ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระนิกูลสญฺญโตพันธ์ชู๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๙๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๒.พระสมพงษ์อตฺตทนฺโตศิริลักษณ์๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๙๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๓.พระบุญช่วยจนฺทวํโสจันทะวงศ์๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๙๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๔.พระพนมกนฺตวีโรโสประดิษฐ์๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๙๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๕.พระสิงหาภทฺทวโรศรีบุตร๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๗๙๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๖.พระสมศักดิ์ขนฺติธมฺโมวงษ์น้อย๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๐๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๗.พระสงบสนฺตจิตฺโตแก้วมาลา๓๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๐๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๘.พระอาทิศอภิญาโณอุ่มกล้วย๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๐๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๙.สามเณรสมพงศ์แก้วประยูร๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๐๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๐.สามเณรณรงค์ทองนอก๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๐๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๑.สามเณรนิยมหวังชมกลาง๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๐๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๒.พระวิชิตเตชธมฺโมชาภักดี๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๐๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๓.สามเณรวิทยาอ่อนขัน๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๐๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๔.สามเณรทินกรสายสินธิ์๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๐๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๕.สามเณรโยธินคำไวย์๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๘๐๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๖.พระบุญปลูกสนฺตจิตฺโตคางสันเทียะ๔๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๗.พระรุ่งกตทีโปทองนอก๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๘.พระนรินทร์ชินวโรอินทะชิต๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๑๙.พระพิเชลสุริโยสุริยะ๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๐.พระสุนทรสุทฺธาโสเตชะคำภู๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๑.พระบุญกว้างคุตฺตวณฺโณโพธิ์นอก๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๒.พระศราวุธจิตฺตทนฺโตน้อยนารี๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๓.พระนครสีลสํวโรภู่ทอง๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๔.พระไพโรจน์ขนฺติโกสานฟอง๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๕.สามเณรธงฉานสำราญนิช๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๖.สามเณรประภาษไชยอุด๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๗.สามเณรเกียรติศักดิ์รอดเจริญ๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๘.สามเณรณัฐวุฒิอำคา๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๒๙.สามเณรอรรถพลจอมมงคล๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๐.สามเณรสมศักดิ์วรรณประเสริฐ๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๑.สามเณรประดิษฐ์หันถา๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๒.สามเณรชาญศิลป์ติยะกว้าง๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๓.สามเณรนิวัตรสันดร๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๓๔.พระมหาจำเริญสิริจนฺโทเทศสาลี๓๐๑๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๓๕.พระมหาสมบัติอิสฺสรธมฺโมบัวงาม๓๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๓๖.พระมหาจ้าวอชิโตนพเก้า๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๕ป.ธ.๔๒๕๔๕
๓๗.พระมหาสุเทพจิรสีโลหมั่นงาม๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๓๘.สามเณรจรูญบุญเกิด๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๗ป.ธ.๔๒๕๔๕
๓๙.สามเณรวุฒิชัยสตาเขต๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๘ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๐.สามเณรนิรันดร์เชื้อชิด๒๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๐๙ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๑.สามเณรก๋ายแซ่กือ๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๐ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๒.สามเณรโสพลจันทร์ฤทธิ์๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๑ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๓.สามเณรฉลองชัยกุลสิงห์๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๔.สามเณรสรพงษ์ถาวิวงศ์๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๕.สามเณรวิมลจันทราศรี๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๖.สามเณรนครผิวเผื่อน๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๑๕ป.ธ.๔๒๕๔๕
๔๗.พระมหาบุญส่งสิริภทฺโทธูปจันทร์๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๑ป.ธ.๕๒๕๔๕
๔๘.พระมหาประเวศเตชปญฺโญสอนปั้น๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๒ป.ธ.๕๒๕๔๕
๔๙.พระมหาวังอายุวฑฺฒโกเจนจบ๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๓ป.ธ.๕๒๕๔๕
๕๐.สามเณรสมบูรณ์ปลั่งกลาง๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๖๔ป.ธ.๕๒๕๔๕
๕๑.พระมหาบุญงามฐานทตฺโตศรีจันทร์๓๕๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๙๐ป.ธ.๖๒๕๔๕
๕๒.พระมหาบุญธรรมปุญฺญธมฺโมธูปจันทร์๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๑๑ป.ธ.๗๒๕๔๕
๕๓.พระมหาศักดิ์ศรีอมโรทศพล๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๑๒ป.ธ.๗๒๕๔๕
๕๔.พระมหาสุนทรฐานทินฺโนวีรพันธ์๓๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๑๓ป.ธ.๗๒๕๔๕