ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระประกิจอภินนฺโทมัจจุราช๓๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๘๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.พระวิชชกรวินยธโรวิจิตรเวชการ๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๘๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.พระสมบัติอิสฺสรธมฺโมบัวงาม๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๙๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.พระบุญส่งสิริภทฺโทธูปจันทร์๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๙๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.พระชำนาญโกวิโทอนุลีจันทร์๓๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๙๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.พระสุรศักดิ์ขนฺติธมฺโมกุนากุล๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๙๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.พระประเวศเตชปญฺโญล่อนปั้น๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๙๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.พระวิโรจน์ฉนฺทโกช่วยชูหนู๔๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๙๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.พระวังอายุวฑฺฒโกเจนจบ๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๙๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.พระธรรมวิทย์ฐานวีโรคำจริง๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๙๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.พระนัทศานต์ถาวโรจันทร์งาม๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๙๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.พระฌานะสิรินฺธโรเอี่ยมสอาด๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๙๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๓.พระสุรชัยชาตสํวโรอ้นมั่น๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๐๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๔.สามเณรวารีพลอยดี๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๐๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๕.สามเณรจาตุรงค์เจริญไธสง๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๐๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๖.สามเณรปรีชารักษาภักดี๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๐๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๗.สามเณรสานิตย์พิกุลทอง๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๐๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๘.สามเณรจีระพงษ์ก้านทอง๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๐๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๙.สามเณรณัฐกรรักธง๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๐๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๐.สามเณรวันชัยวิเศษชาติ๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๐๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๑.สามเณรฉัตรชัยหนูชัยแก้ว๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๐๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๒.พระจำเริญอนาวิโลพลชัย๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๐๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๓.สามเณรสิทธิชัยประมวล๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๑๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๔.สามเณรธรรมนันท์บุญไชย๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๑๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๕.สามเณรประพันธ์สีสัน๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๑๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๖.สามเณรสังเวียนผาสุข๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๑๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๗.สามเณรสมบัติประมวล๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๑๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๘.พระสมานสุมโนคอแก้ว๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๒๙.พระเกียรติศักดิ์ขนฺติธมฺโมชูบุญ๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๐.พระดอกรักปิยสีโลเพ็ชรมา๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๑.พระไพฑูรย์รตนญาโณชินสมบูรณ์๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๒.พระพนมศักดิ์พหิโยมาลีน้อย๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๓.สามเณรสุรศักดิ์นางแพง๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๔.สามเณรชลอจันทร์แย้ม๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๕.สามเณรธีรชัยสงนอก๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๖.สามเณรชัยวัฒน์ชัยมงคล๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๗.สามเณรอนุชารัตนวิจารณ์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๘.สามเณรธนากรแสนยินดี๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๙.สามเณรนรินทร์แก้วนะรา๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๐.พระมหาบุญงามฐานทตฺโตศรีจันทร์๓๒๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๑.พระมหาบุญธรรมปุญฺญธมฺโมธูปจันทร์๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๙ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๒.พระมหาศักดิ์ศรีอมโรทศพล๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๐ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๓.พระมหามนต์มนฺติโกบุราคร๓๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๔.พระมหาประสิทธิ์อภิปญฺโญไกรสมสาตร์๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๕.สามเณรคำบุศรีแก้ว๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๖.สามเณรขุนเทืองกุดโต้ง๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๗.สามเณรราวีปากเคี่ยม๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๘.สามเณรแสวงกองสุข๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๒
๔๙.สามเณรทองดีโพธิสาร๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๒๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๐.พระมหาลำดวนฐานวโรเพ็งอินทร์๓๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๐ป.ธ.๕๒๕๔๒
๕๑.พระมหาสุนทรฐานทินฺโนวีระพันธ์๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๑ป.ธ.๕๒๕๔๒
๕๒.พระมหาบุญเตือนกิตฺติสาโรทรัพย์เพชร๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๒
๕๓.สามเณรจิระวัฒน์เสารางทอย๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๒
๕๔.สามเณรอุดมพิมพะ๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๔ป.ธ.๕๒๕๔๒
๕๕.สามเณรรุ่งสุริยาแสงมาศ๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๕ป.ธ.๕๒๕๔๒
๕๖.สามเณรวันชัยศรีเพชร๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๖ป.ธ.๕๒๕๔๒
๕๗.สามเณรธีระศักดิ์สร้อยสาคำ๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๒
๕๘.สามเณรสุนันท์พรรคพรม๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๒
๕๙.พระมหาแต้มชาตวีโรคมพุดซา๓๑๑๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๒
๖๐.พระมหาสนั่นยสชาโตมาดี๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๒
๖๑.พระมหาธรรมนูญวชิรญาโณแก่นสาร๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๗ป.ธ.๖๒๕๔๒
๖๒.พระมหาสมพงค์อุทโยฝังมุข๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๘ป.ธ.๖๒๕๔๒
๖๓.พระมหาบุญมีสุภาจาโรปัญญาเที่ยง๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๖ป.ธ.๗๒๕๔๒
๖๔.พระมหาสยามอภินนฺโทแหมทอง๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๗ป.ธ.๗๒๕๔๒