ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระศักดิ์สิทธิ์สุทฺธจิตฺโตจำเริญ๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๒.พระสนิตปทุโมประทุมมา๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๓.สามเณรบัณฑิตพร้อมสุข๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๔.สามเณรมานิตย์หรั่งนรินทร์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๕.สามเณรวิจารณ์แปรงทอง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๖.สามเณรสุวัฒน์เสนคะ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๗.สามเณรวสันต์ยางสิงอ้อ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๘.สามเณรยุทธนาแสนโคตร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๙.สามเณรศักดาสีทา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๐.สามเณรอุทิศผิวอ่อน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๑.สามเณรพีระพงษ์ประทุมลี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๒.สามเณรสมศักดิ์วิสายาน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๓.สามเณรทวีศักดิ์นามเสนา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๔.สามเณรจตุประพลหันตุลา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๕.สามเณรอานนท์หาญสุวรรณ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๖.สามเณรสมศักดิ์จินาพร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๗.สามเณรคมสันต์ใจตรง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๘.สามเณรไพรัตน์สมบัติวงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๙.พระเอกชัยอุตฺตโมอรุณสุริยานนท์๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๐.พระบุญศรีฐานวีโรทองปลาย๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๑.พระสมคิดฐิตคุโณปรือทอง๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๒.สามเณรวินัยบุษผล๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๓.สามเณรนทีสุขเย็น๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๔.สามเณรยุทธนาสุโคตร๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๕.สามเณรวรจักรคำชัย๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๖.สามเณรมงคลดอกพุฒ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๗.สามเณรเหล็กเพชรดาลาด๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๘.สามเณรอภิวัฒน์มีทอง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๒๙.สามเณรพรสวรรค์บุญเติม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๐.สามเณรเกียรติยศวิภาหะ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๑.สามเณรโอภาสพริ้งเพราะ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๒.สามเณรสมบูรณ์สร้างวัด๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๓.สามเณรสาครนามสุขี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๔.สามเณรถวัลย์คงสี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๕.สามเณรสนธยารินชารี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๖.สามเณรอมรเนรวงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๗.สามเณรกมลแสงทอง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๘.พระวินัยวิสยวํโสโพธิราช๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๓๙.สามเณรเจษฎาดวงจิตร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๐.สามเณรจักรพงษ์โพธิ์เมือง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๑.สามเณรทัสพลสุดหอม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๒.สามเณรธันวาคำโพธิ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๔๓.พระมหาสมควรสิริจนฺโทกานุสนธิ์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๔.พระมหากองแลอุปกาโรศรีบุญโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๕.พระมหาบุญลือปุณฺณโกอุปลา๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๖.สามเณรไกรวุฒิสีลาบุตร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๗.สามเณรวินัยอรรคฮาด๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๘.สามเณรนรินทร์บุราคร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๔๙.สามเณรทรงยศดวงแสง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๕๐.พระมหาสมรจนฺทสุวณฺโณแสนสำอางค์๓๗๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๑.พระมหาสมหมายมหาปุญฺโญทาลา๓๓๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๒.พระมหาจำลองธมฺมวโรไชยสิทธิ์๓๐๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๓.พระมหาสังคมกิตฺติธโรทองฝาง๔๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๔.พระมหาจิรศักดิ์จิรปุญฺโญทองหอม๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๕.พระมหาสืบยศปญฺญาวุโธพรมตา๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๖.พระมหาวันนาอินฺทปญฺโญแทนหอม๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๑ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๗.พระมหาศิริชัยวรปุตฺโตบุตรดาจักร๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๘.พระมหาณัฐกรณ์ณฎฺฐวโรหลาบเงิน๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๕๙.สามเณรประยงค์เมืองขวา๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๔ป.ธ.๕๒๕๔๘
๖๐.สามเณรเดชาดาดง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๖๑.สามเณรชุติเทพศรีสุธรรม๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๖๒.สามเณรสีทาศิรินัย๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๖๓.สามเณรสมบูรณ์เจริญทัศน์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๖๔.พระมหาธรรมรัตน์วรทีโปอุดมดี๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๑๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๖๕.พระมหาสนานญาณกโรจันทะแสง๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๒ป.ธ.๖๒๕๔๘
๖๖.พระมหาชัยณรงค์ชินวโรคณาพันธ์๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๓ป.ธ.๖๒๕๔๘
๖๗.พระมหาอุทัยชินวโรชินนะ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๔ป.ธ.๖๒๕๔๘
๖๘.สามเณรนิยมคูณสม๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๕ป.ธ.๖๒๕๔๘
๖๙.สามเณรคำหล้ายินดี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.ธ.๖๒๕๔๘
๗๐.สามเณรศุภชัยเพชรฤทธิ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.ธ.๖๒๕๔๘
๗๑.สามเณรครรชิตสอนศรี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘ป.ธ.๖๒๕๔๘
๗๒.พระมหาสำรวญสีลสํวโรโพธิ์ทอง๔๐๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๗๒๕๔๘
๗๓.พระมหาสราคมฐานยุตฺโตสุริวงศ์๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๗๒๕๔๘
๗๔.พระมหาอภิลักษณ์ปญฺญาวโรพาดี๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๗๒๕๔๘
๗๕.สามเณรประเวศปานกลาง๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๗๒๕๔๘
๗๖.สามเณรอำนาจจอกนาค๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๗๒๕๔๘
๗๗.สามเณรวิทยาแผ่นแก้ว๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๗๒๕๔๘
๗๘.พระมหาวิทยาเชฎฐ์วรธมฺโมรอดทอง๓๙๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๘๒๕๔๘
๗๙.พระมหาธีระสุขธมฺมสาโรอุปชัย๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๘๒๕๔๘
๘๐.พระมหาวิเชียรวรคุโณคุณสมบัติ๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๘๒๕๔๘
๘๑.สามเณรสมนึกแดงเรืองรัมย์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๘๒๕๔๘
๘๒.พระมหาประดิษฐ์ธมฺมกาโมบ่อชน๓๑๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๗ป.ธ.๙๒๕๔๘
๘๓.พระมหาสองสูนธมฺมรโตจำเริญ๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๘ป.ธ.๙๒๕๔๘
๘๔.พระมหาพรพิทักษ์วรทกฺโขสุขรี่๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙ป.ธ.๙๒๕๔๘
๘๕.สามเณรสิงหทัยสมัครนิล๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๐ป.ธ.๙๒๕๔๘