ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๓๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระณัฐพลเขมจิตฺโตเงินดี๔๒กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๐๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๒.พระเพทายภาณุปญฺโญเจริญกลิ่น๒๖กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๐๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๓.พระสราวุธปญฺญาวุฑฺโฒบรรจงกิจ๒๓กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๐๗ป.๑-๒๒๕๖๓
๔.พระพันธ์สฤษดิ์ชยสิทฺโธสร้อยโกเมน๔๒กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๐๘ป.๑-๒๒๕๖๓
๕.พระพงศ์ภัคปโยโคคงคำ๒๓กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๐๙ป.๑-๒๒๕๖๓
๖.พระจีระศักดิ์ชานิโยอินทรวิชัย๓๗กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๑๐ป.๑-๒๒๕๖๓
๗.พระอุเทนอุทโยใจสนุก๒๔กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๑๑ป.๑-๒๒๕๖๓
๘.พระศิลป์ปสนฺโนถนอมรอด๓๙กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๑๒ป.๑-๒๒๕๖๓
๙.พระพุทธมนต์ฐิตเมโธวีรวงศ์วัฒนา๒๑กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๑๓ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๐.พระวงศกรกิตฺติปญฺโญภานุมาศ๒๔กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๑๔ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๑.พระเฉลิมศักดิ์สุทนฺโตพิมพ์ศิริ๒๔กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๑๕ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๒.พระประเทืองธนสีโลผางนุย๕๖กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๑๑๖ป.๑-๒๒๕๖๓
๑๓.พระสมจิตร์โชติลาโภนิติกัลยาณวงศ์๕๕กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๕๖ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๔.พระอรรถชัยอตฺถโกสโลเอมโอด๒๗กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๕๗ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๕.พระสถาปนิกสุมโนโล่ห์ทอง๒๕กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๕๘ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๖.พระอภิชาติอธิปญฺโญภูมิกระจ่าง๒๒กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๕๙ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๗.พระพัฒิวัลย์จิรวฑฺฒโนสีลาชีวสุทธิ์๒๗กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๖๐ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๘.พระรัชยุทธนิติสาโรรินทนาพิพัฒน์๒๗กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๖๑ป.ธ.๓๒๕๖๓
๑๙.พระวิชัยธมฺมวฑฺฒโนธรรมนิยม๒๗กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๖๒ป.ธ.๓๒๕๖๓
๒๐.พระมหาสนธยาปุญฺญกาโมชมทรัพย์๓๙กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๕ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๑.พระมหาเสริมชาติติสฺสโรสังข์ทอง๒๙กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๖ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๒.พระมหาเอกลักษณ์เปมสีโลเมฆคลี๒๖กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๗ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๓.พระมหาจีรวัฒน์อธิปญฺโญหน่อวงศ์๒๗กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๘ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๔.พระมหาทศพรธมฺมวิจโยเข็มศรีสุวรรณ๒๕กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๔๙ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๕.พระรังสรรค์ ป.รวิวํโสกล้าจริง๔๓กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๕๐ป.ธ.๔๒๕๖๓
๒๖.พระมหาอรรถพลกตปุญฺโญรีเบี้ยว๓๐กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๕๘ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๗.พระมหาภูมินทร์ฐิตญาโณพูลเพิ่ม๒๕กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๕๙ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๘.สามเณรศุภชัยขวัญโพน๑๗กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๖๐ป.ธ.๕๒๕๖๓
๒๙.พระมหาศรชัยมหาวีโรธนพลพรพงศ์๒๘กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๗๐ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๐.พระมหาวีรวัฒน์ยติกโรผิวพานิช๓๒กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๗๑ป.ธ.๖๒๕๖๓
๓๑.พระมหาณรงค์ชัยสุหชฺโชนึกสม๔๐๑๐กัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตร๕๐ป.ธ.๗๒๕๖๓