ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๐๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเสรีวิชิโตน้อยจินดา๔๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๑๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๒.พระสุพจน์ธนวิริโยยิสารคุณ๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๑๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๓.พระประยอมกลฺยาโณล่มไมล์๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๑๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๔.พระนิพรกิตฺติปาโลอุทโท๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๑๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๕.สามเณรพัสกรสุขกาย๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๑๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๖.สามเณรสนธยาชามารัตน์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๑๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๗.สามเณรอิศราพงษ์สีสัน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๑๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๘.สามเณรครองชัยไชยสุวรรณ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๑๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๙.สามเณรเฉลิมพรคำประเสริฐ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๒๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๐.สามเณรจักรกฤษณ์เสน่หา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๒๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๑.สามเณรสุริยาทองทิพย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๒๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๒.สามเณรพิทักษ์เตียงนอน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๒๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๓.สามเณรนพดลศรีวิเชียร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๒๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๔.สามเณรธีรยุทธสาแดง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๒๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๕.สามเณรวิชาญพิลาภ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๒๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๖.สามเณรเฉลิมพลยุบลนวน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๒๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๗.สามเณรภักดีศรีสุวอ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๒๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๘.สามเณรธิติพงษ์ภูเฮืองแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๒๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๑๙.สามเณรปิยะพงษ์มวลชัยสง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๓๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๐.สามเณรไกรศรแดงนา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๓๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๑.สามเณรมงคลพื้นผา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๓๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๒.สามเณรอุทิศโพธิ์แสงทอง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๓๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๓.สามเณรสุเมธสวยรูป๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๓๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๔.สามเณรอานนท์ปิ่นคล้าย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๓๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๕.สามเณรจักรพงษ์ชูมณี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๓๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๖.สามเณรธีรพงษ์สมมาตร๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๓๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๗.สามเณรสุวรรณทรงงาม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๓๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๘.สามเณรนาคินทร์ต๊อดแก้ว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๓๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๒๙.สามเณรมนตรีคำศิลา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๐.สามเณรบุญรักษ์อินทร์ลี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๑.สามเณรวุฒินันท์สนั่นรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๒.สามเณรเกรียงไกรศรีโสภา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๓.สามเณรมั่งคงแซมรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๔.สามเณรบุญสวนตาบุดตา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๕.สามเณรพิพัฒน์นวนประโคน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๖.สามเณรวิรัตน์ดลราษี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๗.พระเอนกฐิตญาโณนิ่มศรีนวล๔๐๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๒๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๘.พระเมธาอภินนฺโทดวงคุณ๓๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๒๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๓๙.พระอัครเดชชินวโรสอนกลาง๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๒๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๐.พระสาธิตอาภสฺสโรเวชเจริญ๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๒๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๑.พระโกศลสุขิโตบุญสร้าง๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๒๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๒.สามเณรปิยบุตรวงศ์กันทราภัย๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๒๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๓.สามเณรกฤษณัฐไชยสิทธิ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๔.สามเณรอภิทักษ์พลชัย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๕.สามเณรกิติพงษ์ปัญญาดี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๖.สามเณรสมเกียรติเสนนอก๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๗.สามเณรพินิจปาสานัง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๘.สามเณรสุริยันสุราช๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๔๙.สามเณรอาทิตย์ปากดีหวาน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๐.สามเณรกิตติศักดิ์ศรีชาย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๑.สามเณรจักรพันธ์บรรเทือง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๒.สามเณรอัชฌาวิเศษรัตน์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๓.สามเณรชาคริตศรีแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๔.สามเณรอำพลกัญจนา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๕.สามเณรนิรุทธ์ชัยภูมี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๖.สามเณรสมศรีพัจนา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๗.สามเณรณัฐพลยศธิพานา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔๔ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๘.สามเณรจักรกฤษสิทธิทา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔๕ป.๑-๒๒๕๔๘
๕๙.สามเณรพรชัยแก่นนินทร๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔๖ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๐.สามเณรธีรพงษ์หาญพรม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔๗ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๑.สามเณรทนงศักดิ์ทรัพย์เจริญ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔๘ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๒.สามเณรอุดมศักดิ์สัตตารัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔๙ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๓.สามเณรทินกรกันจะนา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๕๐ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๔.สามเณรชัชวาลย์อุทโท๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๕๑ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๕.สามเณรจักรพันธ์จอมพล๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๕๒ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๖.สามเณรพินัตพิมโยยาง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๕๓ป.๑-๒๒๕๔๘
๖๗.พระสายลมปญฺญาวโรดนตรี๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๘.สามเณรประเสริฐอ่อนบ้านแดง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๖๙.สามเณรเกล้าแจ้งสว่าง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๐.สามเณรจักรพงษ์ไชยคำจันทร์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๑.สามเณรพิษณุสาระจันทร์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๒.สามเณรชัยยัณห์วาสิงหล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๓.สามเณรดำรงบุญเสริม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๔.สามเณรเสรีฉลวยศรี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๕.สามเณรธีรเดชหงส์คำ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๖.สามเณรทวีพงษ์อุทัยรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๗.พระครูสังฆรักษ์หฤทัยปภสฺสโรคำเม้า๓๒๑๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๘.พระสมภพฐิตธมฺโมพ่อกุล๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๗๙.พระธีรวัฒน์ปญฺญาธโรตรีแก้ว๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๐.พระวรวุธสญฺญจิตฺโตการะเกษ๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๑.สามเณรอาทิตย์โพนชัยยา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๒.สามเณรมนตรีวิเศษสังข์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๓.สามเณรชัยวิชิตพยังเฆ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๔.สามเณรธนวันท์เมิดจันทึก๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๕.สามเณรธนจพงษ์สมศรี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๖.สามเณรสุชาติศิลาวุธ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๗.สามเณรอุทิศโคตรพันธ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๘.สามเณรครรชิตพงษ์อุดทา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๘
๘๙.พระมหาชาตินันท์ขนฺติสาโรผันผ่อน๒๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๐.สามเณรสงกรานต์โสภี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๑.สามเณรศุภกิจภักดีแสน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๒.สามเณรวิญญูแสนจำลา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๓.สามเณรสำรองสุภารัตน์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๔.สามเณรอณิวัฒน์พูนเพิ่ม๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๐๙ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๕.สามเณรอุทัยนิยม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๖.สามเณรขวัญทองหลวงเดช๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๗.สามเณรโยธินกิ่งจันมล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๘.สามเณรตรีมาสอยู่เสนาสน์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๘
๙๙.พระมหาประกาศอรุโณกันจะนา๓๑๑๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๕ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๐.พระมหานฤพจน์เตชสีโลธีรศานต์๓๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๖ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๑.พระมหาฉลองเขมรโตทิพวัฒน์๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๗ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๒.สามเณรสนทยาบุญดี๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๘ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๓.สามเณรวีรชาติลิ่งไธสง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๙ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๔.สามเณรสุริยันต์ทิ้งเทพ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๑๐ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๕.พระมหาขวัญยืนสุทนฺโตฟางทสวัสดิ์๒๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๒ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๖.สามเณรสถาพรไชยะโอชะ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๓ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๗.สามเณรพรภิรมย์ยอดบุญ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๔ป.ธ.๕๒๕๔๘
๑๐๘.สามเณรประยงค์อาญาเมือง๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๓ป.ธ.๖๒๕๔๘
๑๐๙.สามเณรจันดีสมเสนา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๔ป.ธ.๖๒๕๔๘