ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๘๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสุชาติสุชาโตวิสูงเร๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.พระณรินทร์จิรธมฺโมภูมิเรศสุนทร๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.พระบุญทวีอธิปุญฺโญคงเพิ่มพูล๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.พระสมจิตรธนปญฺโญลานตวน๓๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.พระเรืองศรีธมฺมธโรหิรัญพันธ์๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.พระปัญญาปิยสีโลแปลงกาย๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.พระอนุวรรตน์ถาวรจิตฺโตเอการัมย์๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.พระสุเทพธมฺมสาโรลุนหล้า๕๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.พระเทพกรสิริมงฺคโลศรีกาญจน์๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.พระฉัตรชัยติกฺขปญฺโญวงษ์แหวน๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๑๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.พระเด่นพงศ์เตชพโลประไวย์๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.พระสุระมหุสฺสาโหสุกรี๔๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.พระปุณณวิชอภิปุณฺโณแสนทวีสุข๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.พระทวีศักดิ์วฑฺฒนเมธีรักอิ่ม๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.สามเณรวุฒิพงษ์วัดแผ่นลำ๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.สามเณรยุทธการพรหมรังสี๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗.สามเณรกิดาวงไชคำ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘.สามเณรกฤษดาชูสูงเนิน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙.สามเณรศิวพงษ์แก้วรัศมี๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐.สามเณรวรวิทย์ศรีจันทร์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๒๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑.สามเณรวาทิตตองโพธิ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒.สามเณรวีรพงศ์ฤทธิ์สำอาง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓.สามเณรสุรกานต์ช่อจันทร์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔.สามเณรบุญช่วยพูนจันทึก๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕.สามเณรอดิทัตตุ่มดาวเรือง๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖.สามเณรอรรถพรหาแก้ว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗.สามเณรภานุวัตรทองติด๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘.สามเณรศักดินันท์ประสงค์ทรัพย์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙.สามเณรทชภณกุมภาพงษ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐.สามเณรบัณฑิตสิงห์บำรุง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๓๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑.สามเณรนัฐชนนชูสุข๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒.สามเณรภาณุสราคำ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓.สามเณรสุริยาเกนสาคู๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔.สามเณรวัชระพงศ์สุวรรณกูฏ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕.สามเณรกำพลศรีลาชัย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖.สามเณรกษาปณ์สาระปัญญา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗.สามเณรรัฐพลคำชนะ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘.สามเณรภูมินทร์หวังสำราญ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙.สามเณรสุวัฒน์ศรีแก้ว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐.สามเณรสุรสิทธิ์ไชยปัญหา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๔๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑.สามเณรศุภกรเชื้อนุ่น๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒.สามเณรรณกฤตไชยูปถัมภ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓.สามเณรปวริศว์มีวงศ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔.สามเณรเฉลิมพงษ์พริ้งเพริด๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕.สามเณรปฐมพรโชคประเสริฐ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖.สามเณรศรายุทธพรมหนู๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗.สามเณรณัฐดนัยคงสืบ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘.สามเณรชนินทร์ประกอบดี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๙.สามเณรวรรธนะหาญสุโพธิ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๐.สามเณรณัฐวุฒิคมพุดซา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๕๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๑.สามเณรภาคินวงศ์จอม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๒.สามเณรปรีชาอินทร์เพชร๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๓.สามเณรวราพลวิลา๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๔.สามเณรนัฐฤทธิ์ยวงเดชกล้า๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๕.สามเณรชัยธวัชสอนบุญมี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๖.สามเณรศิริศักดิ์มัดทุรี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๗.สามเณรธีรวัฒน์บุญอุดม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๘.สามเณรกานต์นิธิสุวินวงศ์เกษม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๕๙.สามเณรสำราญศักดิ์ศักดิ์ประโคน๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๐.สามเณรปิยพัตรหัสบงพันธ์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๖๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๑.สามเณรสิทธิศักดิ์มูลตรีภักดี๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๒.สามเณรนฤเดชวงษ์จันทร์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๓.สามเณรทีรภัทรแคนพา๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๔.สามเณรธนบูรณ์อ่อนช้อย๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๕.สามเณรพุฒินาทประมวล๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๖.สามเณรธนวัฒน์พูลเกษม๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๗.สามเณรณัฐพงศ์ไตรล้ำ๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๘.สามเณรณัฐวุฒิสมศรี๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๖๙.สามเณรปพนศักดิ์แสงอุ่น๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๐.สามเณรภาณุเดชประทุม๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๒๗๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๑.พระกฤษดาสญฺญโมประสงค์ดี๔๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๗๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๒.สามเณรศุภกรหอมขจร๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๓.สามเณรทศพลสุทิน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๔.สามเณรกันตินันธ์ใจคิด๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๕.สามเณรพงษ์พิสุทธิ์ดาวศรี๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๖.สามเณรณัฐพนธ์จำปางาม๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๗.สามเณรนวมินทร์นิติรัมย์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๘.สามเณรจักรีสกุลทอง๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๗๙.สามเณรธนวินท์บุญศรี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๐.สามเณรชัยสิทธิ์สุวรรณหงษ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๑.สามเณรชัยประสิทธิ์สัมโย๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๘๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๒.สามเณรโกเมนทร์วักไธสง๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๓.สามเณรนวพงษ์แสนสีมนท์๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๔.สามเณรภุริภัทรมาลาสาย๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๕.สามเณรมงคลประมังคะตา๑๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๔๙๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๘๖.พระประสพสิริปญฺโญพรมศร๓๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๘๗.พระสมปอนสุจิตฺโตศรีประเสริฐ๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๘๘.พระภาณุพงศ์อตฺถยุตฺโตกลิ่นถือศิลป์๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๘๙.พระสุริยาสิริธมฺโมทองนา๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙๐.พระรณชัยอภิปสนฺโนกาลพัฒน์๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙๑.พระกฤษฎาตปสีโลสมบูรณ์การณ์๒๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙๒.สามเณรชาติชายบุญตะหล้า๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙๓.สามเณรสุนทรดุจจานุทัศน์๑๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙๔.สามเณรวีระศักดิ์คาสมบัติ๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙๕.สามเณรสิทธิพงษ์รูปคม๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙๖.สามเณรศิวกรกลิ่นหอม๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙๗.สามเณรชัยอนันต์ทองด้วง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙๘.สามเณรปริญญาหดราช๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๙๙.สามเณรปรมินทร์เที่ยงตรง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐๐.สามเณรรวิชญ์ภูหอม๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐๑.สามเณรวีรภัทรสุขนิรันดร์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐๒.สามเณรสุรสิทธิ์แจ่มแจ้ง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐๓.สามเณรภูริภัทรคำหว่าน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐๔.สามเณรจิรภัทรจีนดอน๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐๕.สามเณรจีรวัฒน์ทองคำพันธ์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐๖.สามเณรกิตติธัชบัวแก้ว๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐๗.สามเณรดนัยสิงห์งอย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐๘.สามเณรเพชรชรัตน์อิ่นคำ๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๐๙.สามเณรชาคริตแสงห้าว๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑๐.สามเณรภานุวัฒน์ผิวทอง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑๑.สามเณรณัฐพลอินทริง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑๒.สามเณรอานุภาพพรหมบุตร๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑๓.สามเณรวงศกรพูนทอง๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑๔.สามเณรภูทฤทธิ์ศรศรี๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑๕.สามเณรราชตศักดิ์แหวนวงศ์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑๖.สามเณรศุภกิตติ์สหชาติ๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๑๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑๗.พระธงชัยขนฺติพโลผ่องสาร๕๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑๘.พระหฤษฏ์ขนฺติพโลทาโพธิ์ทอง๒๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๑๙.พระคมกริชวชิราวุโธภู่จีน๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘๖ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒๐.สามเณรเจษฎากรแก้วตะยา๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘๗ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒๑.สามเณรวิลาศบกแก้ว๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘๘ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒๒.สามเณรมนตรีอโรคา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๘๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒๓.สามเณรเกรียงศักดิ์บุญเต็ม๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒๔.สามเณรศุภกิจวงษ์แหวน๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒๕.สามเณรต้นสมบูรณ์การณ์๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒๖.สามเณรวรภพสีกะพา๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒๗.สามเณรอนุชิตแหวนเงิน๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒๘.สามเณรนัตตพลรัตนวงค์๑๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๙๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๑๒๙.พระมหาทราทิตย์อุตฺตโรอุทธา๓๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓๐.พระมหาชนะศึกถาวโรชื่นบาน๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓๑.พระมหาชาญชัยชยวํโสบูรณะ๒๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓๒.พระมหาคณากรสุชาโตสราวุฒน์๓๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓๓.พระมหาคิมหันต์ธมฺมวโรหวังดี๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓๔.พระมหาวันชัยวชิรปญฺโญมะปรางก่ำ๒๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๖๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓๕.พระมหาอิศราภัทร์วรวฑฺฒโนพาทิศศิวรัตน์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓๖.พระมหาวีระพลวรโมกฺโขดอนโมกข์๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓๗.สามเณรเอกรัตน์อุผา๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓๘.สามเณรอนุชาจำปาทิพย์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๓๙.สามเณรธนาวุฒิฤาเดช๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๔๐.สามเณรกิตติพงษ์พันเพชร์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๔๑.สามเณรวุฒิชัยวะกะกัน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๔๒.สามเณรวัชรพงษ์ไชยสุระ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๔๓.สามเณรชัยวัฒน์พะเลียง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๔๔.สามเณรพิทักษ์พงศ์แซ่กี้๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๔๕.สามเณรมนตรีเสสา๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๔๖.สามเณรณัฐวุฒิวงคำแสง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๔๗.สามเณรยศพนธ์สุนันท์ชัย๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๔๘.สามเณรวีระชัยบุญเยี่ยมจิตร๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๔๙.สามเณรณัฐพลคำภูวัน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๕๐.สามเณรกาลวันต์ณ บางช้าง๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๕๑.สามเณรณรงค์ศักดิ์รัสเสมอ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๕๒.สามเณรปิยพัทธ์ปัดถานะ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๕๓.สามเณรอนุชิตเจริญผล๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๕๔.สามเณรพิชัยยุทธนามปัญญา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๕๕.สามเณรศุภจิตรแก้ววิลัย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๕๖.สามเณรเอกประดิษฐ์เจริญราช๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๕๗.สามเณรชิติสรรค์มั่งเรืองสกุล๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๕๘.สามเณรชยพลมีศรี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๕๙.สามเณรภูมินทร์ภูจำปา๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๖๐.สามเณรทศพรศรชัย๑๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๖๑.สามเณรภานุวัฒน์กองทุ่งมน๑๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๖๒.พระมหาซำเจ๋งสาทโรตาเป็น๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๖๓.พระมหาวิษณุฐานิสฺสโรบุญเต็ม๓๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๖๔.พระมหาวิชาฐานิโยแก้วแป้น๕๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๖๕.พระมหาปวินท์ปวโรดีกุดตุ้ม๒๔โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๖๖.สามเณรโยธินทรงรัมย์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๖๗.สามเณรเชษฐ์ณาการณ์จำปาเงิน๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๖๘.สามเณรสุรเชษฐ์วงศ์สุโพธิ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๖๙.สามเณรนฤดลอุดมพันธ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๗๐.สามเณรวีรภัทรไม้หนองกอย๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๔๙๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๗๑.สามเณรนิรวิทธิ์ระยับศรี๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๕๐๐ป.ธ.๔๒๕๖๒
๑๗๒.พระมหาชาติชายนรินฺโทแก้วดอกรัก๒๙โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๗๓.พระมหาภาคภูมิภูริญาโณดาราช๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๗๔.พระมหาอิทธิศักดิ์ถิรธมฺโมคำพาลักษณ์๓๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๗๕.พระมหามานิตโชติธมฺโมณ ลำปาง๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๘๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๗๖.พระมหาวสันต์สุทฺธิสทฺโธโมกมัน๒๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๗๗.สามเณรกิตติชัยตรีมาตร๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๗๘.สามเณรพันกรสุดแดน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๗๙.สามเณรทองตันไชลำพัน๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๘๐.สามเณรธนชัยผมทอง๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๔ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๘๑.สามเณรธวัชชัยเทือกท้าว๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๕ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๘๒.สามเณรวีรภัทรพานิชย์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๘๓.สามเณรเจษฎาโททำ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๘๔.สามเณรปริญญาโททำ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๘๕.สามเณรชายชาญศรีวงษ์๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๙๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๘๖.สามเณรพรสวรรค์จันทร์หอม๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๐ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๘๗.สามเณรคมสันต์เลาเลิศ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๘๘.สามเณรกฤษดาถาจันทร์๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๑๐๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๘๙.พระสมชาย ป.สุธมฺโมศิวิแว่น๗๒โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๙๐.พระดนุสรณ์ ป.จนฺทปทีโปวงค์จำนงค์๔๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๙๑.พระมหาขวัญชัยวรสิริไชยศรีรัมย์๒๑โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๙๒.สามเณรธารารัตนประทุม๒๐โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๔ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๙๓.สามเณรเฉลิมชัยขันสิงห์๑๘โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๕ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๙๔.สามเณรเชษฐ์ตราการณ์จำปาเงิน๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๙๕.สามเณรจตุพลสุระการ๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๗ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๙๖.สามเณรทองดีสุขบรรเทิง๑๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๘ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๙๗.สามเณรปรมินทร์เอี่ยมศิริ๑๖โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๓๓๙ป.ธ.๕๒๕๖๒
๑๙๘.พระมหาสมชัยอภิปุณฺโณจั้นพลแสน๓๕๑๕โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๑ป.ธ.๖๒๕๖๒
๑๙๙.พระมหานพพรฐิตญาโณบูระภี๕๓โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๒ป.ธ.๖๒๕๖๒
๒๐๐.พระมหาวัชระโกสโลเครือเล็ก๒๗โมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยาราม๗๓ป.ธ.๖๒๕๖๒