ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๕๘ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระวันชัยชินวํโสเดชสม๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒.พระปรีชาอิรินฺทโมศรีโพธิ์ทอง๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๓.พระทศพรปญฺญาวโรเหลาโชติ๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๔.พระเรวัฒน์มหาปญฺโญชูช่วย๓๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๔๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๕.พระสมานชาตวิริโยศศิสุวรรณพงศ์๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๕๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๖.สามเณรชัยวัฒน์บุญมี๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๕๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๗.สามเณรศุภโชคนาคกะเสน๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๕๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๘.สามเณรอนุรักษ์เล่ทา๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๕๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๙.สามเณรวีรเดชจินดาศรี๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๕๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๐.สามเณรเอกชัยนารีรัตน์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๕๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๑.สามเณรปรมินทร์ชาญสวัสดิ์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๕๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๒.สามเณรปกรณ์เปล่งใส๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๕๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๓.สามเณรธรรมรัตน์นพวงษ์๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๕๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๔.สามเณรวิทิตพิมพ์ดี๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๕๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๕.สามเณรสุริยันต์สีดาว๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๖.สามเณรวิทยาไชยวุฒิ๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๗.สามเณรสุริยาอินตะยะ๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๘.สามเณรศราวุฒิกากูล๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๙.สามเณรเกรียงศักดิ์เนตรเมืองมา๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๓๖๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๐.พระผลนาควโรถ้ำกลาง๓๖๑๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๖๙๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๑.พระสุนทรโอภาโสอ่ำโพธิ์๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๐๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๒.พระกฤษดาสิริวณฺโณขัติทะจักร์๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๐๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๓.พระมีชัยชยทตฺโตจันทร์งาม๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๐๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๔.พระสุขสันต์สุทฺธิญาโณกาบทอง๓๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๐๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๕.สามเณรกิตติพงษ์ไชยบุตร๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๐๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๖.สามเณรเมธีแก้วทอง๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๐๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๗.สามเณรนพพลเทิมปิน๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๐๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๘.สามเณรอนุสรนิลจำรัส๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๐๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๙.สามเณรอดิศรหยุดรัมย์๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๐๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๐.สามเณรกิติยานาสุก๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๗๐๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๑.พระนิกูลสญฺญโตพันธ์ชู๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๒.พระสมพงษ์อตฺตทนฺโตศิริลักษณ์๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๓.พระอาทิศอภิญาโณอุ่มกล้วย๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๔.พระสมศักดิ์ขนฺติธมฺโมวงษ์น้อย๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๕.สามเณรสมพงศ์แก้วประยูร๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๖.สามเณรวิวัฒน์จ้อยหน่าย๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๗.สามเณรทินกรสายสินธ์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๘.สามเณรนิยมหวังชมกลาง๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๙.สามเณรณรงค์ทองนอก๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๐.พระมหาดุนรัตน์คมฺภีรธมฺโมไทยานนท์คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๕๙ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๑.พระมหานรินทร์ชินวโรอินทะชิตคลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๐ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๒.พระมหาบุญกว้างคุตฺตวณฺโณโพธิ์นอกคลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๓.พระมหาศราวุธจิตฺตทนฺโตน้อยนารีคลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๔.พระมหาไพโรจน์ขนฺติโกสานฟองคลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๕.พระมหาพรเทพตนฺติปาโลคงขาวคลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๖.สามเณรประภาษไชยอุดคลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๗.สามเณรเกียรติศักดิ์รอดเจริญคลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๘.สามเณรอรรถพลจอมมงคลคลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๔๙.สามเณรประดิษฐ์หันถาคลองโพธิ์อุตรดิตถ์๔๖๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๕๐.พระมหาจ้าวอชิโตนพเก้า๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๘ป.ธ.๕๒๕๔๖
๕๑.พระมหาสุเทพจิรสีโลหมั่นงาม๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๔๙ป.ธ.๕๒๕๔๖
๕๒.พระมหาวุฒิชัยสุเมธโสสตาเขต๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๐ป.ธ.๕๒๕๔๖
๕๓.พระมหาจรูญปญฺญาวชิโรบุญเกิด๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๑ป.ธ.๕๒๕๔๖
๕๔.พระมหานิรันดร์กลฺยาณเมธีเชื้อชิด๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๖
๕๕.สามเณรสรพงษ์ถาวิวงศ์๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๓ป.ธ.๕๒๕๔๖
๕๖.พระมหาบุญส่งสิริภทฺโทธูปจันทร์๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๖๑ป.ธ.๖๒๕๔๖
๕๗.พระมหาวังอายุวฑฺฒโกเจนจบ๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๖๒ป.ธ.๖๒๕๔๖
๕๘.พระมหามนต์มนฺติโกบุราคร๓๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๒๐ป.ธ.๗๒๕๔๖