ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสมคิดฐิตคุโณปรือทอง๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๒.พระถาวรปคุโณครองยุติ๔๓๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๓.พระบุญศรีฐานวีโรทองปลาย๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๔.สามเณรวินัยบุษผล๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๐๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๕.สามเณรนทีสุขเย็น๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๖.สามเณรทวีชัยบุญชุม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๗.สามเณรเหล็กเพชรดาลาด๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๘.สามเณรอภิวัฒน์มีทอง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๙.สามเณรสนธยารินชารี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๐.สามเณรโอภาสพริ้งเพราะ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๑.สามเณรวิษณุทองหอม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๒.สามเณรสาครนามสุขี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๓.สามเณรวีระฉัตรป้องดี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๔.สามเณรถวัลย์คงสี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๕.สามเณรธันวาคำโพธิ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๖.สามเณรมงคลดอกพุฒ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๗.สามเณรพรสวรรค์บุญเติม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๘.พระจงพุทฺธญาโณบุญภา๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๑๙.พระกองแลอุปกาโรศรีบุญ๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๐.พระสมควรสิริจนฺโทกานุสนธิ์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๑.พระสำราญคุณสํวโรภูมิกาล๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๒.พระบุญลือปุณฺณโกอุปลา๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๓.สามเณรอณัติชัยพรหมประเกต๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๔.สามเณรเทียนชัยหมดหลง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๕.สามเณรวินัยอรรคฮาด๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๖.สามเณรสุพจน์มีศรี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๗.สามเณรอนนท์จันทบัวลา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๘.สามเณรทวีศักดิ์วิพรรณะ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๙.สามเณรปิยสนธ์บุญศรี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๐.สามเณรธนากรพามา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๑.สามเณรพรชัยซอสูงเนิน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๒.สามเณรวิชาญนาคนวล๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๓.สามเณรทวีโพธิ์ตาด๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๔.สามเณรประทีปสีสัน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๕.สามเณรนรินทร์บุราคร๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๖.สามเณรทรงยศดวงแสง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๗.สามเณรอาทิตย์อดกลั้น๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๘.พระมหาจิรศักดิ์จิรปุญฺโญทองหอม๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๓๙.พระมหาวันนาอินฺทปญฺโญแทนหอม๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๐.พระมหาศิริชัยวรปุตฺโตบุตรดาจักร๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๑.สามเณรประจิตรบุญคำภา๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๒.สามเณรอาทิตย์จุใจล้ำ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๓.สามเณรนิรุตต์เฟื้อยใต้๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๔.สามเณรประยงค์เมืองขวา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๕.สามเณรเดชาดาดง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๖.สามเณรวีระพาลี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๗.สามเณรอารีย์ศรีสุธรรม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๘.สามเณรสีทาศิรินัย๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๙.พระมหาสนานญาณกโรจันทะแสง๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๐.พระมหาชัยณรงค์ชินวโรคณาพันธ์๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๑.พระมหาธีรวัฒน์วรธีโรเมืองโคตร๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๒.พระมหาสุนันวรพนฺธุพันธ์หมุด๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๓.สามเณรยศกรกุราช๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๙ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๔.สามเณรผดุงศักดิ์จันทร์เกษ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๕.สามเณรนิยมคูณสม๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๖.สามเณรณัฐวุฒิอำคา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๒ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๗.สามเณรคำหล้ายินดี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๓ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๘.สามเณรสลักบุญลักษณ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๙.สามเณรมงคลวัฒนาบุญเยี่ยม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๕ป.ธ.๕๒๕๔๗
๖๐.สามเณรไมตรีเอกทัน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๖ป.ธ.๕๒๕๔๗
๖๑.สามเณรศุภชัยเพชรฤทธิ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๗ป.ธ.๕๒๕๔๗
๖๒.สามเณรครรชิตสอนศรี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๘ป.ธ.๕๒๕๔๗
๖๓.พระมหาวงกฏกิจฺจกาโรทาเงิน๓๗๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๔.พระมหาสราคมฐานยุตฺโตสุริวงศ์๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๕.พระมหาสกลเขมจิตฺโตบุตตะวงศ์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๖.พระมหาอภิลักษณ์ปญฺญาวโรพาดี๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๕ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๗.สามเณรเหน่งมุ่งหมาย๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๘.สามเณรประเวศปานกลาง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๗ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๙.สามเณรบุญถมสะเกตมะวา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๘ป.ธ.๖๒๕๔๗
๗๐.สามเณรอำนาจจอกนาค๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๙ป.ธ.๖๒๕๔๗
๗๑.สามเณรวิทยาแผ่นแก้ว๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐ป.ธ.๖๒๕๔๗
๗๒.พระมหาธีระสุขธมฺมสาโรอุปชัย๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๗๒๕๔๗
๗๓.พระมหาวิเชียรวรคุโณคุณสมบัติ๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๗๒๕๔๗
๗๔.พระมหาอุทัยวรเมธีมหานุชิต๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๗๒๕๔๗
๗๕.สามเณรสมรภูดาสุวรรณ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๙ป.ธ.๗๒๕๔๗
๗๖.สามเณรสมนึกแดงเรืองรัมย์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๐ป.ธ.๗๒๕๔๗
๗๗.พระมหาเกษมณีเตชปญฺโญอ่อนขันธ์๓๘๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๘๒๕๔๗
๗๘.พระมหาสุวรรณสุเมโธวงศ์ประเทศ๓๓๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๘๒๕๔๗
๗๙.พระมหาสมพงษ์โฆสิตธมฺโมเวียงแก๓๒๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๘๒๕๔๗
๘๐.พระมหาสองสูนธมฺมรโตจำเริญ๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๘๒๕๔๗
๘๑.พระมหาโกสุมัญวรโกวิโทบุญสาร๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๘๒๕๔๗
๘๒.สามเณรพรพิทักษ์สุขรี่๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๘๒๕๔๗
๘๓.สามเณรสำเร็จบัวศรี๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๘๒๕๔๗
๘๔.สามเณรเดชอุดมแสงบุญ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๙ป.ธ.๙๒๕๔๗