ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระบุญปลูกสนฺตจิตฺโตคางสันเทียะ๔๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๑๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๒.พระนรินทร์ชินวโรอินทะชิต๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๑๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๓.พระชยานนท์อาภากโรภาณุนรินทร์๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๑๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๔.พระพิเชลสุริโยสุริยะ๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๑๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๕.พระบุญกว้างคุตฺตวณฺโณโพธิ์นอก๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๑๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๖.พระนครสีลสํวโรภู่ทอง๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๑๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๗.พระศราวุธจิตฺตหนฺโตน้อยนารี๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๒๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๘.พระสำราญกนฺตวีโรพิมพ์เถื่อน๓๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๒๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๙.พระไพโรจน์ธนฺติโกสานฟอง๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๒๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๐.พระสกลสิริมงฺคโลขำใส๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๒๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๑.สามเณรธงฉานสำราญนิช๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๒๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๒.สามเณรชุมพลทรงงาม๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๒๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๓.สามเณรพัฒนาพูลันตอง๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๒๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๔.สามเณรประภาษไขยอุด๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๒๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๕.สามเณรประดิษฐ์หันถา๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๒๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๖.สามเณรสายันต์เพิ่มทอง๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๒๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๗.สามเณรมาโนชน์ราชเมืองขวาง๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๓๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๘.สามเณรอรรถพลจอมมงคล๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๓๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๑๙.สามเณรสมศักดิ์วรรณประเสริฐ๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๓๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๐.สามเณรณัฐวุฒิอำคา๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๓๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๑.สามเณรอาทิตย์สนธิสัมพันธ์๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๓๔ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๒.สามเณรชาญศิลป์ติยะกว้าง๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๓๕ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๓.สามเณรนิวัตรสันดร๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๓๖ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๔.พระรุ่งกตทีโปทองนอก๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๓๗ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๕.พระสุนทรสุทฺธาโสเดชะคำภู๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๓๘ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๖.พระเด่นชัยปญฺญาวุโธอ่วนศิริ๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๓๙ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๗.สามเณรเกียรติศักดิ์รอดเจริญ๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๔๐ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๘.สามเณรสำเริงวิจารย์๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๔๑ป.๑-๒๒๕๔๔
๒๙.สามเณรพานเพชรถึงสุข๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๔๒ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๐.สามเณรเสรีแสงราม๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๔๓ป.๑-๒๒๕๔๔
๓๑.พระจำเริญสิริจนฺโทเทศสาลี๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๒.พระสมบัติอิสฺสรธมฺโมบัวงาม๓๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๓.พระดุลรัตน์คมฺภีรธมฺโมไทยานนท์๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๔.พระธงชัยติสาโรกระจ่างฉาย๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๕.พระจ้าวอชิโตนพเก้า๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๖.พระสุเทพจิรสีโลหมั่นงาม๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๗.พระอดุลย์อตุลปญฺโญอุนาศรี๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๘.สามเณรวุฒิชัยสตาเขต๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๓๙.สามเณรจรูญบุญเกิด๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๐.สามเณรก๋ายแซ่กือ๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๑.สามเณรสนทนาแทนเครือ๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๒.สามเณรฉลองชัยกุลสิงห์๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๓.สามเณรยุทธวัฒน์อินตาโสภี๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๔.สามเณรโสพลจันทร์ฤทธิ์๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๕.สามเณรมนฤดีแทนหอม๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๖.สามเณรสุกิจแหวนเงิน๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๗.สามเณรรังสิทธิ์คำน้อย๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๘.สามเณรสรพงษ์ถาวิวงศ์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๔๙.สามเณรธีรยุทธมากมี๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๐.สามเณรสายัณห์เหล่าทองสิงห์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๑.สามเณรสมชายเอิบสุข๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๒.สามเณรวิมลจันทราศรี๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๓.สามเณรวีระวัฒน์สีทา๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๔.สามเณรกฤษฎาเจริญศรี๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๕.สามเณรสันติสีขิม๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๖.สามเณรฉัตรชัยวงศ์ทองเกื้อ๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๗.สามเณรนครผิวเผื่อน๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๘.สามเณรประเทืองโพธิ์ศรี๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๔
๕๙.สามเณรไพรัตน์วิบูลย์อรรถ๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๐.สามเณรวัลลภศรีศักดิ์นอก๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๑.สามเณรเนรมิตแต้มทอง๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๒.สามเณรสมิงธรรมดา๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๓.สามเณรธวัชชัยกันทะวงค์๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๔
๖๔.พระมหาประกิจอภินนฺโทมัจจุราช๓๓๑๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๔
๖๕.พระมหาวิชชกรวินยธโรวิจิตรเวชการ๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๔
๖๖.พระมหาบุญส่งสิริภทฺโทธูปจันทร์๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๔
๖๗.พระมหาสุรศักดิ์ขนฺติธมฺโมกุนากุล๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๔
๖๘.พระมหาประเวศเตชปญฺโญสอนปั้น๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๔
๖๙.พระมหาวังอายุวฑฺฒโกเจนจบ๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๔
๗๐.พระมหาธรรมวิทย์ฐานวีโรคำจริง๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๔
๗๑.สามเณรสมบูรณ์ปลั่งกลาง๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๔
๗๒.สามเณรธรรมนันท์บุญไชย๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๔
๗๓.สามเณรจาตุรงค์เจริญไธสง๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๔
๗๔.สามเณรสมบัติประมวล๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๔
๗๕.สามเณรฉัตรชัยหนูชัยแก้ว๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๔
๗๖.พระมหาเสงี่ยมฐานิสฺสโรผิวนวล๓๓๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐๐ป.ธ.๖๒๕๔๔
๗๗.พระมหาพลากรวชิรญาโณพัฒนเวศน์๓๐๑๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐๑ป.ธ.๖๒๕๔๔
๗๘.พระมหาบุญธรรมปุญฺญธมฺโมธูปจันทร์๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐๒ป.ธ.๖๒๕๔๔
๗๙.พระมหาศักดิ์ศรีอมโรทศพล๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐๓ป.ธ.๖๒๕๔๔
๘๐.พระมหามนต์มนฺติโกบุราคร๓๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐๔ป.ธ.๖๒๕๔๔
๘๑.สามเณรศรสุทธาสายสินธุ์๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๐๕ป.ธ.๖๒๕๔๔
๘๒.พระมหาลำดวนฐานวโรเพ็งอินทร์๓๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๔๖ป.ธ.๗๒๕๔๔
๘๓.พระมหาบุญเตือนกิตฺติสาโรทรัพย์เพชร๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๔๗ป.ธ.๗๒๕๔๔
๘๔.สามเณรธีระศักดิ์สร้อยสาคำ๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๔๘ป.ธ.๗๒๕๔๔