ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๒๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระประโยชน์ธมฺมาวุโธเกรียงรัมย์๒๓กลางบุรีรัมย์๖๖๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.สามเณรจิรพนธ์เจ็ดรัมย์๑๙กลางบุรีรัมย์๖๖๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.สามเณรวุฒินันท์อินสำราญ๑๗กลางบุรีรัมย์๖๖๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.สามเณรปรเมฆย์จันทร์น้อย๑๗กลางบุรีรัมย์๖๖๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๕.สามเณรเฉลิมชัยคิดการ๑๗กลางบุรีรัมย์๖๖๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๖.สามเณรดำเนินชะเดืองรัมย์๑๗กลางบุรีรัมย์๖๖๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๗.สามเณรรุ่งเพชรจันทร์น้อย๑๗กลางบุรีรัมย์๖๖๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๘.สามเณรประหยัดเกรียงรัมย์๑๗กลางบุรีรัมย์๖๗๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๙.สามเณรอเล็กซานเดอร์เฮ้าท์ซ๑๗กลางบุรีรัมย์๖๗๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๐.สามเณรจุลจักรดัดถุยาวัตร๑๖กลางบุรีรัมย์๖๗๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๑.สามเณรวุฒิชัยเหลืองสืบชาติ๑๕กลางบุรีรัมย์๖๗๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๒.สามเณรอรุณศักดิ์จุ้ยประโคน๑๕กลางบุรีรัมย์๖๗๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๓.สามเณรโรจนะสีชัยวาลย์๑๕กลางบุรีรัมย์๖๗๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๔.สามเณรณัฐภรณ์คงยอด๑๕กลางบุรีรัมย์๖๗๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๕.สามเณรภาณุเดชจันทร์แสง๑๔กลางบุรีรัมย์๖๗๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๖.สามเณรอภิชาโปรยขุนทด๑๔กลางบุรีรัมย์๖๗๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๗.สามเณรสาธิตแทนไธสง๑๔กลางบุรีรัมย์๖๗๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๘.สามเณรกันตภณง้วนไธสง๑๓กลางบุรีรัมย์๖๘๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๙.พระกำจัดชุติธมฺโมปรากฎหาญ๖๑กลางบุรีรัมย์๖๘๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๐.พระพิชัยอมโรพรหมมา๕๘กลางบุรีรัมย์๗๑๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๒๑.พระครูอุดมจันทรวรรณอุตฺตโมเจริญสุข๕๐๒๔กลางบุรีรัมย์๕๔๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๒.พระสมชายฐิตญาโณศรีชมภู๕๕๑๑กลางบุรีรัมย์๕๔๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๓.พระวันชนะปญฺญาวโรสันรัมย์๒๔กลางบุรีรัมย์๕๔๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๔.สามเณรสรัลชนตองติดรัมย์๑๖กลางบุรีรัมย์๕๕๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๕.สามเณรดิลกธรรมน้ำทอง๑๖กลางบุรีรัมย์๕๕๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๖.พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์จนฺทสาโรจันทร์สิงห์๔๕๒๕กลางบุรีรัมย์๒๗๗ป.ธ.๔๒๕๖๓