ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระเสริมศักดิ์ติสฺสวํโสแก้วระวัง๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๒.พระจ้าวอชิโตนพเก้า๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๓.พระสุเทพจิรสีโลหมั่นงาม๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๔.พระอดุลย์อตุลปญฺโญอุนาศรี๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๕.สามเณรวุฒิชัยสตาเขต๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๖.สามเณรก๋ายแซ่กือ๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๗.สามเณรยุทธวัฒน์อินตาโสภี๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๘.สามเณรโสพลจันทร์ฤทธิ์๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๙.สามเณรสนทนาแทนเครือ๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๐.สามเณรบุญส่งวรรณพันธ์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๑.สามเณรมนฤดีแทนหอม๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๗๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๒.สามเณรสายัณห์เหล่าทองสิงห์๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๗๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๓.สามเณรไพฑูรย์ดวงสุริโย๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๗๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๔.สามเณรอนุชาครุธนี๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๗๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๕.สามเณรรังสิทธิ์คำน้อย๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๗๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๖.สามเณรเกษมศักดิ์แสงสว่าง๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๗๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๗.สามเณรสมชายเอิบสุข๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๗๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๘.สามเณรสรพงษ์ถาวิวงค์๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๗๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๙.สามเณรเชษฐพลสุขโข๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๗๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๐.สามเณรธีรยุทธมากมี๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๗๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๑.สามเณรเจริญบุญจันทร์๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๘๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๒.สามเณรธีรพลเกตุสุริยงค์๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๘๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๓.สามเณรกฤษฏาเจริญศรี๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๘๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๔.สามเณรมาณุมาศจิตมณี๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๘๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๕.สามเณรวิมลจันทราศรี๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๘๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๖.สามเณรบุญทันจันทราศรี๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๘๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๗.สามเณรวีรวัฒน์สีทา๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๘๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๘.สามเณรนครผิวเผื่อน๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๘๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๙.สามเณรไพรรัตน์วิบูลย์อรรถ๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๘๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๐.สามเณรเนรมิตแต้มทอง๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๘๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๑.สามเณรอำพลพรหมคุณ๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๙๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๒.สามเณรวัลลภศรีศักดิ์นอก๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๙๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๓.สามเณรสมิงธรรมดา๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๙๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๔.สามเณรธวัชชัยกันทะวงค์๑๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๙๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๕.สามเณรฉลองชัยกุลสิงห์๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐๗๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๖.สามเณรสุกิจแหวนเงิน๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐๗๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๗.สามเณรประเทืองโพธิ์ศรี๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐๗๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๘.สามเณรสันติสีขิม๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐๗๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๙.พระประกิจอภินนฺโทมัจจุราช๓๒๑๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๐.พระวิชชกรวินยธโรวิจิตรเวชการ๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๑.พระบุญส่งสิริภทฺโทธูปจันทร์๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๒.พระชำนาญโกวิโทอนุลีจันทร์๓๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๓.พระสุรศักดิ์ขนฺติธมฺโมกุนากุล๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๔.พระประเวศเตชปญฺโญสอนปั้น๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๕.พระวังอายุวฑฺฒโกเจนจบ๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๖.พระธรรมวิทย์ฐานวีโรคำจริง๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๗.พระนัทศานต์ถาวโรจันทร์งาม๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๘.สามเณรวารีพลอยดี๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๙.สามเณรสมบูรณ์ปลั่งกลาง๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๐.สามเณรสมบัติประมวล๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๑.สามเณรธรรมนันท์บุญไชย๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๒.สามเณรปรีชารักษาภักดี๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๓.สามเณรจาตุรงค์เจริญไธสง๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๔.สามเณรฉัตรชัยหนูชัยแก้ว๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๕.พระมหาประเสริฐจนฺทสุวณฺโณยวงใย๓๓๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๕๖.พระมหาสมานสุมโนคอแก้ว๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๓
๕๗.พระมหาไพฑูรย์รตนญาโณชินสมบูรณ์๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๓
๕๘.พระมหาบุญงามฐานทตฺโตศรีจันทร์๓๓๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๑ป.ธ.๕๒๕๔๓
๕๙.พระมหาพลากรวชิรญาโณพัฒนเวศน์๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๒ป.ธ.๕๒๕๔๓
๖๐.พระมหาบุญธรรมปุญฺญธมฺโมธูปจันทร์๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๓ป.ธ.๕๒๕๔๓
๖๑.พระมหาศักดิ์ศรีอมโรทศพล๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๔ป.ธ.๕๒๕๔๓
๖๒.พระมหามนต์มนฺติโกบุราคร๓๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๕ป.ธ.๕๒๕๔๓
๖๓.สามเณรสงวนสายสินธุ์๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๖ป.ธ.๕๒๕๔๓
๖๔.สามเณรราวีปากเคี่ยม๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๗ป.ธ.๕๒๕๔๓
๖๕.สามเณรทองดีโพธิสาร๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๓
๖๖.พระมหาลำดวนฐานวโรเพ็งอินทร์๓๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๙๔ป.ธ.๖๒๕๔๓
๖๗.พระมหาสุนทรฐานทินฺโนวีระพันธ์๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๙๕ป.ธ.๖๒๕๔๓
๖๘.พระมหาบุญเตือนกิตฺติสาโรทรัพย์เพชร๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๙๖ป.ธ.๖๒๕๔๓
๖๙.สามเณรธีระศักดิ์สร้อยสาคำ๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๙๗ป.ธ.๖๒๕๔๓
๗๐.สามเณรสุนันท์พรรคพรม๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๙๘ป.ธ.๖๒๕๔๓
๗๑.พระมหาสนั่นยสชาโตมาดี๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๑๑ป.ธ.๗๒๕๔๓
๗๒.พระมหาธรรมนูญวชิรญาโณแก่นสาร๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๑๒ป.ธ.๗๒๕๔๓
๗๓.พระมหาวิจารณ์มหาปญฺโญทองมา๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๑๓ป.ธ.๗๒๕๔๓