อาชนะชัย๑๖หนองแวงขอนแก่น๘๘๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.สามเณรนุกูลทำนุ๑๖หนองแวงขอนแก่น๘๘๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๑.สามเณรพีระศักดิ์แคนสังข์๑๖หนองแวงขอนแก่น๘๘๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๒.สามเณรสุรศักดิ์บุตรสองคอน๑๖หนองแวงขอนแก่น๘๘๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๓.สามเณรอารีย์อินทิราช๑๖หนองแวงขอนแก่น๘๘๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๔.สามเณรสุริยันวงษ์วัน๑๕หนองแวงขอนแก่น๘๘๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๕.สามเณรวิจิตรอัปมาทัง๑๕หนองแวงขอนแก่น๘๘๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๖.สามเณรอำนวยพรมดา๑๔หนองแวงขอนแก่น๘๘๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๗.พระสุคนธ์อานนฺโทจันทรังศรี๒๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๕๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๘.พระบุญคงคุณวีโรวิทยา๒๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๕๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๙.พระนันทนากรสุทฺธิจิตฺโตเชื้อคำฮด๒๑หนองแวงขอนแก่น๑๙๕๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๐.สามเณรทับชีมูล๒๐หนองแวงขอนแก่น๑๙๕๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๑.สามเณรสงกรานต์โยรา๑๘หนองแวงขอนแก่น๑๙๕๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๒.สามเณรสมภพพนาธิคุณ๑๘หนองแวงขอนแก่น๑๙๕๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๓.สามเณรวารินทร์เดชโม๑๘หนองแวงขอนแก่น๑๙๖๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๔.สามเณรวงธวัฒน์ชาลีกุล๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๙๖๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๕.สามเณรลิขิตเถาถาวงษ์๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๙๖๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๖.สามเณรเกรียงศักดิ์ทวี๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๙๖๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๗.สามเณรพิศิษฐ์พิชัยช่วง๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๙๖๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๘.สามเณรทศพรเจิมแสน๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๙๖๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๙.สามเณรนิวัติผินกลาง๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๙๖๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๐.สามเณรสุรัตน์ศิริธรรม๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๖๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๑.สามเณรอนุชาลาภโสภี๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๖๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๒.สามเณรชัยยันต์เวฬุวนารักษ์๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๖๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๓.สามเณรอภิชาติโพธิ์สอาด๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๗๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๔.สามเณรสนั่นพุทธาบุญ๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๗๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๕.สามเณรมงคลทองพูล๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๗๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๖.สามเณรอุทิศสิมสา๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๗๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๗.สามเณรเกษมสันหมูสี๑๕หนองแวงขอนแก่น๑๙๗๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๘.สามเณรฉัตรชัยโอดลี๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๗๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๙.สามเณรศราวุฒิประภาวะกา๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๗๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๐.สามเณรสังคมสิทธิกุมาร๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๗๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๑.สามเณรธนพงษ์บุญมีทอง๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๗๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๒.สามเณรธวัชชัยผาตะนนท์๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๗๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๓.สามเณรธีระพงษ์มานา๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๘๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๔.สามเณรวันทชัยประวันไหว้๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๘๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๕.สามเณรเอกชัยบรรจง๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๘๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๖.สามเณรกิตติศักดิ์คำแท่ง๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๘๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๗.สามเณรศรัญญูริตไธสงค์๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๘๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๘.สามเณรอิศราชัยโย๑๔หนองแวงขอนแก่น๑๙๘๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๙.สามเณรเฉลิมชัยบุบพะโต๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๘๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๐.สามเณรผดุงศักดิ์ภูนกยุง๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๘๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๑.สามเณรปัญญาสีทาแก๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๘๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๒.สามเณรพงศกรแก้วมูล๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๘๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๓.สามเณรเสด็จเนาว์โอโล๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๙๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๔.สามเณรพิทักษ์ชนศรีจันแดง๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๙๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๕.สามเณรวัชระอุดมผล๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๙๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๖.สามเณรมงคลการัตน์๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๙๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๗.สามเณรสุรศักดิ์คองสี๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๙๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๘.สามเณรจักรกฤษพรมทอง๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๙๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๙.สามเณรอภิชาติสร้อยทอง๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๙๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๐.สามเณรเจษณะบัวใหญ่รักษา๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๙๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๑.สามเณรผาสุขรัตนแสนวงษ์๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๙๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๒.สามเณรพยุงศักดิ์ผิวขำ๑๓หนองแวงขอนแก่น๑๙๙๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๓.สามเณรฐานันดรแหล่วไธสง๑๓หนองแวงขอนแก่น๒๐๐๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๔.สามเณรจักรพันธ์ชะเมีย๑๗หนองแวงขอนแก่น๑๐๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๕.สามเณรโกศลพรมมาบุญ๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๖๖.สามเณรยิ่งสันต์พัฒนบุปผา๑๖หนองแวงขอนแก่น๑๐๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๙