ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระจิรศักดิ์กิตฺติสาโรเกิดสุภาพ๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒.พระสุวรรณฐิตวํโสโคตรทารินทร์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๓.พระธีระวุฒิรตนนาโครูปแก้ว๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๔.พระเอกพันธ์อธิปญฺโญบุตรอุดม๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๕.พระสุพจน์เตชพโลแดนค้างพลู๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๖.สามเณรประคุณปรือปรัก๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๗.สามเณรนัฐพงษ์วรรณา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๘.สามเณรบัญชาดำหงษ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๙.สามเณรจตุภูมิแสนคำ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๐.สามเณรปรีชาโพธิ์ภา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๑.สามเณรโชคชัยพิมพ์ทรัพย์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๒.สามเณรธนบดีชาลี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๓.สามเณรแสนภูมิโพธิ์ไทร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๔.สามเณรรุ่งอรุณหอมนาม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๗ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๕.สามเณรศราวุฒิเมตมาตย์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๘ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๖.สามเณรดำรงค์ปิ่นปก๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕๙ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๗.สามเณรนิรัญชัยวงค์พุทธา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๐ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๘.สามเณรธีระวัชร์ศรีงามฉ่ำ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑ป.๑-๒๒๕๕๒
๑๙.สามเณรสุริยาชาชิโย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๒ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๐.สามเณรภาณุพงษ์เสนาะพงษ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๑.สามเณรณัฐพงษ์เจนประโคน๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๒.สามเณรพงศกรสมานทอง๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๓.พระสว่างวิสุทฺโธเชื้อดี๔๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑๓ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๔.สามเณรอภิรุทธิ์ศรีดีเลิศ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑๔ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๕.สามเณรนพรัตน์จิตจารักษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑๕ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๖.สามเณรสุประสิทธิ์นันทะแสน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖๑๖ป.๑-๒๒๕๕๒
๒๗.พระมานพสุภาจาโรปานทอง๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๘.พระสิริชัยสุทฺธสีโลชาลี๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๒๙.พระเติมศักดิ์ยโสธโรไชยนต์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๐.พระตะวันติกฺขปญฺโญใหลหลั่ง๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๑.สามเณรอิสระเสนาะพงษ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๒.สามเณรพลธสิทธิ์ไฝ่ไร่๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๓.สามเณรพิเชษฐ์ทองอ่อน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๔.สามเณรทศพรพรมดอนกลอย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๕.พระวิโรจน์ถาวรจิตฺโตนากเอก๔๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓๔ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๖.สามเณรสวัสดิ์ศรีบุญเรือง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓๕ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๗.สามเณรเพิ่มพูลพันธ์วิลัย๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓๖ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๘.สามเณรสุรศักดิ์การะเกด๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๒
๓๙.สามเณรภัทรวุฒิต้นวงศ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๐.สามเณรวีระศักดิ์อินทริง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๑.สามเณรไกรสรจันทนันท์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๒.สามเณรดนุพลเหง้าโอสา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๓.สามเณรอำนาจมั่นจิตร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๒
๔๔.พระมหาบุญรอดฐิติโกอุททา๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๕.พระมหาติ่งอาภากโรจันทร์เพ็ง๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๖.สามเณรสุรพงศ์พามี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๗.พระมหาฉางธมฺมสกฺโกสวนแก้ว๓๖๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๘.พระมหาทองลักษ์เตชสีโลขยันวงษ์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๒
๔๙.สามเณรกฤษฎาชาติดำดี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๒
๕๐.สามเณรธีรพงษ์ล้อประโคน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๒
๕๑.พระมหาสมโภชน์สิริปุญฺโญวระโพธิ์๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๒.สามเณรบุญส่งร่างดี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๓.สามเณรเอกชัยวงษ์คำชัย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๔.สามเณรสุบินสีเสน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๕.พระมหาศักดาวรสกฺโกบัวกอ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๔ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๖.สามเณรเดชาป้องชำนาญ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๕ป.ธ.๕๒๕๕๒
๕๗.พระมหาปิยวัฒน์ปภสฺสโรแวงคำ๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๘.พระมหาบัณฑิตวรธีโรพร้อมสุข๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๖๒๕๕๒
๕๙.สามเณรพงษ์อนันต์พันธ์เจริญ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๖๒๕๕๒
๖๐.สามเณรพีระพงษ์ประทุมลี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๖๒๕๕๒
๖๑.สามเณรจตุประพลหันตุลา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๖๒๕๕๒
๖๒.สามเณรกมลแสงทอง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๖๒๕๕๒
๖๓.พระมหาสิงหาปภสฺสโรบุตรคูณ๓๖๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๔.พระมหาจุ่นจนฺทปญฺโญใจภักดี๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๕.พระมหาวินัยวริสฺสโรอรรคฮาด๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๖.สามเณรทัศพลสุดหอม๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๗.สามเณรโอภาสพริ้งเพราะ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๘.สามเณรสนธยารินชารี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๗๒๕๕๒
๖๙.พระมหาสุรสิตร์ธีรปญฺโญศรีจันสอน๓๖๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๘๒๕๕๒
๗๐.พระมหาบุญลือปุณฺณโกอุปลา๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖ป.ธ.๘๒๕๕๒
๗๑.พระมหาศิริชัยวรปุตฺโตบุตรดาจักร๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๗ป.ธ.๘๒๕๕๒
๗๒.สามเณรสมบูรณ์เจริญทัศน์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘ป.ธ.๘๒๕๕๒
๗๓.สามเณรนรินทร์บุราคร๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๘๒๕๕๒
๗๔.พระมหาอนุยุตอินฺทปญฺโญแทนหอม๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓ป.ธ.๙๒๕๕๒