ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๐ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรดิฐษกรโกฮวด๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๘๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.สามเณรขจรศักดิ์ระดาบุตร๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๘๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.สามเณรบุญสร้างครุฑตำคำ๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๘๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.สามเณรคฑาวุฒิสังฆะศรี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๘๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.สามเณรวัฒนาดีไธสง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๘๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.สามเณรชินวัฒน์เพ็งสระเกษ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.สามเณรชโยดมกล้าหาญ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.สามเณรปรเมษฐ์คานจันทึก๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.สามเณรกีรติกรฆ้องเถื่อน๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.สามเณรธีรภัทร์สุระมณี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.สามเณรกฤติมาดีสนอง๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.สามเณรเทวินสมศรี๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.สามเณรจิติพัสหาระโคตร๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.สามเณรณัฐนันท์มารัตน์๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.สามเณรวรกานต์สีหนาท๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๑๙๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.สามเณรสุธีกองรัมย์๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๒๐๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗.พระนันทวัฒชัยถาวโรขันทลี๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๕๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘.สามเณรวรากรแซ่ก๊วย๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๕๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙.สามเณรรุ่งโรจน์แก้ววัน๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๕๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐.สามเณรชัชนันท์ศาลาทอง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๑.สามเณรกฤษฎาแสงใส๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๒.สามเณรอนันตชัยวงษ์สว่าง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๓.สามเณรวัฒนาดีสนอง๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๔.สามเณรกิจติทรัพย์คงศรี๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๕.สามเณรปกป้องสอนบุญมา๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๖.สามเณรสุธีพงศ์ทองแก้ว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๗.สามเณรสุภกิณห์ทั่งบุญ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๘.สามเณรวัชรากรสิทธิโชค๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๙.สามเณรสุขุมภัทธ์พ่วงถ้ำ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๖๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๐.สามเณรกฤษฎาพงศ์อุ่นคงทอง๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๑.สามเณรณัฐพลทองอ้ม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๒.สามเณรวัฒนาปานดี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๓.สามเณรไตรภพสนั่นนารี๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๔.สามเณรธนวัฒน์จันทร์ดร๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๕.สามเณรภัคพลเกตุรามฤทธิ์๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๖.สามเณรณัฐพลดาวสุข๑๖โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๗.สามเณรวรวิทย์สุขสะอาด๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๘.สามเณรดนัยคำภานาง๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๓๙.สามเณรธนพงษ์ยิ่งนาม๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๗๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๐.สามเณรศรายุทธมังษา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๑.สามเณรองค์ฟ้าประธารชุมตรีนอก๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๒.สามเณรณัฐพลบุระพา๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๓.สามเณรชาญชัยกองก่ำ๑๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๔.สามเณรตะวันศรีนุกูล๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๕.สามเณรอิงครัตโทนอก๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๖.สามเณรวัชรชัยสังฆะศรี๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๗.สามเณรอำนาจคงเจริญ๑๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๑๘๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๔๘.สามเณรสมรักษ์ชริด๑๘โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๔๙.สามเณรกิตติภณพันธ์ชื่น๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๐.สามเณรเทพกมลมงคลชาติ๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๑.สามเณรภูมิพัฒน์ต้นวงษ์๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๒.สามเณรธนพลศิริโสม๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๓.สามเณรทักษิณเต็งผิว๑๗โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๙๒๕ป.ธ.๓๒๕๖๒
๕๔.พระมหาชัยยศโชติปญฺโญชูคะรัมย์๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๕.พระมหาอาทิตย์อาทิตฺตปญฺโญสินชัย๒๕โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๘ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๖.สามเณรนพคุณชื่นเชื่อม๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๖๕๙ป.ธ.๔๒๕๖๒
๕๗.พระมหายุทธพงศ์กิตฺติวฑฺฒโกอยู่หนู๒๓โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔๑ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๘.พระมหาอดิศักดิ์เขมานนฺโทชาริมา๒๔โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๕๙.สามเณรนิรันดร์เข็มทิศ๒๐โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๒๔๓ป.ธ.๕๒๕๖๒
๖๐.สามเณรภานุพงศ์พันอาษา๑๙โสธรวรารามฉะเชิงเทรา๑๙๔ป.ธ.๖๒๕๖๒