ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอาทรฐิตสํวโรเทศน์ดี๒๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๒.พระอำนาจชยวุฑฺโฒท้าวอานนท์๓๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๓.สามเณรอภิรักษ์รักใจ๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๔.สามเณรอรุณเยือนคำ๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๕.สามเณรมานะลาวิลาศ๑๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๖.สามเณรกฤษฎาเชื้อเมืองพาน๑๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๗.สามเณรไชยวัฒน์จันทะแจ่ม๑๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๘.สามเณรณัฐพลคำไร่๑๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๙.สามเณรปิยะณัฐคำจอมศรี๑๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๐.สามเณรอนิวัฒน์การสุวรรณ์๑๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๓๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๑.พระตู่ปญฺญาธโรวงษาเนาว์๒๒เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๕๔๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๒.พระพิเชษฐ์สิริวณฺโณพุทธานันทเดช๓๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๓.พระสุสาครฉนฺทสาโรโคใส๒๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๔.สามเณรสนั่นจันทวงษ์๒๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๕.สามเณรวิชัยอินโสม๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๖.สามเณรอดิสรณ์คำแสน๑๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๗.สามเณรฉัตรชัยพิมพ์ศูนย์๑๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๘.สามเณรเอกชัยประเสริฐแก้ว๑๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๑๙.พระสุดใจสุจิณฺโณปอมั่น๓๖๑๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๙๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๐.พระวิทยาปิยธมฺโมอินทวงษ์๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๙๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๑.พระทวีวัฒน์สุทฺธจิตฺโตทรงสมบัติชัย๒๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๙๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๒.พระมหาอิสระอินฺทสาโรเจริญสุข๓๒๑๒เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๒๓.พระมหาสิริภัทรกนฺตวีโรโสประดิษฐ์๒๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๒๔.พระมหาทิพย์ปญฺญาวโรหงส์คำ๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๒๕.พระมหาอนุชาพุทฺธสีโรอาษากิจ๒๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๒๖.พระมหาภูชิตภูริปญฺโญจันทร์ไพจิตร๒๒เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๒๗.สามเณรกัมปนาททองแสน๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๘
๒๘.สามเณรอุดมไชโยธา๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๘
๒๙.สามเณรประมูลรักภักดี๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๐.สามเณรโกวิทย์สุขฉายา๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๑.สามเณรอนุกูลนูรักษา๑๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๒.สามเณรฉัตรมงคลสีชาลี๑๖เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๓.พระมหากำพร้าปญฺญาวโรละสะวันตา๓๒เทพลีลาวัดเทพลีลา๕๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๔.พระมหาสงกรานต์สีลสํวโรสรรพงษ์๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๕๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๓๕.พระมหาณรงค์อคฺคธมฺโมเวฬุวนารักษ์๓๒๑๓เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๓๖.พระมหาบุญธรรมสุธีโรทองชู๒๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๓๗.พระมหาเอี้ยงอุทาโนแซ่อึ้ง๓๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๓๘.พระมหากิตติกิตฺติโกมลคล้ำ๒๖เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๓๙.พระมหาทองปานญาณธโรชัยสวัสดิ์๒๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๑ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๐.พระมหาบุญทิพย์ภูริปญฺโญแดงสุวรรณ๒๖เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๑.พระมหาสมศักดิ์ขนฺติธมฺโมวงษ์น้อย๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๒.พระมหากิตติศักดิ์จตฺตมโลกุตมนต์๓๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๔ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๓.สามเณรกิตติชัยขัติวงค์๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๔.สามเณรอนุวัฒน์ปานทอง๑๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๕.สามเณรวิมลชาภักดี๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๖.สามเณรสมปองป้องปิด๑๖เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๔๗.พระมหาพิชัยชวนปญฺโญอินทโชติ๓๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๒ป.ธ.๖๒๕๔๘
๔๘.พระมหาจ้าวอชิโตนพเก้า๒๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๓ป.ธ.๖๒๕๔๘
๔๙.พระมหาพิเชษฐ์รตนปญฺโญวังผา๒๗เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๔ป.ธ.๖๒๕๔๘
๕๐.พระมหาไพโรจน์ขนฺติโกสานฟอง๓๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๕ป.ธ.๖๒๕๔๘
๕๑.พระมหาอุทัยอุทโยยางสุด๒๖เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๖ป.ธ.๖๒๕๔๘
๕๒.พระมหานครินทร์ปญฺญาวชิโรกล่อมจิตร๒๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๗ป.ธ.๖๒๕๔๘
๕๓.สามเณรสมถวิลสายจีน๒๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๘ป.ธ.๖๒๕๔๘
๕๔.สามเณรสราวุธโพธิ์ศรีขาม๑๘เทพลีลาวัดเทพลีลา๒๙ป.ธ.๖๒๕๔๘
๕๕.พระมหาจรูญเขมกาโมศรีงาม๔๖๒๖เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๑ป.ธ.๗๒๕๔๘
๕๖.พระมหาขวัญชัยอติชาโตหนูจันทร์๓๓๑๓เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๒ป.ธ.๗๒๕๔๘
๕๗.พระมหาวัชรินทร์สิรินฺธโรสีหานาม๒๙เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๓ป.ธ.๗๒๕๔๘
๕๘.พระมหาธีรกานต์ฐานวฑฺฒโนเจริญทรัพย์๓๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๔ป.ธ.๗๒๕๔๘
๕๙.พระมหาชัชวาลชวนปญฺโญก๋ามี๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๕ป.ธ.๗๒๕๔๘
๖๐.พระมหาธงชัยรวิวํโสมวยลี๒๔เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๖ป.ธ.๗๒๕๔๘
๖๑.สามเณรนิคมลุนโลก๒๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๗ป.ธ.๗๒๕๔๘
๖๒.สามเณรวาสนาปะกิเสนัง๒๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๘ป.ธ.๗๒๕๔๘
๖๓.สามเณรสุรพงษ์พันธ์ไผ่๒๐เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๙ป.ธ.๗๒๕๔๘
๖๔.พระมหารุ่งสุริยาสุเมโธแสงมาศ๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๓ป.ธ.๘๒๕๔๘
๖๕.พระมหาสกายอินฺทปญฺโญศรีบุญแปลง๒๕เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๔ป.ธ.๘๒๕๔๘
๖๖.พระมหาอิสรานนท์อตฺตาธิปติแก้วเนตร๒๓เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๕ป.ธ.๘๒๕๔๘
๖๗.พระมหาฉลองชัยจนฺทโกอดกลั้น๒๒เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๖ป.ธ.๘๒๕๔๘
๖๘.พระมหาสนั่นยสชาโตมาดี๓๓๑๑เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๙๒๕๔๘
๖๙.พระมหาไพฑูรย์รตนญาโณชินสมบูรณ์๓๑เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๙๒๕๔๘
๗๐.พระมหาสุเทพโสภโณพิมพิรัตน์๓๐เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๙๒๕๔๘
๗๑.พระมหาประจักษ์ภูริวฑฺฒโนดีสิงห์๒๘เทพลีลาวัดเทพลีลาป.ธ.๙๒๕๔๘
๗๒.สามเณรเสกสรรค์สว่างศรี๒๒เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๐ป.ธ.๙๒๕๔๘
๗๓.สามเณรพรเพชรสารราษฎร์๒๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๑ป.ธ.๙๒๕๔๘
๗๔.สามเณรสาโรจน์บัวพันธ์งาม๒๑เทพลีลาวัดเทพลีลา๑๒ป.ธ.๙๒๕๔๘