ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระธวัชถิรธมฺโมรัชตปัญญา๓๓๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๙๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๒.พระวิศาลธนปาโลสาระ๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๓.พระบุญส่งปญฺญาทีโปแซ่ชื้อ๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๔.พระธีระศักดิ์กิตฺติญาโณกลางบัว๓๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๕.พระนิพนธ์สุเมโธโททรัพย์๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๖.พระวันญาณคุตฺโตธัญญะโภชน์๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๗.พระจีรพันธ์จิรธมฺโมบุญหลาย๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๘.พระประกิจสุจิตฺโตชูวิจิตร๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๙.พระสมชายตนฺติปาโลกาเพ็ง๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๐.สามเณรอุทิศไชยชนะ๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๑.สามเณรสุริยันต์นาคะชัย๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๐๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๒.สามเณรเริงศักดิ์สุริโย๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๑๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๓.สามเณรจีระศักดิ์แสงรัตน์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๑๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๔.สามเณรสมพรกิ่งพลอยเดิม๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๑๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๕.สามเณรนิกรธุลี๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๑๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๖.สามเณรพูนศักดิ์ธรรมวงศา๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๑๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๗.สามเณรอัศนัยสนับบุญ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๖๑๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๘.สามเณรฤทธิ์เดชบุตรสา๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๗๓๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๙.สามเณรวิษณุนามกัณหา๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๗๓๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๐.พระสุนทรจารุธมฺโมเกษมโสตร์๓๕๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๔๙๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๑.พระสมเกียรติกลฺยาณธโรศรีสุข๓๕๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๔๙๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๒.สามเณรธิติพันธ์เทพพล๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๔๙๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๓.พระทองสุขสิริภทฺโทน้อยห้างว่า๓๘๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๔.พระธวัชธนิโตสุวรรณศิริ๓๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๕.พระสมชายสุขาวหโนสุวรรณ๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๖.พระทวิชกิตฺติญาโณขันวิเศษ๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๗.พระไพรัชปภสฺสโรตรีอมฤต๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๙๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๘.พระวิวัฒน์วิริโยโพธิ์คำ๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๒๙.พระวิวัฒน์ยสินฺธโรแก้วกลิ่น๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๐.สามเณรยุทธพลอุตมะ๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๑.สามเณรอุทัยชินนะ๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๒.สามเณรพงษ์เสริฐโทชาติ๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๓.สามเณรวิรัตน์ธุระชัย๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๔.สามเณรสุภาพไชยมนต์๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๕.สามเณรอาทิตย์ในทอง๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๐๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๖.พระมหาสุรัชปุญฺญาธิโกแซ่ลี้๓๙๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๐๕ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๗.พระมหาสุนทรสุนฺทโรใจหนัก๓๓๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๐๖ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๘.พระมหาดงปภสฺสโรมีศรี๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๐๗ป.ธ.๔๒๕๔๓
๓๙.พระมหาเจริญจิรวุฑฺโฒบุรุษเลี่ยม๒๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๐๘ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๐.พระมหาอรุณสุภาจาโรจันทะบาง๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๐๙ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๑.พระมหาจารัญพุทฺธปฺปิโยพลอยสุวรรณมณี๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๒.สามเณรจารุพงษ์จึงประยูร๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๓.สามเณรบุญเลิศปาสวน๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๔.สามเณรอากายผดุงชาติ๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๕.สามเณรทนงศักดิ์คูณชัย๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๓
๔๖.พระมหาพรหมาธมฺมานนฺโทแดงเทโพธิ์๓๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๓๖๓ป.ธ.๕๒๕๔๓
๔๗.พระมหาสัมพันธ์ปิยธมฺโมแก้วธรรม๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๕๗ป.ธ.๗๒๕๔๓