ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๒

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๔๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระโยเขมากโรแพงงา๕๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๔๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๒.พระกฤตฤทธิ์อิทฺธิเตโชธรรมตา๔๐ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๔๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๓.สามเณรแก้วอุดอนธงคำลาง๒๐ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๔๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๔.สามเณรสุพัตธนูรัตน์๑๖ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๔๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๕.สามเณรธัญญาปัญโญ๑๖ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๔๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๖.สามเณรตปะธรรมวงศ์๑๖ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๔๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๗.สามเณรอนุชาเพชรเลิศ๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๕๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๘.สามเณรวรรัตน์ประทุมมัง๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๕๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๙.สามเณรธนธรณ์สุรินทร์๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๕๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๐.สามเณรวันชัยอินมะโรง๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๕๓ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๑.สามเณรวีรภัทรสว่างพิทักษ์๑๓ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๕๔ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๒.สามเณรปุณยเชษฐ์บุตรคุณ๑๓ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๕๕ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๓.สามเณรเจษฎาพวงทวี๑๓ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๕๖ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๔.สามเณรไกรสิทธิ์สีหา๑๓ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๕๗ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๕.สามเณรคำก้อนแก้วคูณเมือง๑๓ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๕๘ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๖.สามเณรอภินันท์ต้นกัลยา๑๒ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๕๙ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๗.สามเณรสุพันธุ์สิริพร๑๒ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๖๐ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๘.สามเณรนิติปรัญญาสีต้นโพธิ์๑๑ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๖๑ป.๑-๒๒๕๖๒
๑๙.สามเณรยงวิสุทธิ์สอนผม๑๑ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๖๒ป.๑-๒๒๕๖๒
๒๐.สามเณรวิจารณ์สมพันธ์๑๙ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๐๙ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๑.สามเณรทองมาสิริพร๑๖ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๑๐ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๒.สามเณรธรรมรัตน์จิตร์น้อม๑๖ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๑๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๓.สามเณรอภิลักษณ์ภาคีเนตร๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๑๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๔.สามเณรภูวะนาดไชยะจักร์๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๑๓ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๕.สามเณรภพโชคจันสว่าง๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๓๑๔ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๖.พระศุภสิทธิ์สุทฺธิปภาโสเกตุชาติ๒๘ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๙๑ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๗.สามเณรพูลศักดิ์สุวรรณแสง๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๗๙๒ป.ธ.๓๒๕๖๒
๒๘.พระมหาสายัญปญฺญาธโรมุงคุลแสน๓๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๘๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๒๙.สามเณรธีรภัทรใหม่วงษ์๑๖ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๘๓ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๐.สามเณรทรัพย์ทวีนาลีจันทร์๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๘๔ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๑.สามเณรอนุชิตเพชรเลิศ๑๕ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๘๕ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๒.สามเณรปรเมศวร์สำราญ๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๘๖ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๓.สามเณรกิตติภูมิแข็งกล้า๑๔ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๘๗ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๔.พระมหาสันติสุขกตปุญฺโญสุพรชัย๒๖ไวกูลฐารามอุดรธานี๕๙๑ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๕.สามเณรจิรสินชัยภูมี๑๓ไวกูลฐารามอุดรธานี๕๙๒ป.ธ.๔๒๕๖๒
๓๖.พระมหาพรรณพนาปญฺญาวโรขุนพิลึก๒๗ไวกูลฐารามอุดรธานี๒๑๖ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๗.สามเณรปริเยศพรมมา๑๘ไวกูลฐารามอุดรธานี๔๐๒ป.ธ.๕๒๕๖๒
๓๘.สามเณรพีรพลปราบพาล๑๗ไวกูลฐารามอุดรธานี๑๖๔ป.ธ.๖๒๕๖๒
๓๙.สามเณรปานเทพทองประภา๑๖ไวกูลฐารามอุดรธานี๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๖๒
๔๐.สามเณรอภิวัฒน์อันทะหวา๑๘ไวกูลฐารามอุดรธานี๑๑๔ป.ธ.๗๒๕๖๒
๔๑.สามเณรภูมินทร์หงษ์ทอง๑๘ไวกูลฐารามอุดรธานี๑๑๕ป.ธ.๗๒๕๖๒