ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอุบลโชติวณฺโณชูชื่น๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๐๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๒.พระกรุงอาภากโรอุดง๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๐๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๓.พระวินัยกิตฺติปญฺโญมั่นสกุล๔๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๐๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๔.พระนิพนธ์ยโสธโรตาคำทรัพย์๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๐๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๕.พระธานีกตสาโรจังสวัสดิ์๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๐๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๖.สามเณรธเนตรโชติเทวชุม๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๐๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๗.สามเณรศักดิ์ดาบาตาลเรียน๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๐๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๘.สามเณรยุทธพรกรงทอง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๐๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๙.สามเณรสมหมายแก้วประสิทธิ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๑๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๐.สามเณรนิวัฒนาพรมโคตร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๑๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๑.สามเณรณรงค์พิมพ์อ่อน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๑๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๒.สามเณรธีรวัฒน์พรมพันห่าว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๑๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๓.สามเณรวัลลภขันชัย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๑๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๔.สามเณรสุภีเหาะชัย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๑๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๕.สามเณรอภิชาติขอสุข๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๑๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๖.สามเณรสายัณห์อุดมโภชน์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๑๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๗.สามเณรทนงศักดิ์ดวงเพชร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๑๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๘.สามเณรปรีชาปิ่นหอม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๑๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๙.สามเณรสุริยันต์ไพรบึง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๒๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๐.สามเณรบรรจงค้ำชู๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๒๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๑.สามเณรไชยาทองสุด๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๒๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๒.สามเณรนิรันกัลปพฤกษ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๒๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๓.สามเณรอาคมหนุนทรัพย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๒๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๔.สามเณรชาติชายจำปาวัลย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๒๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๕.สามเณรณัฐพลปัญญางาม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๒๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๖.สามเณรจิตรกรแดงนา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๒๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๗.สามเณรประยุทธ์เทพศิริ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๒๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๘.สามเณรสมานตระกาล๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๒๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๙.สามเณรชินราชศรีคำ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๓๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๐.สามเณรเกษรบัวระภา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๓๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๑.สามเณรไพรวรรณเวชาสาร๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๓๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๒.สามเณรสุรศักดิ์ลีเขียว๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๓๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๓.สามเณรบุญสินธุ์สีตะกอน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๓๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๔.สามเณรทองพูลอุทุมมา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๓๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๕.สามเณรเล็กแก้วประทุม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๓๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๖.สามเณรสมบัติคุณโพธิ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๓๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๗.สามเณรประสพสุขสุขล้วน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๓๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๘.สามเณรอำพลมูลพันธ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๓๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๙.สามเณรอรรถพรการะเกษ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๐.สามเณรวิทยานาบุญเรือง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๑.สามเณรบัญชาทองด่นเหนือ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๒.สามเณรอรรถพลม่วงนาครอง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๓.สามเณรสุชาติแสงแก้ว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๔.สามเณรโกวิทย์ศรแผลง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๕.สามเณรสวาสคำนึง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๖.สามเณรศักดาวุธบุผู๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๗.สามเณรนิเรศบุตรแผงชัย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๘.สามเณรทวีปอิ่มสมบูรณ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๔๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๔๙.สามเณรวุฒิชัยทองเล็ก๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๐.สามเณรพรศักดิ์ชมเชย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๑.สามเณรนทีสิงห์แสง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๒.สามเณรอุดมศักดิ์กังวลงาน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๓.สามเณรศิลาพันธ์ชาคม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๔.สามเณรบุญหลงชัยชาญ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๕.สามเณรปริญญามูลบุตรดา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๖.สามเณรอรรถพลแจ่มศรี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๗.สามเณรสมชายศรีเมฆ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๘.สามเณรวีระพนังดำ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๕๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๕๙.สามเณรสุพจน์ปานาสา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๖๐.สามเณรชัชวุฒิเครือลี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๖๑.สามเณรสมพงษ์ฆ้องหลวง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๖๒.สามเณรสุภักร์ษรสุขษาเกษ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๖๓.สามเณรวิศิษฐ์ศักดิ์ศรชัย๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๖๔.สามเณรหนูกรนามวงษา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๖๕.สามเณรชมชายขอประสงค์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๖๖.สามเณรพิจิตรกองใจ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๖๗.สามเณรสุนทรทรงรอด๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๖๘.สามเณรจวนบุแก้ว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๖๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๖๙.สามเณรคำสิงห์จิตงาม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๗๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๗๐.สามเณรนิคมทศทอง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๗๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๗๑.พระประพันธ์ฉินฺนถาโมมณีคง๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๒.พระวินอินฺทาโภนวลฉวี๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๓.พระวิรุฬห์กนฺตวณฺโณสมศรี๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๔.สามเณรวิชิตแพงคำฮัก๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๕.สามเณรกุนธรพรงูเหลือม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๖.สามเณรสุพันสมชื่อ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๗.สามเณรคารมย์คงกะเรียน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๘.สามเณรจักรพันธ์หนูเงิน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๗๙.สามเณรยุทธนาพงศาวสีกุล๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๐.สามเณรดินแก้วประสิทธิ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๑.สามเณรประวินสาวเหล่า๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๒.สามเณรสุวิทย์แซวรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๓.สามเณรสมคิดภูบ้านหม้อ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๘๔.พระมหาทิวาจนฺทสาโรเหมมาลา๓๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๔ป.ธ.๔๒๕๔๔
๘๕.พระมหาศุภฤกษ์กิจฺจสาโรเป้าประดิษฐ์๒๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๔
๘๖.พระมหาจันดีพุทฺธสีโลสว่างเนตร๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๔
๘๗.สามเณรมงคลบังใบ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๗ป.ธ.๔๒๕๔๔
๘๘.สามเณรวันชัยนาชัย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๘ป.ธ.๔๒๕๔๔
๘๙.พระมหากิตติศักดิ์กิตฺติโสภโณศิริเอี่ยม๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๓ป.ธ.๕๒๕๔๔