ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๔๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระทราทิตย์อุตฺตโรอุทธา๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒.พระณฐพลขนฺติยุตฺโตชาชุมวงศ์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๓.พระพรพจน์อคฺครตโนสระทองโอ่ง๔๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๔.พระชาญชัยชยวํโสบูรณะ๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๕.พระกรวุฒิฐานิสฺสโรปานนิล๓๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๖.พระเสกสรรพลวโรปานกลาง๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๗.พระคณากรสุชาโตสราวุฒน์๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๘.พระอธิวัฒน์ฐานธมฺโมสุโท๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๙.พระปวินท์ปวโรดีกุดตุ้ม๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๐.พระคิมหันต์ธมฺมวโรหวังดี๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๑.สามเณรวีระพลดอนโมกข์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๒.สามเณรจักรพงษ์วงศ์ศรีชา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๓.สามเณรธนาวุฒิฤาเดช๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๔.สามเณรวุฒิชัยวะกะกัน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๕.สามเณรวัชรพงษ์ไชยสุระ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๖.สามเณรนนทวัฒน์มหิตธิ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๗.สามเณรธรรมศาสตร์มะพารัมย์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๘.สามเณรชัยวัฒน์พะเลียง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๑๙.สามเณรธนาพรทองละมุล๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๐.สามเณรอภินันท์วงศ์ใส๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๑.สามเณรพุทฒิพงษ์ประสงค์ดี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๒.สามเณรณัฐวุฒิวงคำแสง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๓.สามเณรวรวิทย์แสงมาศ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๔.สามเณรยศพนธ์สุนันท์ชัย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๕.สามเณรทรงพลเหล่าเลิศ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๖.สามเณรธนาพลจันทระ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๗.สามเณรภาณุวัฒน์เนตรคำกูล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๘.สามเณรภาณุพงศ์เนตรคำกูล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๒๙.สามเณรธวัชชัยพลชาลี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๐.สามเณรสุรเชษฐ์วงศ์สุโพธิ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๑.สามเณรวีระชัยบุญเยี่ยมจิตร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๒.สามเณรกาลวันต์ณ บางช้าง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๓.สามเณรมงคลปิ่นกุมภีร์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๔.สามเณรปิยพัทธ์ปัดถานะ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๕.สามเณรวิลาศบกแก้ว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๖.สามเณรนฤดลอุดมพันธ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๗.สามเณรอนุชิตเจริญผล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๘.สามเณรศักดามูลตลาด๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๓๙.สามเณรพิชัยยุทธนามปัญญา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๐.สามเณรมงคลชัยบรรเทาพิตร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๑.สามเณรธนวัฒน์บุษราคัม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๒.สามเณรวีรภัทรไม้หนองกอย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๓.สามเณรศุภจิตรแก้ววิลัย๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๔.สามเณรโชคชัยน้ำคำ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๕.สามเณรเอกประดิษฐ์เจริญราช๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๖.สามเณรชิติสรรค์มั่งเรืองสกุล๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๗.สามเณรนิรวิทธิ์ระยับศรี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๘.สามเณรชัชวาลธรรมหลิ่ง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๔๙.สามเณรธีรวัตสาสีมา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๐.สามเณรเกรียงศักดิ์บุญเต็ม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๑.สามเณรภูมินทร์ภูจำปา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๓ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๒.สามเณรศุภโชติจันทร์แดง๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๔ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๓.สามเณรทศพรศรชัย๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๕ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๔.สามเณรโกเมศแหลมไธสง๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๖ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๕.สามเณรยุทธนาทรงรัมย์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๖.สามเณรธนากรวิเศษธาร๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๗.สามเณรภานุวัฒน์กองทุ่งมน๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๘.สามเณรวิรชัยใหม่ตา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔๗ป.๑-๒๒๕๖๐
๕๙.สามเณรชัยณรงค์ขวัญเมือง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔๘ป.๑-๒๒๕๖๐
๖๐.สามเณรสุทธินันท์นิ่มคำ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔๙ป.๑-๒๒๕๖๐
๖๑.สามเณรมงคลโคตรคันทา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕๐ป.๑-๒๒๕๖๐
๖๒.สามเณรพงศกรบุญยิ่ง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕๑ป.๑-๒๒๕๖๐
๖๓.สามเณรต้นสมบูรณ์การณ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๕๒ป.๑-๒๒๕๖๐
๖๔.พระรุ่งเรืองอธิปุญฺโญบุตรนาค๔๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๖๕.พระชาติชายนรินฺโทแก้วดอกรัก๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๖๖.พระอิทธิศักดิ์ถิรธมฺโมคำพาลักษณ์๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๖๗.พระมานิตโชติธมฺโมณ ลำปาง๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๖๘.พระธวัชปสนฺนจิตฺโตเทียนปัญจะ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๖๙.พระสมยศโสตฺถิโกสุขกาย๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗๐.พระสรายุทธกลฺยาณเมธีแก้วม่วง๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗๑.พระณัฐชัยวรญฺชโยสุทธิแพทย์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗๒.สามเณรวันชัยมะปรางก่ำ๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗๓.สามเณรสิทธิโรจน์คำไพ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗๔.สามเณรบุญธรรมอินธิภูมิ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗๕.สามเณรกิตติแหวนวงษ์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗๖.สามเณรสุรชาติบัวสาย๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗๗.สามเณรกิตติเดชบุญเต็ม๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗๘.สามเณรสิทธิพงษ์ไชยเสน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๗๙.สามเณรกิตติชัยตรีมาตร๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘๐.สามเณรเอกรัตน์อุผา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘๑.สามเณรพันกรสุดแดน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘๒.สามเณรรวิชต์คำสาร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘๓.สามเณรปรวุฒิขันทิน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘๔.สามเณรธนชัยผมทอง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘๕.สามเณรเฉลิมชัยขันสิงห์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘๖.สามเณรปุรวัฒน์น่าชม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘๗.สามเณรสุรศักดิ์พลทม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘๘.สามเณรธีรวัฒน์ม่วงสาย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๒๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๘๙.สามเณรจตุพลสุระการ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙๐.สามเณรธวัชชัยเทือกท้าว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙๑.สามเณรทองดีสุขบรรเทิง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙๒.สามเณรเชษฐ์ณากานต์จำปาเงิน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙๓.สามเณรสุชาติมานะศรี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙๔.สามเณรณัฐพลคำภูวัน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙๕.สามเณรวีรภัทรพานิชย์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙๖.สามเณรเจษฎาโททำ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙๗.สามเณรปริญญาโททำ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙๘.สามเณรชายชาญศรีวงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๓๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๙๙.สามเณรณรงค์ศักดิ์รัสเสมอ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐๐.สามเณรทิวทัศน์อวงประโคน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐๑.สามเณรปรมินทร์เอี่ยมศิริ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐๒.สามเณรคมสันต์เลาเลิศ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐๓.สามเณรกฤษดาถาจันทร์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐๔.พระวรพงษ์อินฺทวณฺโณฤกษ์ถวิล๔๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐๕.พระภาคภูมิภูริญาโณดาราช๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐๖.พระคณิศรปญฺญิสฺสโรดั่นเจริญ๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐๗.พระสุทธิพจน์ปญฺญาธโรปลั่งกลาง๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐๘.สามเณรขวัญชัยไชยศรีรัมย์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๐๙.สามเณรพงษ์รวีแสนทวีสุข๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑๐.สามเณรวรพงศ์ศรีวงศ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑๑.สามเณรธวัชชัยยศศิริ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑๒.สามเณรโยธินทรงรัมย์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑๓.สามเณรกิตติพรตรวจมรรคา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑๔.สามเณรทองเจือกลมเกลียว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘๙ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑๕.สามเณรพีรศักดิ์กุหลาบกุลี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑๖.สามเณรปารเมศพลาผล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑๗.สามเณรก้องภพพันธุ์แตง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑๘.สามเณรพีระยุทธพรมชาติ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙๓ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๑๙.สามเณรพรสวรรค์จันทร์หอม๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙๔ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๒๐.สามเณรศุภกรประมวล๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙๕ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๒๑.สามเณรปฏิภาณกอนรัมย์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙๖ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๒๒.สามเณรจิรภัทรเกตุนาค๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙๗ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๒๓.สามเณรเมธาทรงสีสด๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙๘ป.ธ.๓๒๕๖๐
๑๒๔.พระมหาสมชัยอภิปุณฺโณจั้นพลแสน๓๔๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๒๕.พระมหาเชิดชายนาควโรสินารายณ์๓๒๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๒๖.พระมหาเจนณรงค์สุทฺธสีโลแซ่ลี้๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๒๗.พระมหานภาจนฺทสาโรสิงสู่๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๒๘.พระมหากิตติชินวํโสโกมุทกลาง๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๒๙.พระมหาสุนทรนิราสโยจันทะแจ่ม๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๓๐.พระมหาบรรพตจกฺกวโรโสภาภักดี๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๓๑.พระมหาพงศ์ภัควรภโคถนอมเมือง๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๓๒.สามเณรศราวุฒิยิ่งผล๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๒ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๓๓.สามเณรจิตระเดชแสนดี๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๓ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๓๔.สามเณรณัฐพงศ์อุปทุม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๓๕.สามเณรกฤษฎาชาภักดี๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๓๖.สามเณรพีรพลบุญสอน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๓๗.สามเณรทีปกรอย่านอนใจ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๓๘.สามเณรธรรมสถิตจันแดง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๓๙.สามเณรอรรถพลดีศิริ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๔๐.สามเณรอภิวัฒน์คงทันดี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๔๑.พระมหานพพรฐิตญาโณบูระภี๕๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๔๒.พระมหาจตุรงค์อุตฺตปญฺโญโสดา๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๕ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๔๓.พระมหาวสันต์สุทฺธิสทฺโธโมกมัน๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๔๔.พระมหาคมสันต์อภิปุณฺโณโสระชาติ๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๔๕.สามเณรวีรพงษ์หงษ์ศิริ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๔๖.สามเณรกิตติพงษ์ขยายวงศ์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๔๙ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๔๗.สามเณรณัฐภูมิโพยนอก๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๐ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๔๘.สามเณรไชยภัทรแดงสีบัว๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๑ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๔๙.สามเณรชานนท์ทองหล่อ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๒ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๕๐.สามเณรอาณาจักรคงทันดี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๓ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๕๑.สามเณรนครรูปเหมาะ๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๕๔ป.ธ.๔๒๕๖๐
๑๕๒.พระมหากำพลปญฺญาพโลกลางราช๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๑ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๕๓.พระมหาวัชระโกสโลเครือเล็ก๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๒ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๕๔.พระมหามาวินอินฺทปญฺโญสรสิทธิ์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๓ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๕๕.พระมหากิตติกิตฺติวรเมธีแซ่ง้อง๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๔ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๕๖.สามเณรศุภชาติคำบรรลือ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๕ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๕๗.สามเณรพัลลภชาสุดสี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๖ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๕๘.สามเณรชัยฉัตรชาติประโคน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๗ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๕๙.สามเณรวิฑูรย์คำภิกุล๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๖๐.สามเณรวิทวัสจัตุกูล๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๖๑.พระมหาพรชัยจิรวฑฺฒโนลาญาติ๔๗๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๔ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๖๒.พระมหาอนันท์จิรสุโขคำโทพล๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๕ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๖๓.พระมหาสนิทศิลป์ติกฺขฌาโนแก้วพวง๔๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๖ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๖๔.พระมหาสมยศฐานวโรจารุทรรศนา๔๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๗ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๖๕.พระมหาวุฒิภัทรกนฺตวีโรลักษมีกุล๓๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๘ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๖๖.พระมหาศิวัชโลกปทีโปกะการดี๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๙ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๖๗.พระมหาเอกสิทธิ์สิทฺธิเมธีสมหวัง๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๐ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๖๘.สามเณรวิชมัยนุ่มวงษ์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๑ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๖๙.สามเณรกิติพงษ์ทองทวน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๒ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๗๐.สามเณรชเยนต์ทรายเพชร๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๓ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๗๑.สามเณรธนชิตมาสิงห์๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๔ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๗๒.สามเณรวิทยาทิพย์รักษา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๕ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๗๓.สามเณรกิตติประกายแก้ว๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๖ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๗๔.สามเณรนทีบุญประกอบ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๗ป.ธ.๕๒๕๖๐
๑๗๕.พระมหาสมคิดโอภาโสละม้าย๓๔๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๗๖.พระมหาจำเริญชัยสิริคุตฺโตศรีสุข๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๗๗.พระมหาวิโรจน์วิโรจโนแผ่นผา๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๗๘.พระมหาชลสาสุตฺตมโยเมต๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๗๙.พระมหากิตติศักดิ์วรกิตฺติธาตาเจริญสินศรีสุข๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๘๐.พระมหาภาระวิริยารมฺโภริ๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๘๑.สามเณรสุระชัยกล้วยประโคน๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๘๒.สามเณรรัชฎากรโปแอ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๘๓.สามเณรอภิวัฒน์สีหะวงษ์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๘๔.สามเณรเกิดมั่นจูงวงษ์สุข๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๘๕.สามเณรนราชัยผุยลา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๘๖.สามเณรดนัยหวังทางมี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๘๗.สามเณรศุภณัฐอาทวัง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๘๘.สามเณรวุฒิชัยแสนทวีสุข๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๘๙.สามเณรศักดิ์ดาวุฒิพุทหอม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๙๐.สามเณรธฤติเปี่ยมประเสริฐ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๙๑.สามเณรเกียรติภูมิมาน้อย๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๙๒.สามเณรปารเมศแจ้งบ้าน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๙๓.สามเณรคณาธิปศรีสุข๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๙๔.สามเณรพิเชฐอสิพงษ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๖๒๕๖๐
๑๙๕.พระมหาเกรียงศักดิ์กิตฺติโสภโณผาเหลา๔๔๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๗ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๙๖.พระมหาทองเหรียญธนิสฺสโรแพงหอม๓๙๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๘ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๙๗.พระมหาอุดมศักดิ์อาภากโรโมหมื่นไวย๓๒๑๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๙ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๙๘.พระมหาสมานขนฺติธมฺโมคำดวงศรี๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๐ป.ธ.๗๒๕๖๐
๑๙๙.พระมหาสุวิทธมฺมธโรอุดมดัน๓๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๑ป.ธ.๗๒๕๖๐
๒๐๐.พระมหาสมปองวรสิทฺธิชูเกาะ๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๒ป.ธ.๗๒๕๖๐