ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๗๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสมชัยอภิปุณฺโณจั้นพลแสน๓๐๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๒.พระเจนณรงค์สุทฺธสีโลแซ่ลี้๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๓.พระจตุรงค์อุตฺตปญฺโญโสดา๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๔.พระนภาจนฺทสาโรสิงสู่๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๕.พระวสันต์สุทฺธิสทฺโธโมกมัน๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๖.พระกิตติชินวํโสโกมุทกลาง๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๗.พระสุนทรนิราสโยจันทะแจ่ม๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๘.พระคมสันต์อภิปุณฺโณโสระชาติ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๙.สามเณรพงศ์ภัคถนอมเมือง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๐.สามเณรศราวุฒิยิ่งผล๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๑.สามเณรวุฒิชัยจันทะดวง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๒.สามเณรวีรพงษ์หงษ์ศิริ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๓.สามเณรสุรชาติบัวสาย๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๔.สามเณรกิตติพงษ์ขยายวงศ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๕.สามเณรไพรัตน์คำสี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๖.สามเณรรวิชต์คำสาร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๗.สามเณรณัฐภูมิโพยนอก๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๘.สามเณรศุภกรณ์งอกวงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๑๙.สามเณรไชยภัทรแดงสีบัว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๐.สามเณรธวัชชัยแหวนวงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๑.สามเณรปฐมพงศ์คำมา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๒.สามเณรศิริโรจน์ราชมงคล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๓.สามเณรทินภัทรทูลฉลอง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๔.สามเณรสุรศักดิ์พลทม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๕.สามเณรพีรพลบุญสอน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๖.สามเณรเชษฐ์ตรากาญจน์จำปาเงิน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๗.สามเณรทีปกรอย่านอนใจ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๘.สามเณรชานนท์ทองหล่อ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๒๙.สามเณรธรรมสถิตจันแดง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๐.สามเณรมนตรีเสสา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๑.สามเณรอาณาจักรคงทันดี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๒.สามเณรตะวันพันธมาศ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๓.สามเณรนครรูปเหมาะ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๔.สามเณรจิรายุกันยา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๕.สามเณรอรรถพลดีศิริ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๖.สามเณรนิทธันต์ศรีรักษ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๗.สามเณรนิทธนต์ศรีรักษ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๘.สามเณรอภิวัฒน์คงทันดี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๓๙.สามเณรวายุสีลาย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๐.พระกิตติภณกิจฺจสาโรแสงอินทร์๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๑.พระคณิศรปญฺญิสฺสโรดั่นเจริญ๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๒.สามเณรกิตติเดชบุญเต็ม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔๗ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๓.สามเณรณัฐพงศ์อุปทุม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔๘ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๔.สามเณรณัฐพงษ์มูลเมือง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔๙ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๕.สามเณรฤทธิไกรฤทธิ์ศิริ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕๐ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๖.สามเณรปิฎกนิยมวงศ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕๑ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๗.สามเณรวรพงศ์ศรีวงศ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕๒ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๘.สามเณรมนตรีหงษ์สูง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕๓ป.๑-๒๒๕๕๘
๔๙.สามเณรธวัชชัยยศศิริ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕๔ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๐.สามเณรพลพลนุรักเข๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕๕ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๑.สามเณรอานนท์เนียมสวัสดิ์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕๖ป.๑-๒๒๕๕๘
๕๒.พระกฤษณ์กตธมฺโมศรีสด๓๑๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๓.พระสนิทศิลป์ติกฺขฌาโนแก้วพวง๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๔.พระปัญญาสิริปญฺโญแก้วจันทร์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๕.พระกำพลปญฺญาพโลกลางราช๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๖.พระวัชระโกสโลเครือเล็ก๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๗.พระวุฒิภัทรกนฺตวีโรลักษมีกุล๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๘.พระอนันต์สิทธิ์อิทฺธิญาโณยืนยง๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๕๙.พระมาวินอินฺทปญฺโญสรสิทธิ์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๐.สามเณรเอกสิทธิ์สมหวัง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๑.สามเณรสุริยาลาดตะกั่ว๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๒.สามเณรภาณุมาศเจริญขุน๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๓.สามเณรณัฐนันต์กาดรัมย์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๔.สามเณรไอศูรย์สนธิเรือน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๕.สามเณรภูรินทร์พันเลียว๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๖.สามเณรกิติพงษ์ทองทวน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๗.สามเณรชเยนต์ทรายเพชร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๘.สามเณรศุภชาติคำบรรลือ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๖๙.สามเณรกฤษดาภาษิต๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๐.สามเณรวิทยาทิพย์รักษา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๑.สามเณรถิรเจตน์สินพูน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๒.สามเณรพัลลภชาสุดสี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๓.สามเณรประพลวายโศก๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๔.สามเณรกิตติประกายแก้ว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๕.สามเณรรวีโรจน์ภารุนัย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๖.สามเณรกุลธรสุขปัญญา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๗.สามเณรทยาธรพลพรม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๘.สามเณรปรเมศวร์ธิตาปัน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๗๙.สามเณรปวริศยาดี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๐.สามเณรอนุกูลศรีไพดร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๑.สามเณรวิฑูรย์คำภิกุล๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๒.สามเณรวิทวัสจัตุกูล๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๓.พระวุฒิชัยปิยสทฺโธเปี้ยวงศ์๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๔.พระชินกรอาภาชลิโตจูมหาวงศ์ตระกูล๕๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๕.พระสิงหาสุภทฺโทกลิ่นศักดิ์๓๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๖.พระวัชระจตฺตภโยตับสันเทียะ๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๗.สามเณรณัฐกานต์ฤทธิ์เรืองศักดิ์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๘.สามเณรอาร์มจิตสมาน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๘
๘๙.สามเณรธนชิตมาสิงห์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๐.สามเณรพุทธนาบุญยง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๑.สามเณรนทีบุญประกอบ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๘
๙๒.พระมหาจตุพรจตุพโลศรีประเสริฐ๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๓.พระมหาจำเริญชัยสิริคุตฺโตศรีสุข๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๔.พระมหาหัสดรสุทสฺสโนบัวทองจันทร์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๕.พระมหาอนันต์อนาวิโลเนาว์นาน๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๖.พระมหาณพลกลฺยาโณน้อยศิริสุข๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๗.สามเณรกิตติศักดิ์เจริญสินศรีสุข๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๘.สามเณรภาระริ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๙๙.สามเณรสมาธิวิเชียร๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๐๐.สามเณรสุระชัยกล้วยประโคน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๐๑.สามเณรรัชฎากรโปแอ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๐๒.สามเณรภานุพงค์คุณศิลป์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๐๓.สามเณรณัฐนนท์วิจิตรขากี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๐๔.สามเณรเกิดมั่นจูงวงษ์สุข๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๐๕.สามเณรนราชัยผุยลา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๐๖.สามเณรดนัยหวังทางมี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๐๗.สามเณรวายุโคตรคำ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๐๘.สามเณรศุภณัฐอาทวัง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๙ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๐๙.สามเณรศักดิ์ดาวุฒิพุทหอม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๑๐.สามเณรธฤติเปี่ยมประเสริฐ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๑ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๑๑.สามเณรสิรภพณ บางช้าง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๒ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๑๒.สามเณรเกียรติภูมิมาน้อย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๓ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๑๓.สามเณรปารเมศแจ้งบ้าน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๑๔.สามเณรคณาธิปศรีสุข๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๑๕.สามเณรพิเชฐอสิพงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๑๖.สามเณรรัฐวัฒน์บัวทองจันทร์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๑๗.สามเณรกิตติศักดิ์แพร่งสุวรรณ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๑๘.สามเณรวุฒิชัยแสนทวีสุข๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕๖ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๑๙.สามเณรศรายุทธสีดาดี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕๗ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๒๐.สามเณรไกรวิชญ์เข็มช่อ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕๘ป.ธ.๔๒๕๕๘
๑๒๑.พระมหาชัยชาญชยฺยรตโนบุญแก้ว๓๐๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๒๒.พระมหาอุดมศักดิ์อาภากโรโมหมื่นไวย๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๒๓.พระมหาภัทรพงศ์ฐิตธมฺโมจุติกะสะ๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๒๔.พระมหาสุวิทธมฺมธโรอุดมดัน๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๒๕.พระมหาสถิตย์ฐิตวโรแสงรัมย์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๗ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๒๖.พระมหาสมปองวรสิทฺธิชูเกาะ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๒๗.สามเณรวุฒิศักดิ์จันทร์คง๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๒๘.สามเณรศราวุธวะกะกัน๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๐ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๒๙.สามเณรสุริยะสีมันตะ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๓๐.สามเณรดิสทัศน์คงทันดี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๓๑.สามเณรวิสิษฐ์พลพันพม่า๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๓๒.สามเณรพงศธรชัยเสน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๓๓.สามเณรธีรพลเสาศิริ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๓๔.สามเณรสุชาติบุษยาตรัส๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๓๕.สามเณรธนพลจันทวงศ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๓๖.พระมหาทองแดงถิรจิตฺโตทองละมุล๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๑ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๓๗.สามเณรภูวดลจรูญภาค๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๒ป.ธ.๕๒๕๕๘
๑๓๘.พระมหาเกียรติศักดิ์กิตฺติสกฺโกกุลมณีอารีรักษ์๕๑๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๓๙.พระมหาเกรียงศักดิ์กิตฺติโสภโณผาเหลา๔๒๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๔๐.พระมหาวิโรจน์ถาวรจิตฺโตนากเอก๕๑๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๔๑.พระมหาทองเหรียญธนิสฺสโรแพงหอม๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๔๒.พระมหาสมานขนฺติธมฺโมคำดวงศรี๔๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๔๓.พระมหาวุฒิไกรปุณฺณวุฑฺฒิแจ่มพันธ์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๔๔.พระมหาประสิทธิ์สิทฺธิวโรแสนซุ้ง๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๔๕.สามเณรรุ่งอรุณหอมนาม๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๔๖.สามเณรสัมฤทธิ์บัวจันทร์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๔๗.สามเณรปรีชาจำปาทอง๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๔๘.สามเณรสกุลรัตน์เข็มมา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๔๙.สามเณรรุ่งชัยเพียรเสร็จ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๕๐.สามเณรวันมงคลดีเลิศ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๕๑.สามเณรกิจติชัยจัตุกูล๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๕๒.สามเณรสมชายเข็มมี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๕๓.สามเณรณรงค์ล้อมนาค๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๕๔.สามเณรวรวุฒิเที่ยงทัศน์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๕๕.สามเณรวีรยุทธบุตรราช๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๕๖.สามเณรธนวัฒน์กิ่วไธสง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๕๗.สามเณรสุรัตน์บุตรเกื้อ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๖๒๕๕๘
๑๕๘.พระมหาวิโมกข์วณฺณเนโตวรรณเนตร๓๔๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๐ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๕๙.พระมหาภวัตฐานิสฺสโรกิ่งสุวรรณ๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๖๐.พระมหาสุวรรณฐิตวํโสโคตรทารินทร์๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๖๑.สามเณรกิติศักดิ์ไชยศรีรัมย์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๖๒.สามเณรนัฐพลพร้าวหอม๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๖๓.สามเณรบัณฑิตอินทริง๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๗๒๕๕๘
๑๖๔.พระมหาชาตรีญาณสิริแช่ลิ้ม๓๕๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๑ป.ธ.๘๒๕๕๘
๑๖๕.พระมหาดนัยธีรวํโสมีบุญ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๒ป.ธ.๘๒๕๕๘
๑๖๖.พระมหาจตุภูมิภูมิเวทีแสนคำ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓ป.ธ.๘๒๕๕๘
๑๖๗.พระมหาสุเวืองคมฺภีรวิจารโณวิญ๓๖๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑ป.ธ.๙๒๕๕๘
๑๖๘.พระมหาประยงค์ฐานวโรเมืองขวา๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒ป.ธ.๙๒๕๕๘
๑๖๙.พระมหาสาครวรนาโมนามสุขี๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓ป.ธ.๙๒๕๕๘
๑๗๐.สามเณรทศพรพรมดอนกลอย๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔ป.ธ.๙๒๕๕๘
๑๗๑.นายภานุวัตน์ยวนจิต๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๑-๒๒๕๕๘
๑๗๒.นายสมาธิอรุณฉัตร๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๕บ.ศ.๑-๒๒๕๕๘
๑๗๓.นายณัฐเสกข์ฤทธิ์ทองพิทักษ์๕๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๖บ.ศ.๑-๒๒๕๕๘
๑๗๔.นางสุทิศากิจบำรุงศิลป์๕๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๗บ.ศ.๑-๒๒๕๕๘
๑๗๕.นายเกรียงไกรโสตถิยานนท์๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามบ.ศ.๓๒๕๕๘