ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระบรรจงกิตฺติญาโณทองวิเศษ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๒.พระวันนาอินฺทปญฺโญแทนหอม๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๓.พระจิรศักดิ์จิรปุญฺโญทองหอม๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๔.สามเณรลำดวนวังสุขี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๕.สามเณรสมใจหลักคำ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๖.สามเณรนิรุตติ์เฟื้อยใต้๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๗.สามเณรเพชรนรินทร์โยลัย๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๘.สามเณรเดชาดาดง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๙.สามเณรสันธรไพรวงษ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๐.สามเณรชดาชัยธรรมโม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๑.สามเณรอานนท์นามบุตร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๒.สามเณรทวีทาลา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๓.สามเณรสามารถพิมพ์สา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๔.สามเณรฉัตรชัยแก้วอุดร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๕.สามเณรธีระศักดิ์ก้อนฝ้าย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๖.สามเณรธนวัฒน์ทองวิเศษ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๗.สามเณรเจนศักดิ์ฮาบพนม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๘.สามเณรอรุณสุนันทา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๙.สามเณรวีระพาลี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๐.สามเณรอารีย์ศรีสุธรรม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๑.พระชัยณรงค์ชินวโรคณาพันธ์๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๒.สามเณรสุนันพันธ์หมุด๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๓.สามเณรนิยมคูณสม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๔.สามเณรธีรยุทธหงษา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๕.สามเณรองอาจจำปา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๖.สามเณรไกรสรณ์พูลสุข๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๗.สามเณรศิริพงษ์พวงแก้ว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๘.สามเณรสลักบุญลักษณ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๙.สามเณรสุพัฒน์แก้วศรีนวน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๐.สามเณรสัญญาบุญรักษ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๑.สามเณรสังคมพรมชาติ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๒.สามเณรธีรภัทรพันเกษราช๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๓.สามเณรสุทินกันยาประสิทธิ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๔.สามเณรมงคลวัฒนาบุญเยี่ยม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๕.สามเณรไมตรีเอกทัน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๖.พระมหาไมตรีจนฺทโชโตมาแสง๓๑๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๓๗.พระมหาสาโรจน์โกสลฺโลนามวงศ์ษา๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๓๘.พระมหาสกลเขมจิตฺโตบุตตะวงศ์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๓๙.พระมหาวิทยาวรวิชฺโชพักวัน๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๐.พระมหาธีรวัฒน์วรธีโรเมืองโคตร๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๑.สามเณรอภิลักษณ์พาดี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๒.สามเณรนาโต้สิงห์สุ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๓.สามเณรเหน่งมุ่งหมาย๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๙ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๔.สามเณรวัฒนชัยมิทาโช๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๕.สามเณรอำนาจจอกนาค๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๖.สามเณรอุทัยลีลาศ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๗.สามเณรวีระวงศ์ชาธิพา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๘.สามเณรอมรมนตรีอุทุมพันธ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๙.สามเณรวิทยาแผ่นแก้ว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๕
๕๐.สามเณรศักดาเวชพันธ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๕๑.พระมหาวัชรินทร์สิรินฺธโรสีหานาม๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๕ป.ธ.๕๒๕๔๕
๕๒.พระมหาอุบลวรโชติโกรุ่งเรือง๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๖ป.ธ.๕๒๕๔๕
๕๓.พระมหาธวัชชัยอธิปญฺโญบุญประสพ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๗ป.ธ.๕๒๕๔๕
๕๔.พระมหาวิเชียรวรคุโณคุณสมบัติ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๘ป.ธ.๕๒๕๔๕
๕๕.สามเณรไพวรรณ์ปีคุณ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๙ป.ธ.๕๒๕๔๕
๕๖.สามเณรอุทัยมหานุชิต๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๐ป.ธ.๕๒๕๔๕
๕๗.สามเณรประสิทธิ์เจียมไธสง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๑ป.ธ.๕๒๕๔๕
๕๘.สามเณรสัญญาไชยภักดี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒ป.ธ.๕๒๕๔๕
๕๙.สามเณรอุทัยชินนะ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๓ป.ธ.๕๒๕๔๕
๖๐.สามเณรสมรภูดาสุวรรณ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๔ป.ธ.๕๒๕๔๕
๖๑.สามเณรสมนึกแดงเรืองรัมย์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๕ป.ธ.๕๒๕๔๕
๖๒.พระมหาเกษมณีเตชปญฺโญอ่อนขันธ์๓๖๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๖๒๕๔๕
๖๓.พระมหาวิทยาเชฏฐ์วรธมฺโมรอดทอง๓๖๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๖๒๕๔๕
๖๔.พระมหาเบญจเขมธมฺโมคำนาดี๓๒๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.ธ.๖๒๕๔๕
๖๕.พระมหากฤตพลวรกิตฺติเสนคราม๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.ธ.๖๒๕๔๕
๖๖.พระมหาสยามโสภณสีโลพิมพล๓๒๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๗๒๕๔๕
๖๗.พระมหาสุวรรณสุเมโธวงศ์ประเทศ๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๙ป.ธ.๗๒๕๔๕
๖๘.พระมหาสมพงษ์โฆสิตธมฺโมเวียงแก๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๐ป.ธ.๗๒๕๔๕
๖๙.พระมหาประดิษฐ์ธมฺมกาโมบ่อชน๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๗๒๕๔๕
๗๐.พระมหาวินิจเขมปญฺโญเจือจันทร์๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๗๒๕๔๕
๗๑.พระมหาสองสูนธมฺมรโตจำเริญ๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๗๒๕๔๕
๗๒.สามเณรปรีดาชาธิพา๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๗๒๕๔๕
๗๓.สามเณรพรพิทักษ์สุขรี๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๗๒๕๔๕
๗๔.สามเณรเดชอุดมแสงบุญ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๗๒๕๔๕
๗๕.สามเณรสำเร็จบัวศรี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๗๒๕๔๕
๗๖.สามเณรสิงหทัยสมัครนิล๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๗๒๕๔๕
๗๗.พระมหาสถาพรถิรจิตฺโตคูณพูล๓๓๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๓ป.ธ.๘๒๕๔๕
๗๘.พระมหาสุรชัยชยวโรวงศ์คำจันทร์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๔ป.ธ.๘๒๕๔๕
๗๙.พระมหาชัยวัฒน์ญาณธโรประสานพันธ์๔๑๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙ป.ธ.๙๒๕๔๕
๘๐.พระมหาสมศักดิ์ชยธมฺโมศรีบริบูรณ์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐ป.ธ.๙๒๕๔๕