ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๘๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเจริญสุภทฺโทตุ้มวิจิตร๓๘๑๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๒.พระมานพรวิวณฺโณคะวิลัย๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๓.พระพิณโชติปญฺโญสุดสังข์๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๔.พระอละชอลจนฺทูปโมสอนจันทึก๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๕.พระเสกสรรค์อมโรแก้วบุตรดี๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๖.พระศิริพงษ์สิริวํโสศิริวงศ์๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๗.พระเอกสิทธิ์สนฺตจิตฺโตเทาศิริ๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๕๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๘.พระสรรเพชญ์ปญฺญาวชิโรรุ่งรสธรรม๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๙.พระวิรุณสุรปญฺโญทองลาย๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๐.สามเณรสมสนิทเกษการ๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๑.สามเณรภาณุพงษ์แย้มกรานต์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๒.สามเณรศักดิ์ดาหมื่นฤทธิ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๓.สามเณรเกษฎาบัวระภา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๔.สามเณรนรินทร์กองฝ้าย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๕.สามเณรไพวัลย์ศรีนวลแสง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๖.สามเณรอำนาจแก้ววิกา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๗.สามเณรชาญชัยสิงห์แก้ว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๖๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๘.สามเณรสามารถศรีคำ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๑๙.สามเณรปิยะวงษ์จันทร์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๐.สามเณรศรศํกดิ์ดาปัททุม๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๑.สามเณรสมหมายนามภักดี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๒.สามเณรชาตรีแซ่ยิ๊ง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๓.สามเณรประไพศักดิ์มังคะรัตน์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๔.สามเณรจรัญสมมาตร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๕.สามเณรปริญญาลาภเจริญ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๖.สามเณรประยุทธวาชัยญะ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๗.สามเณรสมเพียรพิมพ์สา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๗๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๘.สามเณรนรินทรอ่อนสี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๒๙.สามเณรธีรยุทธจรฤทธิ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๐.สามเณรคำสันต์สายแสน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๑.สามเณรณรงค์ชัยเพชรสุก๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๒.สามเณรสุคิดจิระคำดี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๓.สามเณรสุวัฒน์กาศรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๔.สามเณรประกายฟ้าเพชรนิคม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๕.สามเณรวีระศักดิ์ดลราษี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๖.สามเณรบุญช่วยบุญบู่๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๗.สามเณรลิขิตสว่างทรัพย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๘๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๘.สามเณรสุรวิทย์วัฒนาตระกูลวงศ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๓๙.สามเณรณัฐพลนุกูล๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๐.สามเณรสานนท์บัวแก้ว๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๑.สามเณรสมยศพลเสน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๒.สามเณรเอกลักษณ์พลชารี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๓.สามเณรธีระพงษ์พุทธาระ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๔.สามเณรทรงศักดิ์เนตตะ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๕.สามเณรอำพลอาจหาญ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๖.สามเณรพิทักษ์มัดหา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๗.สามเณรศิริพลพงษ์บรรเทา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๙๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๘.สามเณรวีระม่วงอ่อน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๔๙.สามเณรเถลิงศักดิ์งามนาศรี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๐.สามเณรวีระชาติอินทริง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๑.สามเณรเวียนโพนแสนคำ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๒.สามเณรจรูญพรมพิสาร๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๓.สามเณรวันชัยพลแก้ว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๔.สามเณรสมพงษ์รอดโทน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๕.สามเณรธาราแพงไทย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๖.สามเณรที่รักสายเสมา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๗.สามเณรวันชัยกองศรี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๐๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๘.สามเณรอาทิตย์สุวรรณะ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๕๙.สามเณรวิชิตกิ่งจันมล๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๐.สามเณรปรีดีเยรัมย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๑.สามเณรมิตรประชาประเสริฐรัมย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๒.สามเณรปัญญาอินทะชาติ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๓.สามเณรพลนวัฒน์อาจภักดี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๔.สามเณรศิราวุฒิวงมาเกษ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๕.สามเณรสิทธิพงษ์สุระพันธ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๖.สามเณรธเนศนพพวง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๗.สามเณรสุรศักดิ์เครือสังข์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๑๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๘.สามเณรสุริยันต์คำยศ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๖๙.สามเณรวิราษฎร์มีเจริญ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๗๐.สามเณรศรันย์ตรวจมรรคา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๗๑.สามเณรพลากรสมหมุด๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๗๒.สามเณรเพชรรัตน์สีหาบุตร๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๗๓.สามเณรเกรียงไกรใจสว่าง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๗๔.สามเณรเดชารังภูรีย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๗๕.สามเณรนิภัทรสมพงษ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๗๖.สามเณรกัมปนาทพรสุขไพบูลย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๗๗.สามเณรเฉลิมพรแหวนประเสริฐ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๒๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๗๘.สามเณรวิทยาชำรัมย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๓๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๗๙.สามเณรปรีดาลิ่มประรังษี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๓๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๘๐.สามเณรอนันต์พงษ์อุดทา๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๓๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๘๑.พระประกิจสุทฺธจิตฺโตนาคสมบูรณ์๓๒๑๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๗ป.๑-๒๒๕๔๙
๘๒.พระวิภัชน์นนฺทภทฺโทบรรดาศักดิ์๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๘ป.๑-๒๒๕๔๙
๘๓.สามเณรกี้แซ่ท้าว๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙๙ป.๑-๒๒๕๔๙
๘๔.สามเณรวิทย์ศรีสุวรรณ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๐ป.๑-๒๒๕๔๙
๘๕.สามเณรทวิชตอพิมพ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๑ป.๑-๒๒๕๔๙
๘๖.สามเณรวรวุฒิหาญหรม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๒ป.๑-๒๒๕๔๙
๘๗.สามเณรมนตรีสุพรรณโมกข์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๓ป.๑-๒๒๕๔๙
๘๘.สามเณรสุทธิพงษ์ทุมสี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๔ป.๑-๒๒๕๔๙
๘๙.สามเณรบุญธรรมทัดเทียม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๕ป.๑-๒๒๕๔๙
๙๐.สามเณรวีระศักดิ์ภาชู๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐๖ป.๑-๒๒๕๔๙
๙๑.พระเมธาอภินนฺโทดวงคุณ๓๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๒๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๒.พระเสรีวิชิโตน้อยจินดา๔๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๒๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๓.พระสุพจน์ธรวิริโยยิสารคุณ๒๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๔.พระอัครเดชชินวโรสอนกลาง๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๕.พระสาธิตอาภสฺสโรเวชเจริญ๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๖.พระโกศลสุขิโตบุญสร้าง๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๗.พระนิพรกิตฺติปาโลอุทโท๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๘.พระสมถวิลอธิจิตฺโตสมยิ่ง๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๙๙.พระสนธยาสิริธมฺโมชามารัตน์๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๐.สามเณรณัฐสิทธิ์เครือแก่นแก้ว๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๑.สามเณรเรวัตรแพงไทย๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๒.สามเณรกฤษณัฐไชยสิทธิ์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๓.สามเณรสุริยาทองทิพย์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๔.สามเณรอาทิตย์ปากดีหวาน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๕.สามเณรกิติพงษ์ปัญญาดี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๖.สามเณรประเวชไชยเพ็ง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๗.สามเณรพิทักษ์เตียงนอน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๘.สามเณรนพพลศรีวิเชียร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๐๙.สามเณรธีรยุทธสาแดง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑๐.สามเณรปิยะพงษ์มวลชัยสง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑๑.สามเณรณนทพงศ์สีใส๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑๒.สามเณรบุรินทร์นาคพิณ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑๓.สามเณรปัญญาด้วงเงิน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑๔.สามเณรสุระศักดิ์พันธ์งาม๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑๕.สามเณรกิตติศักดิ์ศรีชาย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑๖.สามเณรมงคลพื้นผา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑๗.สามเณรอุทิศโพธิ์แสงทอง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑๘.สามเณรสุวรรณทรงงาม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๑๙.สามเณรทินกรกันจะนา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒๐.สามเณรไกรสรแดงนา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒๑.สามเณรพิเชษฐ์กอนรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒๒.สามเณรสุเมธสวยรูป๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒๓.สามเณรจักรพงษ์ชูมณี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒๔.สามเณรธีรพงษ์สมมาตร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒๕.สามเณรจักรกฤษสิทธิทา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒๖.สามเณรธีระพงษ์หาญพรม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒๗.สามเณรณัฐพลยศธิพานา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒๘.สามเณรวิสุทธิ์กลุ่มยา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๒๙.สามเณรอานนท์ปิ่นคล้าย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓๐.สามเณรวีรยุทธโพธิยา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓๑.สามเณรนาคินทร์ต๊อดแก้ว๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓๒.สามเณรมนตรีคำศิลา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓๓.สามเณรพิพัฒน์นวนประโคน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓๔.สามเณรชัชวาลย์อุทโท๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓๕.สามเณรโกวิทอาญาเมือง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓๖.สามเณรสนองชัยสุภารัตน์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓๗.พระกรุงอาภากโรอุดง๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓๘.พระปิยบุตรปญฺญาวฑฺฒโนวงศ์กันทราภัย๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๓๙.สามเณรเฉลิมพลยุบลนวน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๔๐.สามเณรนิรุทธิ์ชัยภูมี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๔๑.สามเณรสมศรีพัจนา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๔๒.สามเณรวิรัตน์ดลราษี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๙
๑๔๓.พระมหาอนันทวุฒินนฺทปญฺโญรักซ้อน๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๔๔.พระมหาบุญสืบธมฺมิโกสังขำ๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๔๕.พระมหาอนุสรณ์สุเมโธงามเหมาะ๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๔๖.พระมหาสายลมปญฺญาวโรดนตรี๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๔๗.พระมหาสมภพฐิตธมฺโมพ่อกุล๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๔๘.สามเณรธรทรณ์แก้วประทุม๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๔๙.สามเณรไกรศรเปรียบยอดยิ่ง๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๕๐.สามเณรณรงค์ศักดิ์บัวอ่อน๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๕๑.สามเณรสามารถแปงกลาง๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๕๒.สามเณรธีระนิตย์อาภรณ์ศรี๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๕๓.สามเณรประเวศแย้มงาม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๕๔.สามเณรชัยวิชิตพยังเฆ๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๕๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๕๕.สามเณรอาทิตย์โพนชัยยา๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๕๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๕๖.สามเณรวาทีสุดวิสัย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๕๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๕๗.สามเณรประเสริฐอ่อนบ้านแดง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๕๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๕๘.สามเณรวชิรญาณแจ้งสว่าง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๕๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๕๙.สามเณรจักรพงษ์ไชยคำจันทร์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๕๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๖๐.สามเณรพิษณุสาระจันทร์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๕๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๖๑.สามเณรชัยยัณห์วาสิงหล๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๕๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๖๒.สามเณรประสงค์โพธิ์สาชัย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๖๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๖๓.สามเณรสากลพลศรีพิมพ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๖๑ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๖๔.สามเณรสุชาติศิลาวุธ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๖๕.สามเณรธนจพงศ์สมศรี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๖๖.สามเณรเสถียรพลโยธา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๖๗.สามเณรอุทิศโคตรพันธ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๖๘.สามเณรครรชิตพงษ์อุดทา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๖๙.สามเณรเสรีฉลวยศรี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๗๐.สามเณรธีรเดชหงส์คำ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๗๑.สามเณรดำรงบุญเสริม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๖๙ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๗๒.สามเณรทวีพงษ์อุทัยรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๙
๑๗๓.พระมหาชาตินันท์ขนฺติสาโรผันผ่อน๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๕ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๗๔.พระมหาสนิทสมนฺตปาสาทิโกลีดี๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๖ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๗๕.พระมหาอุทัยวชิรเมธีนิยม๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๗ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๗๖.สามเณรณัฐภัทรใยอุ่น๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๘ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๗๗.สามเณรสงกรานต์โสภี๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๙ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๗๘.สามเณรวิญญูแสนจำลา๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๐ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๗๙.สามเณรศุภกิจภักดีแสน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๑ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๘๐.พระมหาประสิทธิ์ทีปธมฺโมราชเสนา๓๘๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๙๐ป.ธ.๕๒๕๔๙
๑๘๑.พระมหาฉลองเขมรโตทิพวัฒน์๒๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔๔ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๘๒.สามเณรสุริยันต์ทิ้งเทพ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔๕ป.ธ.๖๒๕๔๙
๑๘๓.พระมหาประยงค์โฆสการีอาญาเมือง๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๔ป.ธ.๗๒๕๔๙