ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระหวนสุมโนไชยทอง๓๑๑๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๒.พระสมคิดติกฺขญาโณปาละตา๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๓.พระบุญธรรมปุญฺญธมฺโมธูปจันทร์๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๔.พระศักดิ์ศรีอมโรทศพล๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๕.พระมนต์มนฺติโกบุราคร๓๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๖.พระสำเภาจนฺทสาโรธัญญะรักษ์๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๗.พระประสิทธิ์อภิปญฺโญไกรสมสาตร์๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๘.สามเณรพิสิฐศรีคำ๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๙.สามเณรจักรพงษ์จินตา๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๐.สามเณรสิงขรณ์ศรีสมบัติ๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๑.สามเณรประสานดาหอม๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๒.สามเณรสุริยะเทียนอ่อน๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๓.สามเณรขุนเทืองกุดโต้ง๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๔.สามเณรราวีปากเคี่ยม๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๕.สามเณรแสงดาวระยังศรี๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๖.สามเณรเดชชูจันอัด๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๗.สามเณรธเนศพิมพ์วงศ์๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๘.สามเณรวัชรชัยสารปิง๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๗ป.๑-๒๒๕๔๐
๑๙.สามเณรคำบุศรีแก้ว๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๘ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๐.สามเณรสุดสาครขอนเต้า๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๙ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๑.สามเณรแสวงกองสุข๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๐ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๒.สามเณรธีรพลผุดเผือด๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๑ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๓.สามเณรทองดีโพธิสาร๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๒ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๔.สามเณรบุญมีขันรักษา๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๓ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๕.สามเณรอาทิตย์มีสุข๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๔ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๖.สามเณรสมศักดิ์ใจเจริญ๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๕ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๗.สามเณรนรินทร์แก้วนรา๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๖ป.๑-๒๒๕๔๐
๒๘.พระบรรจงกตธุโรชาวสวน๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๒๙.พระสมบูรณ์ฐิตสีโลคุ้มเที่ยง๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๐.พระวชินันท์เดชวณฺโณน้อยคำลือ๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๑.พระสุนทรฐานทินฺโนวีระพันธ์๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๒.พระบุญเตือนกิตฺติสาโรทรัพย์เพชร๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๓.พระกอบฤษณ์กตปุญฺโญอุตสาห์๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๔.พระสะอาดอติพโลเกิดศิลป์๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๕.สามเณรมนรักพรมอ่อน๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๖.สามเณรอนุชิตบัวพันธ์๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๗.สามเณรสุรินทร์สุริอาจ๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๘.สามเณรพิทักษ์สุดเหลือ๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๓๙.สามเณรฉลองกาละสิน๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๐.สามเณรวิเชียรภูบุญคง๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๑.สามเณรยันต์เสารางทอย๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๒.สามเณรอุดมพิมพะ๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๓.สามเณรสอนชัยสิงห์ขร๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๔.สามเณรรุ่งสุริยาแสงมาศ๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๕.สามเณรคำพันธ์วงศ์นาม๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๖.สามเณรสมัยบุญเลิศ๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๗.สามเณรวันชัยศรีเพชร๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๘.สามเณรชาญชัยบุตรกัง๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๐
๔๙.สามเณรจันทร์ต๊ะโอนก๋อง๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๐
๕๐.สามเณรธีระศักดิ์สร้อยสาคำ๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๐
๕๑.สามเณรสงวนสายสินธุ์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๐
๕๒.สามเณรสุนันท์พรรคพรม๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๐
๕๓.สามเณรสนธยาเทาศิริ๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๐
๕๔.สามเณรประพันธ์สุดสงข์๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๐
๕๕.สามเณรสมพงษ์เดชประกอบ๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๐
๕๖.พระมหานิททรถ์โสภโณศรีเนาวรัตน์๓๐๑๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๗.พระมหาชาตวีโรคมพุดซา๓๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๘.พระมหาชูศิลป์ฐิตมโนทิพย์พิกุล๓๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๕๙.พระมหาพงศ์สรรค์คุณภาวีธรรมวรรธก๓๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๐.พระมหาชัยณรงค์เตชปุญฺโญชอบงาน๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๑.พระมหาจีนจกฺกวโรแก้วอ่อน๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๒.พระมหามนตรีคุตฺตธมฺโมจันทรรัตน์๓๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๓.พระมหาอภินันท์กิตฺติปญฺโญโกศล๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๔.พระมหาสนั่นยสชาโตมาดี๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๕.พระมหาธรรมนูญวชิรญาโณแก่นสาร๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๖.พระมหาสมพงษ์อุทโยฝังมุข๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๗.พระมหาเชิดศักดิ์อินฺทวีโรทองมา๓๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๖ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๘.สามเณรสมเพียงกันหานุ๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๗ป.ธ.๔๒๕๔๐
๖๙.สามเณรอุดรขยันวงศ์๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๘ป.ธ.๔๒๕๔๐
๗๐.สามเณรปรัชญาประภา๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๙ป.ธ.๔๒๕๔๐
๗๑.สามเณรสำเริงเพ็งสว่าง๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๐
๗๒.สามเณรอานนท์ดีศรีคร๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๐
๗๓.สามเณรอดิเรกใจโสม๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๐
๗๔.สามเณรนพดลดีไทยสงค์๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๐
๗๕.สามเณรบุญรุ่งพรมโพธิ์๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๐
๗๖.สามเณรวัชรินดวงไชย๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๐
๗๗.พระมหาบุญมีสุภาจาโรปัญญาเที่ยง๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๒ป.ธ.๕๒๕๔๐
๗๘.พระมหาวิชิตธมฺมธโรหมื่นน้อย๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๓ป.ธ.๕๒๕๔๐
๗๙.พระมหาสมเด็จฐานวุฑฺโฒพรมมา๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๔ป.ธ.๕๒๕๔๐
๘๐.พระมหาวิจารย์มหาปญฺโญทองมา๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๕ป.ธ.๕๒๕๔๐
๘๑.สามเณรกฤษณะศรีสุข๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๖ป.ธ.๕๒๕๔๐
๘๒.สามเณรวิทยาสุระรินทร์๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๗ป.ธ.๕๒๕๔๐
๘๓.สามเณรอัฐรัตนวัน๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๘ป.ธ.๕๒๕๔๐
๘๔.พระมหายงยุทธสนฺตจิตฺโตบุญสังข์๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๖ป.ธ.๖๒๕๔๐
๘๕.พระมหาจำลองติกฺขปญฺโญบุตรโคตร๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๗ป.ธ.๖๒๕๔๐
๘๖.พระมหาศิริชัยพุทฺธสโรถาวร๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๘ป.ธ.๖๒๕๔๐
๘๗.พระมหารัญนาชินวํโสบุญสวัสดิ์๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๙ป.ธ.๖๒๕๔๐
๘๘.พระมหาคำตันฐานจาโรขันน้อย๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๐ป.ธ.๖๒๕๔๐
๘๙.พระมหาหาญศักดิ์วชิราวุโธฮามพิทักษ์๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๑ป.ธ.๖๒๕๔๐
๙๐.พระมหาพนมมหาปญฺโญสุขจิตต์๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๒ป.ธ.๖๒๕๔๐
๙๑.สามเณรสมจิตรศรอินทร์๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๓ป.ธ.๖๒๕๔๐
๙๒.พระมหาวัชระติกฺขญาโณเชยรัมย์๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๑ป.ธ.๗๒๕๔๐