ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๙ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระศุภสิทธิ์สุทฺธิปภาโสเกตุชาติ๒๗ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๗๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๒.พระธนูขนฺติโกเชื้อศรีนนตรี๒๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๗๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๓.สามเณรณัชพลสิงทอง๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๗๘ป.๑-๒๒๕๖๑
๔.สามเณรฐิรพงศ์นาคอก๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๗๙ป.๑-๒๒๕๖๑
๕.สามเณรทองมาสิริพร๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๘๐ป.๑-๒๒๕๖๑
๖.สามเณรธรรมรัตน์จิตร์น้อม๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๘๑ป.๑-๒๒๕๖๑
๗.สามเณรชาญจิรัมย์๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๘๒ป.๑-๒๒๕๖๑
๘.สามเณรวีระเทพสมรูป๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๘๓ป.๑-๒๒๕๖๑
๙.สามเณรพูลศักดิ์สุวรรณแสง๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๘๔ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๐.สามเณรปารเมศร์พากเพียร๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๘๕ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๑.สามเณรวิศรุตวิญญาณศรี๑๓ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๘๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๒.สามเณรณฐปกรณ์สุพรม๑๐ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๘๗ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๓.สามเณรภูวะนาดไชยะจักร์๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๑๖๐๖ป.๑-๒๒๕๖๑
๑๔.พระสายัญปญฺญาธโรมุงคุลแสน๓๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๕๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๕.พระสันติสุขกตปุญฺโญสุพรชัย๒๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๕๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๖.พระปัณณทัตอภิวฑฺฒโนภครเมธานนท์๓๐ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๕๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๗.สามเณรบุญเถิงมนีวงศ์๑๗ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๕๕ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๘.สามเณรปรเมศวร์แสงจันทร์๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๕๖ป.ธ.๓๒๕๖๑
๑๙.สามเณรพงษ์พิชเศรษฐ์กุทอง๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๕๗ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๐.สามเณรทรัพย์ทวีนาลีจันทร์๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๕๘ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๑.สามเณรอนุชิตเพชรเลิศ๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๕๙ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๒.สามเณรภัทรชัยฟักเงิน๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๓.สามเณรปรเมศวร์สำราญ๑๓ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๔.สามเณรเรนเซียงลิม๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๙๔๒ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๕.สามเณรกิตติภูมิแข็งกล้า๑๓ไวกูลฐารามอุดรธานี๙๔๓ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๖.สามเณรจิรสินชัยภูมี๑๒ไวกูลฐารามอุดรธานี๙๔๔ป.ธ.๓๒๕๖๑
๒๗.พระมหาพรรณพนาปญฺญาวโรขุนพิลึก๒๖ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๙๓ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๘.สามเณรณรงค์ผิวทอง๑๙ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๖๑
๒๙.สามเณรวิชิตวงศ์พันธ์ชัย๑๘ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๐.สามเณรปริเยศพรมมา๑๗ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๙๖ป.ธ.๔๒๕๖๑
๓๑.สามเณรพัฒน์สินพิพัฒน์นภาพรไวกูลฐารามอุดรธานี๑๕๕ป.ธ.๕๒๕๖๑
๓๒.สามเณรพีรพลปราบพาลไวกูลฐารามอุดรธานี๑๕๖ป.ธ.๕๒๕๖๑
๓๓.สามเณรปานเทพทองประภาไวกูลฐารามอุดรธานี๑๕๗ป.ธ.๕๒๕๖๑
๓๔.สามเณรอภิวัฒน์อันทะหวาไวกูลฐารามอุดรธานี๒๑๖ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๕.สามเณรภูมินทร์หงษ์ทองไวกูลฐารามอุดรธานี๒๑๗ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๖.สามเณรอัครวิชญ์สมบุตร์ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๑๘ป.ธ.๖๒๕๖๑
๓๗.พระมหาวิทยาโชติปญฺโญสมพันธุ์๓๐ไวกูลฐารามอุดรธานี๑๕๘ป.ธ.๗๒๕๖๑
๓๘.พระมหาสุธากรมนตโมโพธิ์ศรีดา๔๓๒๐ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๓ป.ธ.๘๒๕๖๑
๓๙.พระมหาเพิ่มพูนสุขเวสโกหงษ์เหิร๒๙ไวกูลฐารามอุดรธานี๖๔ป.ธ.๘๒๕๖๑