ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๕ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรมงคลร่มโพธิ์ทอง๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๕๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๒.สามเณรวีระศักดิ์กันทอง๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๕๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๓.สามเณรสุชาติจำปาสุ๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๕๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๔.สามเณรศิริผลพรมลิ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๕๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๕.สามเณรธนัสศรีบุญจู๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๕๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๖.สามเณรศุภวิทย์สาระหนี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๕๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๗.สามเณรวิริยะนนท์ครองเมือง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๕๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๘.สามเณรดิพเปนดร้าเดซาร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๕๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๙.สามเณรสมพลครองพัน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๕๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๐.สามเณรชัชชนกศรีสุข๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๖๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๑.สามเณรอดิศักดิ์อิติบุตรตา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๖๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๒.สามเณรประสงค์บัวศรี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๖๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๓.สามเณรวัชระศรีสอง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๖๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๔.สามเณรยุทธพงศ์อยู่หนู๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๖๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๕.สามเณรวัชรพงษ์อิสรภาพ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๖๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๖.สามเณรชนะชัยแซ่อึ้ง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๖๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๗.สามเณรวีระพงษ์น่านโพธิ์ศรี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๖๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๘.สามเณรธรรพ์ณธรจวนสุวรรณ๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๖๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๑๙.สามเณรพนัสชลมูลสนาม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๖๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๐.สามเณรอภิชาติพลายเนาว์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๗๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๑.สามเณรวรวิทย์เพชรสุวรรณ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๗๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๒.สามเณรปิยะบัวอ่อน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๗๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๓.สามเณรสุริยามานัส๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๗๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๔.สามเณรจิรศักดิ์แสนสี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๗๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๕.สามเณรศรคีรีสำราญ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๖๗๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๖.พระจิตรกรณ์จาริโกท้ายหวัน๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๗.สามเณรวิโรจน์สมศรี๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๘.สามเณรพิชาภพจันทสิโร๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๒๙.สามเณรอาทิตย์สินชัย๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๐.สามเณรวัชรชัยศรีพรม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๑.สามเณรพิทักษ์ทิพวัน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๒.สามเณรณัฐนนท์ดุริยานนท์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๓.สามเณรสรศักดิ์คำมะนาถ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๔.สามเณรภูเมธธาดาวุฒินันท์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๑๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๕.สามเณรณัฐวุฒิเพ็งพา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๖.สามเณรณรงค์อินสา๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๗.สามเณรณัฐพงษ์พิกุลแก้ว๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒๒ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๘.สามเณรชนะพงษ์กือสูงเนิน๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒๓ป.๑-๒๒๕๕๖
๓๙.สามเณรวีระศักดิ์ศรีจันทวงษ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒๔ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๐.สามเณรภานุพงศ์พันอาษา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒๕ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๑.สามเณรเทพรังสรรค์พรหมชาติ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒๖ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๒.สามเณรโชคอนันต์รัตนะโคตร๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒๗ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๓.สามเณรรณชัยกลิ่นดอกแก้ว๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒๘ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๔.สามเณรประสิทธิ์สายทะเล๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๒๙ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๕.สามเณรจักรพรรณสุขทวี๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๓๐ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๖.สามเณรจักรพงศ์ศรีสอง๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๗๓๑ป.๑-๒๒๕๕๖
๔๗.พระธีรวัฒน์ธีรวฑฺฒโนเสาวิจิตร๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๘.พระชรินทร์โสภณปญฺโญใจสูงเนิน๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๔๙.สามเณรปฐวีกันยา๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๓๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๐.สามเณรสิริชัยแซ่หลี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๑.สามเณรศรายุทธสุสดี๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๒.สามเณรประสงค์พันธ์ศิริ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๓.สามเณรปวริศรมยานนท์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๔.สามเณรศรัณยูขอสูงเนิน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๔๔๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๕.พระมนต์ตรีอตฺตทนฺโตวิเศษเสาร์๒๒โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๔๖ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๖.สามเณรโยธินมาศสุข๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๔๗ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๗.สามเณรอดิเทพอินทะศรี๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๔๘ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๘.สามเณรสุชัจจ์สารบัน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๔๙ป.ธ.๓๒๕๕๖
๕๙.สามเณรดนุพลกลสรร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๕๐ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๐.สามเณรสมพลภางาม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๕๑ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๑.สามเณรรัชนัยดอนไพร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๕๒ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๒.สามเณรเมธาสิทธิ์พลอยสมบูรณ์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๕๓ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๓.สามเณรประเสริฐอุตรา๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๘๕๔ป.ธ.๓๒๕๕๖
๖๔.พระมหาพิชัยวรภาณีลิ้มสว่างพูลวัตถุ๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๕.พระมหายุทธชัยเขมจารีอุบัวบล๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๖.สามเณรสายทองฤทธิสิงห์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๗.สามเณรภูมิสรรค์ภูดาย๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๘.สามเณรวินาทีกรมแสง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๖๙.สามเณรภัทรดรขัตติยะบุตร๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๐.สามเณรประดิษฐ์คุชิตา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๔๙ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๑.สามเณรวิรพลเพชรฤทธิ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๐ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๒.สามเณรวัฒนาหินนอก๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๑ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๓.สามเณรสุริยะฤาษี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๒ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๔.สามเณรจักรกฤษแก้วเกิด๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๓ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๕.สามเณรอรุณเทพบัญญัตินิติกุล๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๔ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๖.สามเณรอธิวัฒน์ไทยธานี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๓๕๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๗.พระมหาธีรเดชจนฺทโชโตช้างแก้วมณี๒๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๗๕ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๘.พระมหาบุญสนองปญฺญาวุฑฺโฒสุดสังข์๓๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๗๖ป.ธ.๔๒๕๕๖
๗๙.สามเณรอานนท์ทุมทราย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๗๗ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๐.สามเณรพีรยุทธศรีเกษม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๕๗๘ป.ธ.๔๒๕๕๖
๘๑.พระมหาวีระยุทธติสฺสโรกุลสิงห์๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๕๓ป.ธ.๕๒๕๕๖
๘๒.พระมหาพงษ์นรินทร์สิริวฑฺฒโกป้อมหิน๒๑โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๗ป.ธ.๖๒๕๕๖
๘๓.สามเณรโยธินทิพชัย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๘ป.ธ.๖๒๕๕๖
๘๔.สามเณรสถิตอัปการณ์๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๓๙ป.ธ.๖๒๕๕๖
๘๕.พระมหาเสรีวิชิโตน้อยจินดา๕๖๑๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๔๐ป.ธ.๗๒๕๕๖