ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระนครรัฐเขมรโตพรมลัง๓๐๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๙๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.พระปรีชาคุณวีโรปัตวงศ์๒๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๑๙๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.พระณัฐพงศ์ยโสธโรขุนดำ๒๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.พระปิ่นณรงค์ปรญฺชโยศรีปาน๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.พระอัคคเทพสิริมงฺคโลวิวัชนะ๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.พระภัคอภิปุณฺโณบุญรัตน์๓๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.พระจักรกฤษสติสมฺปนฺโนกำมันตคุณ๒๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.สามเณรศราวุธมาลีแก้ว๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.สามเณรธวัชชัยบัวศรี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๐.สามเณรณัฐพลพึ่งญาติ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๑.สามเณรจิตรทิวัสพจน์เพริศ๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๒.สามเณรภูมินทร์ไพบูลย์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๐๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๓.สามเณรธีระศักดิ์สุวรรณแสน๑๒หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๑๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๔.พระวันเพ็งอโสโกธรรมรักษาพันธ์๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๕๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๕.พระชานนท์ฉนฺทชาโตนาแก้ว๔๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๕๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๖.พระรณชัยวีรชโยพันธุฤกษ์๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๕๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๗.สามเณรโยธินเตชะเลิศวรกิจ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๕๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๘.สามเณรวชิระอุปถัมภ์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๕๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๙.สามเณรศุภกรบูรพา๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๖๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๐.สามเณรนำชัยนะแก้ว๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๖๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๑.สามเณรวีรพงศ์ขุนประดิษฐ์๑๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๖๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๒.สามเณรธนาเทพบุญฤทธิ์๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๒๖๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๓.พระวระวุฒิจารุธมฺโมสระแก้ว๓๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๔.พระทวีศักดิ์ปริปุณฺโณแก่นมั่น๒๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๕.พระศุภณัฐสุทนฺโตหิมะคุณ๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๖.พระเอกมลกนฺตธมฺโมกันหาทิพย์๒๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๗.สามเณรชัยเฉลิมไพบูลย์สุข๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๘๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๘.สามเณรจิรพงศ์นารี๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๔๑๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๒๙.พระมหาเพชระโชติปญฺโญบุญฤทธิ์๓๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๐.พระมหาสีวรวรปฺปญฺโญขุน๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๑.พระมหาดินสุจิตฺโตลอน๒๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๒.สามเณรสุผาวาน๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๓.สามเณรจันนิตสัง๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๔.สามเณรจอมขวัญไชยวงษ์๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๕.สามเณรโยธินเกรัมย์๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๖.สามเณรจักรพรรดิมาศเมือง๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๐๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๗.สามเณรโกสนสมอนา๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๐๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๘.สามเณรไกรเลิศปานดวง๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๐๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๓๙.สามเณรโชติชญาน์สอนกุล๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๐.สามเณรธีรเทพพันธ์บุปผา๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๑.สามเณรนิพนธ์นวลเจริญ๑๔หาดใหญ่สิตารามสงขลา๕๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๒.สามเณรพรมมินทร์ปัตถามัย๑๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๖๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๔๓.พระมหาชลสาสุตฺตมโยเมต๒๓หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๐ป.ธ.๕๒๕๕๘
๔๔.พระมหาคุณเถงปญฺญาวิสารโทนึม๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๑ป.ธ.๕๒๕๕๘
๔๕.สามเณรอิทธิชัยบุรินรัมย์๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๒ป.ธ.๕๒๕๕๘
๔๖.สามเณรจักรภพเจษฎ์หนูเกตุ๑๘หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๓ป.ธ.๕๒๕๕๘
๔๗.สามเณรธีรศักดิ์พูลแก้ว๑๖หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๘
๔๘.พระมหาวุฒิชัยยโสธโรหาริชัย๒๕หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๖๙ป.ธ.๖๒๕๕๘
๔๙.สามเณรพงษ์ทองจีนเที่ยง๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๐ป.ธ.๖๒๕๕๘
๕๐.สามเณรอานนท์บำเพ็ญขจรศักดิ์๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๑ป.ธ.๖๒๕๕๘
๕๑.สามเณรวิทยาแซ่ลี๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๒ป.ธ.๖๒๕๕๘
๕๒.สามเณรสันติจังอินทร์๑๗หาดใหญ่สิตารามสงขลา๒๗๓ป.ธ.๖๒๕๕๘
๕๓.สามเณรปรีชาบุญรัตนัง๑๙หาดใหญ่สิตารามสงขลา๑๒๗ป.ธ.๗๒๕๕๘
๕๔.สามเณรสาธิตผะเดิมดี๒๐หาดใหญ่สิตารามสงขลา๗๕ป.ธ.๘๒๕๕๘
๕๕.พระมหาอุดมอุปสโมวงจาระ๓๒๑๑หาดใหญ่สิตารามสงขลา๔๙ป.ธ.๙๒๕๕๘