ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๐๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระธีรเดชจนฺทโชโตช้างแก้วมณี๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๒.พระภูวดลฉฬภิญฺโญเหล่าราช๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๘๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๓.พระไกรษรถาวโรถาวร๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๔.สามเณรวสินทร์สุ่นศักดิ์สวัสดิ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๕.สามเณรนวพลทรัพย์คง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๖.สามเณรเรืองฤทธิ์สุวรรณไตร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๗.สามเณรธวัชชัยบัวคำ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๘.สามเณรธีระพงษ์ศรีขาว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๙.สามเณรวีระพงษ์วงษ์แก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๐.สามเณรสำราญนามวงศ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๑.สามเณรวราพลเมินธนู๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๒.สามเณรเดชาตวงบุญ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๙๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๓.สามเณรธันวานาเจิมพลอย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๔.สามเณรจักรกฤษณ์ศรีสุข๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๕.สามเณรไกรศักดิ์เมืองน้อย๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๖.สามเณรยุทธชัยอุบัวบล๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๗.สามเณรสุชาติแอกทอง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๘.สามเณรสุรสิทธิ์เงินงาม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๑๙.สามเณรศรายุทธประจญหาญ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๐.สามเณรพรประเสริฐสุขราช๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๑.สามเณรพงศกรมังคะรัตน์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๒.สามเณรสุเทพกาวรรณ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๐๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๓.สามเณรวรวุฒิวามะลุน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๔.สามเณรอาทรแดงนา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๕.สามเณรธีรพลศิริมงคล๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๖.สามเณรธวัชชัยทองนำ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๗.สามเณรจรัญรำพึง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๘.สามเณรวินัสตรวจมรรคา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๒๙.สามเณรไพบูลย์สุขช่วย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๐.สามเณรอัมรินทร์อินทร์นำชัย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๑.สามเณรฐิติพงษ์เทียนพาณิช๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๒.สามเณรธนกรพิกุลทอง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๑๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๓.สามเณรประสมประดับเดือนเด่น๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๒๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๔.สามเณรเรืองยศบางปา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๒๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๕.สามเณรอภิชาตแซ่จัง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๐๒๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๖.พระสมพงษ์กิตฺติสาโรจันทน์เทศ๓๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๗.พระขุนทองอคฺควโรสนนำพา๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๘.พระจำลองสีลเตโชปฐวี๔๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๓๙.พระอุดมศักดิ์รกฺขิตธมฺโมสุขสบาย๒๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๐.สามเณรเพชรกสินานนท์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๑.สามเณรจรัญอุตวงษา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๒.สามเณรสัญญาซุนเฮงกุล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๗๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๓.สามเณรนพพลเอี่ยมรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๔.สามเณรอนุชาสืบเพ็ง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๕.สามเณรมนต์ชัยดีแล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๖.สามเณรไพโรจน์แสงทินกร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๗.สามเณรก๋งแซ่เฮ้อ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๘.สามเณรทองคูณชาญนอก๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๔๙.สามเณรวสันต์นาใหม่๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๐.สามเณรมานิตสวยเอี่ยม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๑.สามเณรเปี่ยมศักดิ์แซ่ท้าว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๒.สามเณรณัฐพงษ์เหล่าราช๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๘๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๓.สามเณรอำพลทบวงษ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๔.สามเณรสนธยาอาบรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๕.สามเณรณัฐพลราชเสมา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๖.สามเณรทรงวิทย์พุ่มสระ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๗.สามเณรพิชัยลิ้มสว่างวัตถุ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๘.สามเณรเชษฐาอินทริง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๕๙.สามเณรอภิรักษ์นุโยนรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๐.สามเณรณัฐพงษ์ชัยคำนวณ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๑.สามเณรวีรยุทธเอื้อไธสงค์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๒.สามเณรสมเดชพรหม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๗๙๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๓.สามเณรปรีชาจังอินทร์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๔.สามเณรไตรภพทรัพย์ทวี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๕.สามเณรวัชรพลกลิ่นนิ่มนวล๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๖.สามเณรอาทิตย์ท้าวแสง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๗.สามเณรสติศักดิ์เครือแก่นแก้ว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๘.สามเณรชาญณรงค์นงค์ทอง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๖๙.สามเณรธีรพลอยู่สุข๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๐.สามเณรธีรศักดิ์เวยรัมย์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๑.สามเณรณัฐวุฒิสายลาด๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๒.สามเณรสิทธิชัยวงล้อม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๐๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๓.สามเณรนัฐพลมูลสนาม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๔.สามเณรพิศาลรักษาภักดี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๕.สามเณรพยุงศักดิ์ฟรอมไธสงค์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๖.สามเณรสุริยาโสภาสุข๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๗.สามเณรอดิศักดิ์สุริวงษ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๘.สามเณรสมภพตุมผะกา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๗๙.สามเณรจักรกฤษณ์ชารินทร์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๐.สามเณรประชิดคำมูล๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๑.สามเณรธีรวัฒน์สุวรรณไตร๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๒.สามเณรไตรภพสาละวัน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๑๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๓.สามเณรวุฒศราไตรยสุทธิ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๔.สามเณรไชยาวาสิงหน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๕.สามเณรอาทิตย์ธัญญะพืช๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๖.สามเณรมานะนาสะอ้าน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๗.สามเณรนัฐพลจิรวัฒน์๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๘.สามเณรปรีชาไชยประชุม๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๘๙.สามเณรศุภชัยแก่นจันทร์๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๖ป.๑-๒๒๕๕๑
๙๐.สามเณรณรงค์ฤทธิ์เครือวรรณ์๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๗ป.๑-๒๒๕๕๑
๙๑.สามเณรอภินันท์พัลคะลี๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๘ป.๑-๒๒๕๕๑
๙๒.สามเณรจีระยุทธอุต้ม๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๒๙ป.๑-๒๒๕๕๑
๙๓.สามเณรธีรพลหินนอก๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๐ป.๑-๒๒๕๕๑
๙๔.สามเณรเบญจพงษ์ศิริวงษ์๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๑ป.๑-๒๒๕๕๑
๙๕.สามเณรธวัชชัยไพรัตน์๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๒ป.๑-๒๒๕๕๑
๙๖.สามเณรกมลภพแซ่ตัง๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๓ป.๑-๒๒๕๕๑
๙๗.สามเณรจีรศักดิ์นาคโต๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๔ป.๑-๒๒๕๕๑
๙๘.สามเณรศรายุทธบุตรพรม๑๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๘๓๕ป.๑-๒๒๕๕๑
๙๙.สามเณรสุวัฒน์กาศรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๐.สามเณรหรรถพลพึ่งผลพฤกษ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๑.สามเณรนาวีอนุวัตน์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๒.สามเณรภานุวัตน์ยวนจิต๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๓.สามเณรโชคสนิทสุราช๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๔.สามเณรอิษฎามาศสุวรรณะ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๕.สามเณรสัมฤทธิ์นิวินรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๖.สามเณรสุพงษ์ทองรักษ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๗.สามเณรอธิวัฒน์หงษ์แก้ว๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๘.สามเณรสุริยันต์คำยศ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๐๙.สามเณรเสริมชัยเลิศศักดิ์พานิชย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๐.สามเณรสืบพงษ์ก้านจุลเกตุ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๑.สามเณรพงสิทธิ์สุวรรณ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๒.สามเณรจิตรพงษ์นาสอ้าน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๓.สามเณรวิศรุตม์เมฆลอย๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๔.พระเอนกฐิตญาโณศรีนิ่มนวล๔๓๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๕.พระประกิจสุทฺธจิตฺโตนาคสมบูรณ์๓๔๑๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๖.พระศุภกรจนฺทูปโมสอนจันทึก๒๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๗.สามเณรเอกพงษ์ชุ่มจิตต์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๕๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๘.สามเณรแชมป์สุขไกร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๑๙.สามเณรวิภาสสว่างแก้ว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๐.สามเณรวุฒิพงศ์ศรีพรมษา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๑.สามเณรณัฐชัยแดงเขียว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๒.สามเณรลำไผ่แสวงวงศ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๓.สามเณรสมพงศ์รอดโทน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๔.สามเณรวันชัยสีแหล้๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๕.สามเณรอภิชาติศรีคำ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๖.สามเณรชัยรัตน์ภักดีศรี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๗.สามเณรภุชงค์เลียงฮับ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๖๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๘.สามเณรปรีชาจุลเหลา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๒๙.สามเณรเกียรติศักดิ์กุมภิโร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓๐.สามเณรวันชัยพลแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓๑.สามเณรจตุพลทิสิงห์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓๒.สามเณรสุรัตน์กรมแสง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓๓.สามเณรธนธรณ์ชูคะรัมย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓๔.สามเณรบุญมีตะโสรัตน์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓๕.สามเณรเชาวลิตรูปทอง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓๖.สามเณรอุทิศพันธ์พรหม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓๗.สามเณรเทพพนมศรีเมฆ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓๘.สามเณรจักรพันธ์ยิ้มรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๓๙.สามเณรจักรพงษ์ยิ้มรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔๐.สามเณรนิภัทรสมพงษ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔๑.สามเณรธรรมนูญศรีมาศ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔๒.สามเณรเดชารังทูรีย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔๓.สามเณรเกรียงไกรใจสว่าง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔๔.สามเณรอุทัยพุฒเทศ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔๕.สามเณรก้องเกียรติเต็งรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔๖.สามเณรนราธิปยางขันธ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔๗.สามเณรจิรพงษ์หงษ์คำ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔๘.สามเณรไพรวัลย์จันทะลือ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๔๙.สามเณรสุทธิพงษ์สุขแสนสุข๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๕๐.สามเณรนราธิปศรีมหาพรหม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๕๑.สามเณรบารมีอาภรณ์ศรี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๗๙๓ป.ธ.๓๒๕๕๑
๑๕๒.พระมหาประยอมกลฺยาโณล่มไมล์๓๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๖๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๕๓.พระมหาพิณโชติปญฺโญสุดสังข์๒๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๕๔.พระมหาศิริพงษ์สิริวํโสศิริวงษ์๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๕๕.พระมหาภานุพงษ์ปญฺญาวํโสแย้มกรานต์๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๕๖.สามเณรไพวัลย์ศรีนวลแสง๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๕๗.สามเณรประยุทธวาชัญยะ๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๕๘.สามเณรประกายฟ้าเพชรนิคม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๕๙.สามเณรบุญช่วยบุญปู่๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๖๐.สามเณรณัฐพลนุกูล๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๖๑.สามเณรเอกลักษณ์พลชารี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๖๒.สามเณรสมยศพลเสน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๖๓.สามเณรศิริพลพงษ์บรรเทา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๖๔.สามเณรพิทักษ์มัดหา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๖๕.สามเณรสานนท์บัวแก้ว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๖๖.สามเณรสุรวิทย์วัฒนาตระกูลวงศ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๖๗.สามเณรเถลิงศักดิ์งามนาศรี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๖๘.สามเณรเวียนโพนแสนคำ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๖๙.สามเณรอุดมศักดิ์สัตตารัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๖ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๗๐.สามเณรวีระชาติอินทริง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๗ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๗๑.สามเณรกี้แซ่ท้าว๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๗๒.สามเณรจักรพันธ์จอมพล๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๘๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๗๓.สามเณรพินัดพิมโยยาง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๗๔.สามเณรบุญรักษ์อินทร์ลี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๗๕.สามเณรบรรยงค์ศรีทองคำ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๒ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๗๖.สามเณรวีระม่วงอ่อน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๓ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๗๗.สามเณรที่รักสายเสมา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๗๘.สามเณรพลวัฒน์อาจภักดี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๗๙.สามเณรเฉลิมพรแหวนประเสริฐ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๖ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๘๐.สามเณรวิทยาชำรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๗ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๘๑.สามเณรธเนศนพพวง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๘ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๘๒.สามเณรอนันต์พงษ์อุดทา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๙ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๘๓.สามเณรกฤษณพงษ์กาญจนพันธ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๐ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๘๔.สามเณรวิราษฎร์มีเจริญ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๐๑ป.ธ.๔๒๕๕๑
๑๘๕.พระมหาพุทธิภาคย์นนฺทปญฺโญรักช้อน๓๐๑๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๙๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๘๖.พระมหาเมธาอภินนฺโทดวงคุณ๓๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๘๗.พระมหาเสรีวิชิโตน้อยจินดา๕๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๘๘.พระมหาสุรศักดิ์ธีรปญฺโญลีเขียว๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๒ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๘๙.พระมหาเรวัตรปภาสปญฺโญแพงไทย๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๓ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙๐.สามเณรอุทิศโคตรพันธ์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๔ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙๑.สามเณรครรชิตพงษ์อุดทา๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๕ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙๒.สามเณรวิสุทธิ์กลุ่มยา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๖ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙๓.สามเณรวีรยุทธโพธิยา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๗ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙๔.สามเณรพิพัฒน์นวนประโคน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๘ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙๕.สามเณรจีระศักดิ์แก้วพระคุณ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๙ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙๖.สามเณรณรงค์ศักดิ์บัวอ่อน๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙๗.สามเณรณรงค์ศักดิ์บัวอ่อน๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๐ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙๘.สามเณรทวีพงษ์อุทัยรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๑๙๙.สามเณรทวีพงษ์อุทัยรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๑ป.ธ.๕๒๕๕๑
๒๐๐.สามเณรมนตรีคำศิลา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๙๒ป.ธ.๕๒๕๕๑