ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๗ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเกียรติศักดิ์ขนฺติธมฺโมชูบุญ๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๙๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.พระดอกรักปิยสีโลเพ็ชรมา๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๙๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.พระไพฑูรย์รตนญาโณชินสมบูรณ์๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๙๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.สามเณรสุรศักดิ์นางแพง๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๙๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.สามเณรประครองมุนนารี๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๙๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรชลอจันทร์แย้ม๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๙๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรธีรชัยส่งนอก๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๙๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรธนากรแสนยินดี๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๙๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรเฉลิมพลเจริญยิ่ง๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๐๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.พระบุญธรรมปุญฺญธมฺโมธูปจันทร์๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๑.พระศักดิ์ศรีอมโรทศพล๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๒.พระมนต์มนฺติโกบุราคร๓๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๓.พระประสิทธิ์อภิปญฺโญไกรสมสาตร์๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๔.สามเณรจักรพงษ์จินตา๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๕.สามเณรวิชัยทองครไทย๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๖.สามเณรประสานดาหอม๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๗.สามเณรอำนวยสายสุริยรินทร์๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๘.สามเณรสุริยะเทียนอ่อน๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๑๙.สามเณรแสงดาวระยับศรี๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๐.สามเณรเดชชูจันอัด๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๑.สามเณรราวีปากเคี่ยม๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๒.สามเณรขุนเทืองกุดโต้ง๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๓.สามเณรธเนศพิมพ์วงศ์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๔.สามเณรคำบุศรีแก้ว๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๕.สามเณรวีรวัฒน์ขยันการ๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๖.สามเณรอาทิตย์มีสุข๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๗.สามเณรสุดสาครขอนเต้า๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๘.สามเณรแสวงกองสุข๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๙.สามเณรธีระพลเผือดผุด๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๐.สามเณรทองดีโพธิสาร๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๑.พระมหาพลากรวชิรญาโณพัฒนเวศน์๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๕ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๒.พระมหาบรรจงกตธุโรชาวสวน๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๖ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๓.พระมหาลำดวนฐานวโรเพ็งอินทร์๓๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๗ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๔.พระมหาสุนทรฐานทินฺโนวีระพันธ์๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๘ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๕.พระมหาบุญเตือนกิตฺติสาโรทรัพย์เพชร๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๙ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๖.พระมหาสะอาดอติพโลเกิดศิลป์๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๗.พระมหามนรักกตปุญฺโญพรมอ่อน๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๘.สามเณรพิทักษ์สุดเหลือ๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๓๙.สามเณรยันต์เสารางทอย๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๐.สามเณรอุดมพิมพะ๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๑.สามเณรสอนชัยสิงห์ธร๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๒.สามเณรรุ่งสุริยาแสงมาศ๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๓.สามเณรวันชัยศรีเพชร๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๔.สามเณรธีระศักดิ์สร้อยสาคำ๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๕.สามเณรสงวนสายสินธ์๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๙ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๖.สามเณรจันทร์ต๊ะโอนก๋อง๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๗.สามเณรสุนันท์พรรคพรม๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๘.สามเณรสนธยาเทาศิริ๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๔๙.สามเณรสมพงษ์เดชประกอบ๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๑
๕๐.พระมหานิททรถ์โสภโณศรีเนาวรัตน์๓๑๑๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๔ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๑.พระมหาแต้มชาตวีโรคมพุดซา๓๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๒.พระมหาสนั่นยสชาโตมาดี๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๓.พระมหาธรรมนูญวชิรญาโณแก่นสาร๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๔.พระมหาสมพงค์อุทโยฝังมุข๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๘ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๕.สามเณรอุดรขยันวงศ์๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๙ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๖.สามเณรสำเริงเพ็งสว่าง๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๗.สามเณรนพดลดีไทยสงค์๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๘.สามเณรวัชรินดวงไชย๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๒ป.ธ.๕๒๕๔๑
๕๙.พระมหาบุญมีสุภาจาโรปัญญาเที่ยง๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๓๙ป.ธ.๖๒๕๔๑
๖๐.พระมหาสยามอภินนฺโทแหมทอง๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๔๐ป.ธ.๖๒๕๔๑
๖๑.พระมหาวิชิตธมฺมธโรหมื่นน้อย๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๔๑ป.ธ.๖๒๕๔๑
๖๒.พระมหาวิจารณ์มหาปญฺโญทองมา๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๔๒ป.ธ.๖๒๕๔๑
๖๓.สามเณรอัฐรัตนวัน๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๔๓ป.ธ.๖๒๕๔๑
๖๔.พระมหายงยุทธสนฺตจิตฺโตบุญสังข์๓๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๓ป.ธ.๗๒๕๔๑
๖๕.พระมหารัญนาชินวํโสบุญสวัสดิ์๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๔ป.ธ.๗๒๕๔๑
๖๖.พระมหาพนมมหาปญฺโญสุขจิตต์๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๕ป.ธ.๗๒๕๔๑
๖๗.พระมหาชัยพรอคฺคธมฺโมเกิดช่าง๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๖ป.ธ.๗๒๕๔๑