ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๓๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระบุญสนองปญฺญาวุฑฺโฒสุดสังข์๒๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๒.พระณัฐพรกุสลจิตฺโตเขียวสีม่วง๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๓.พระณภัทรกิตฺติญาโณสินเพชร๓๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๔.สามเณรมนต์ตรีวิเศษเสาร์๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๕.สามเณรเสถียรพงศ์เหว่าโต๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๖.สามเณรวีระยุทธโสเพียร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๗.สามเณรเชาว์นิลจันทึก๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๘.สามเณรอภิพงษ์คำหงษา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๙.สามเณรอดิเทพอินทะศรี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๐.สามเณรเนฤมิตรสุขสวัสดิ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๑.สามเณรเฉลิมพัฒน์สุขช่วย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๒.สามเณรธวัชชัยทับสนิท๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๓.สามเณรสมนึกศรีสองภา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๔.สามเณรสานิตย์ประจบดี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๕.สามเณรอนุชาเอี่ยมรัมย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๖.สามเณรปัจทวีปานอ่วม๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๗.สามเณรสารัชพรมศรี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๘.สามเณรอนุกูลบุญมาก๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๑๙.สามเณรอัคนีแสงศุภจันทรา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๐.สามเณรวีระยุทธนิกระโทก๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๑.สามเณรสิทธิโชคบุญมานะ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๒.สามเณรอุเทนวีระสอน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๓.สามเณรสัตยาสุจาจริง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๔.สามเณรสาธิตหิรัญรักษ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๕.สามเณรทินภัทรสุวรรณะ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๖.สามเณรศรีรัตน์เพชรชนู๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๗.สามเณรปรมัตถ์วงศ์ศรี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๑๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๘.สามเณรทรงศิลป์เรียวไธสง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๑๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๒๙.สามเณรพลวัฒน์กาหลง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๑๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๐.สามเณรศรชัยจันทร์นวน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๑๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๑.สามเณรวิทยาจันทะสน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๑๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๒.สามเณรไกรศรลาดหนองขุ่น๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๑๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๓.สามเณรเวชยันต์กระแสพร๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๑๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๔.สามเณรดุลยวัตปรึกษา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๑๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๕.สามเณรวิทยาเนียมผาสุข๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๑๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๖.สามเณรทศพลสีดา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๑๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๗.สามเณรสุริยาภูชะหาร๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๘.สามเณรธวัชชัยพรหมพิทัศน์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๓๙.สามเณรธนาภรณ์ถอดศรี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๐.สามเณรรัตนชัยบุญมาก๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๑.สามเณรดนัยลวกไธสง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๒.สามเณรวัฒนาหินนอก๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๓.สามเณรธนพลลือเรื่อง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๔.สามเณรจักรกฤษแก้วเกิด๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๕.สามเณรธีรศักดิ์พรศักดิ์หาญ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๖.สามเณรอานนท์ทุมทราย๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๒๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๗.สามเณรสุพจน์วรรณทอง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๓๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๘.สามเณรจตุพรภางาม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๓๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๔๙.สามเณรนรปราณต้นพิมพ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๓๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๐.สามเณรอำนาจหอมทอง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๓๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๑.สามเณรวิรพลเพชรฤทธิ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๓๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๒.สามเณรภัทรดรขัตติยะบุตร๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๓๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๓.สามเณรประดิษฐ์คุชิตา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๓๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๔.สามเณรวินาทีกรมแสง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๓๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๕.สามเณรภูมิสรรค์ภูดาย๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๓๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๖.สามเณรศักดิ์สิทธิ์สิทธิธรรม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๓๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๗.สามเณรพรมมาชารัมย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๔๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๘.สามเณรนิวัตน์อนุชน๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๔๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๕๙.สามเณรสุรสิทธิ์อินไชยา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๔๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๖๐.สามเณรจิระพงษ์ญาณศิริ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๔๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๖๑.สามเณรอดิศักดิ์นามนัย๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๔๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๖๒.สามเณรประวิทย์มะปราง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๔๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๖๓.สามเณรกฤษณะบุญยิ่ง๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๔๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๖๔.สามเณรณัฐพงษ์นาคเครือ๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๔๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๖๕.สามเณรทัศนัยมหายศ๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๔๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๖๖.สามเณรพิษณุไชยโคตร๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๔๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๖๗.สามเณรศุกลเครือเสน๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๕๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๖๘.สามเณรรัฐมนตรีเงยไชย๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๕๑ป.๑-๒๒๕๕๓
๖๙.สามเณรอธิวัฒน์ไทยธานี๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๕๒ป.๑-๒๒๕๕๓
๗๐.สามเณรเอนกไม้รัง๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๕๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๗๑.สามเณรณัฐภัทรตะโสรัตน์๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๕๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๗๒.สามเณรพีระยุทธศรีเกษม๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๕๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๗๓.สามเณรจิรพงษ์เงินประโคน๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๕๖ป.๑-๒๒๕๕๓
๗๔.สามเณรสมพลภางาม๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๕๗ป.๑-๒๒๕๕๓
๗๕.สามเณรฐิติพงษ์บุราคร๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๕๘ป.๑-๒๒๕๕๓
๗๖.สามเณรตะวันสมตน๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๕๙ป.๑-๒๒๕๕๓
๗๗.สามเณรวุฒิชัยปราสาททอง๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๖๐ป.๑-๒๒๕๕๓
๗๘.สามเณรสามารถแสนหัน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๕๓ป.๑-๒๒๕๕๓
๗๙.สามเณรสุริยะฤาษี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๕๔ป.๑-๒๒๕๕๓
๘๐.สามเณรศศิวงศ์พิมพิการ๑๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๕๕ป.๑-๒๒๕๕๓
๘๑.พระขุนทองอคฺควโรสนนำพา๒๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๘๒.พระทองคูณปญฺญาวุฑฺโฒชาญนอก๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๘๓.สามเณรพงษ์นรินทร์ป้อมหิน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๗๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๘๔.สามเณรธันวานาเจิมพลอย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๘๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๘๕.สามเณรพิชัยลิ้มสว่างพูลวัตถุ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๘๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๘๖.สามเณรเสกสรรค์ยะไวย์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๘๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๘๗.สามเณรสถาพรรัตนวงศ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๘๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๘๘.สามเณรทวีศักดิ์มะลิทอง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๘๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๘๙.สามเณรธิติวัฒน์บุญปก๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๘๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๙๐.สามเณรจักรกฤษณ์ชารินทร์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๘๖ป.ธ.๓๒๕๕๓
๙๑.สามเณรวรวุฒิจุมจันทร์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๘๗ป.ธ.๓๒๕๕๓
๙๒.สามเณรสมศักดิ์ตัวไธสง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๘๘ป.ธ.๓๒๕๕๓
๙๓.สามเณรวสันต์อินแจ้๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๘๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๙๔.สามเณรสกลแดงงาม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๙๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๙๕.สามเณรสำรวยครองห้วยบง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๙๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๙๖.สามเณรทรงวิทย์ปลัดศรีช่วย๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๙๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๙๗.พระอิศเรศฐิตจิตฺโตสุขสวัสดิ์๔๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๑๙ป.ธ.๓๒๕๕๓
๙๘.สามเณรพรชัยลาดหนองขุ่น๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๐ป.ธ.๓๒๕๕๓
๙๙.สามเณรภูริภพวัดคราว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๑ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๐๐.สามเณรนิยมหนุนทรัพย์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๒ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๐๑.สามเณรวัลลภดะสมุทร๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๓ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๐๒.สามเณรศรัญญูแสวงวงษ์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๔ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๐๓.สามเณรอิทธิฤทธิ์มาลา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๕ป.ธ.๓๒๕๕๓
๑๐๔.สามเณรจรัญอุตวงษา๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๐๕.สามเณรอนุสรณ์แสนทวีสุข๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๖ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๐๖.สามเณรเปี่ยมศักดิ์แซ่ท้าว๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๗ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๐๗.สามเณรอาทรแดงนา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๘ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๐๘.สามเณรไพโรจน์แสงทินกร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๐๙ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๐๙.สามเณรพรประเสริฐสุราช๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๐ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๑๐.สามเณรพงศกรมังคะรัตน์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๑๑.สามเณรสุชาติแอกทอง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๑๒.สามเณรสุเทพกาวรรณ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๑๓.สามเณรณัฐพลราชเสนา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๑๔.สามเณรเชษฐาอินทริง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๕ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๑๕.สามเณรสมเดชพรหม๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๑๖.สามเณรณัฐพงษ์เหล่าราช๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๑๗.สามเณรวรวุฒิวามะลุน๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๑๘.สามเณรสุภัทธิศักดิ์เครือแก่นแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๙ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๑๙.สามเณรอำพลทบวงษ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๐ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๒๐.สามเณรสมภพตุมผะกา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๒๑.สามเณรอติชาตแซ่จัง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๒ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๒๒.สามเณรจีรยุทธอุต้น๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๒๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๒๓.พระมหาอุดมศักดิ์รกฺขิตธมฺโมสุขสบาย๓๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๑ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๒๔.สามเณรอภิรักษ์นุโยนรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๒ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๒๕.สามเณรประสมประดับเดือนเด่น๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๓ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๒๖.สามเณรศรายุทธแก่นพรม๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๑๔ป.ธ.๔๒๕๕๓
๑๒๗.สามเณรเฉลิมพรแหวนประเสริฐ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๕๙ป.ธ.๕๒๕๕๓
๑๒๘.พระมหาทินกรปญฺญาเมธีกันจะนา๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๒ป.ธ.๕๒๕๕๓
๑๒๙.สามเณรวิทยาชัมรัมย์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๓ป.ธ.๕๒๕๕๓
๑๓๐.สามเณรสืบพงษ์ก้านจุลเกษ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๙๔ป.ธ.๕๒๕๕๓
๑๓๑.สามเณรมนตรีคำศิลา๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๓๔ป.ธ.๖๒๕๕๓
๑๓๒.พระมหาฉลองเขมรโตทิพวัฒน์๓๒๑๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๗ป.ธ.๘๒๕๕๓