ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระยุทธนาฐานุตฺตโรโสภาวนัส๒๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๔๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒.พระคมสรรจนฺทวีโรแป้นสุขา๒๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๔๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๓.พระนาวินอุปกาโรบุญเสนา๒๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๔๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๔.สามเณรทองพิทักษ์โพธิ์มูล๑๘กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๔๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๕.สามเณรวิทยาประชานันท์๑๘กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๔๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๖.สามเณรเรวัฒน์ตาลทรัพย์๑๗กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๕๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๗.สามเณรสมุดผากาบล๑๗กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๕๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๘.สามเณรเขาทรายลาดหนองขุ่น๑๗กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๕๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๙.สามเณรอดุลย์อ่อนสมัย๑๖กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๕๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๐.สามเณรพลศิลป์คำลือชัย๑๖กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๕๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๑.สามเณรธวัชชัยสระทอง๑๖กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๕๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๒.สามเณรพุทธาแป้นสุขา๑๖กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๕๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๓.สามเณรจิตติกรอ่อนฉวี๑๖กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๕๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๔.สามเณรสมพรศรีบุรินทร์๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๕๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๕.สามเณรกิตติศักดิ์ปิยะมาตย์๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๕๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๖.สามเณรกล้าหาญวิเศษวงศ์ศา๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๖๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๗.สามเณรสมแซงสว่าง๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๖๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๘.สามเณรเฉลียวโพพิทูล๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๖๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๙.สามเณรเดชาธรรมวงษ์๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๖๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๐.สามเณรปฐมพงษ์แซงสว่าง๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๖๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๑.สามเณรมนตรีพลเยี่ยม๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๖๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๒.สามเณรทวีทรัพย์ละคร๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๖๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๓.สามเณรสุรสิทธิ์สุทธิประภา๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๖๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๔.สามเณรธนาวุฒิธรรมสอน๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๖๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๕.สามเณรวันชัยนาก้อนทอง๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๖๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๖.สามเณรฉัตรชัยโตีะยุโส้๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๗๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๗.สามเณรสันติสลับศรี๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๗๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๘.สามเณรชิตทพงษ์ช่ออารี๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๗๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๙.สามเณรพรชัยประดิาฐ์บุญ๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๗๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๐.สามเณรวาทิตย์ฝากาบล๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๗๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๑.สามเณรพีรพลทองนาเมือง๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๗๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๒.สามเณรวีระชัยวงศ์หาจักร์๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๗๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๓.สามเณรศักดิ์สิทธิ์นามศรีนวล๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๗๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๔.พระปริญญาวรญาโณทศช่วย๓๗กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๗๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๕.สามเณรบุญญวัฒน์พลยะมาตร๑๘กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๗๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๖.สามเณรณัฐพลคำอั้ว๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๘๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๗.สามเณรศักดิ์สิทธิ์ดลุร่ง๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๘๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๘.สามเณรวัชระเชื้อวงศ์พรม๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๘๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๙.สามเณรปรีดามูลมานัส๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๘๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๐.สามเณรวุฒินันท์ยิ่งเสมอ๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๘๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๑.สามเณรชานนท์สายรัตน์๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๘๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๒.สามเณรพินิจชาวคึมบง๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๘๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๓.สามเณรธีระศักดิ์หนองหาร๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๘๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๔.สามเณรวัชรพลใจเย็น๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๘๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๕.สามเณรนิกรพงเยี่ยม๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๘๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๖.สามเณรนิรัตน์อ้วนละมัย๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๗.สามเณรพรสวัสดิ์รสหอม๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๘.สามเณรอาทิตย์แดนขนบ๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๔๙.สามเณรเกรียงไกรแก้วคำลา๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๐.สามเณรวิทวัสตูมน้อย๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๑.สามเณรธวัชชัยนาสุข๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๒.สามเณรชำนาญภูมิภาค๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๓.สามเณรปริญญาโวหารดี๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๔.สามเณรณัฐพลคนคล่อง๑๓กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๕.พระปรีชาปริสุทฺโธไผ่โสภา๒๗กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๖๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๖.สามเณรอัชณวรแก้วบุญเรือง๑๗กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๗๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๗.สามเณรสดใสหรดี๑๗กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๗๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๘.สามเณรพิทักษ์โพธิเปี้ยศรี๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๗๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๕๙.สามเณรไวยวิทย์ทองบ้านทุ่ม๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๗๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๐.สามเณรวิทยาทิพอาจ๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๗๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๑.สามเณรเกียรติศักดิ์ทิพวรี๑๕กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๗๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๒.สามเณรวสันต์มาทะยับ๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๗๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๓.สามเณรสุธรรมบุญเหมาะ๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๗๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๔.สามเณรปรีดาแดงภักดี๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๗๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๕.สามเณรธีรวัฒน์มะเสนา๑๔กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๑๙๗๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๖.สามเณรธงชัยอุตคำ๑๗กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๒๔๘๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๖๗.พระสมรโฆสโกสุดใจ๒๙กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๘.สามเณรสยามบุญไสย์๑๗กลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด๕๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๖