ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๖๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระสนิทถิรมโนทองสุข๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๑๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๒.พระมณฑลฐิตเวโทนนทะโคตร๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๑๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๓.พระบุญธรรมขนฺติวโรปันบุ่ง๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๑๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๔.พระภาสุสมาจาโรแก้วคง๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๕.พระวัชรินทร์วชิรญาโณชื่นสิน๒๒คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๖.พระสันติจนฺทธมฺโมบัวระบัดทอง๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๗.พระสมชายสิริภทฺโทผลฤทธิ์๔๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๘.พระณัฐชัยมหาปญฺโญอัปมาโต๓๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๙.พระวิจิตรปญฺญาทีโปส่งโสภา๕๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๐.สามเณรแสงสุรีย์อินทรไพจิตต์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๑.สามเณรเกียรติศักดิ์สถานป่า๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๒.สามเณรอัษฏานรินทร๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๓.สามเณรวัลลภเหิมดี๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๒๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๔.สามเณรรุ่งโรจน์ผิวสวย๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๓๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๕.สามเณรพรเทพทองเที่ยง๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๓๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๖.สามเณรณัฐพลกาศสนุก๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๓๒ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๗.สามเณรวิทยาหลงฤทธิ์๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๓๓ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๘.สามเณรอุ่นเรือนเทพวงศ์๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๓๔ป.๑-๒๒๕๔๗
๑๙.สามเณรสุริยัณห์สุขแจ่ม๑๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๓๕ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๐.สามเณรจำเริญปทีปวณิช๑๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๓๖ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๑.สามเณรสุริยนต์สินสมุด๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๓๗ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๒.สามเณรธีระยุทธเพ็งระวะ๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๓๘ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๓.สามเณรศรัณย์ขับร้อง๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๓๙ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๔.สามเณรชานุวัฒน์ธิการ๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๔๐ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๕.สามเณรเอกพลหล้าธิ๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๙๔๑ป.๑-๒๒๕๔๗
๒๖.พระผลนาควโรถ้ำกลาง๓๖๑๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๕๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๗.พระสงบสนฺตจิตฺโตแก้วมาลา๓๔๑๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๘.พระสุนทรโอภาโสอ่ำโพธิ์๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๒๙.พระธีรศักดิ์เตชธมฺโมชาภักดี๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๐.พระภาณุสันต์วิชฺชาโนวิชาธนะพัฒน์๓๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๑.พระวันชัยชินวํโสเดชสม๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๒.พระกฤษดาสิริวณฺโณขัติทะจักร์๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๓.พระปรีชาอรินฺทโมศรีโพธิ์ทอง๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๔.พระมีชัยชยทตฺโตจันทร์งาม๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๕.พระสิริภัทรกนฺตวีโรโสประดิษฐ๒๘คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๖.พระทศพรปญฺญาวโรเหลาโชติ๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๗.สามเณรอภิสิทธิ์นันตา๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๘.สามเณรโยธินคำไวย์๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๗
๓๙.สามเณรนพพลเทิมปิน๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๐.สามเณรวิทยาไชยวุฒิ๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๓ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๑.สามเณรจำรัสจูแวน๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๔ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๒.สามเณรอดิศรหยุดรัมย์๑๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๕ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๓.สามเณรสุริยันต์สีดาว๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๖ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๔.สามเณรกิติยานาสุก๑๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๖๑๗ป.ธ.๓๒๕๔๗
๔๕.พระมหานิกูลสญฺญโตพันธ์ชู๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๘ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๖.พระมหาสมพรสุภากาโรบุญรอง๓๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๙ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๗.พระมหาปฏิภาณอตฺตทนฺโตศิริลักษณ์๒๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๐ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๘.พระมหาสมศักดิ์ขนฺติธมฺโมวงษ์น้อย๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๑ป.ธ.๔๒๕๔๗
๔๙.พระมหาวิวัฒน์พุทฺธสโรจ้อยหน่าย๒๐คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๒ป.ธ.๔๒๕๔๗
๕๐.สามเณรนิยมหวังชมกลาง๑๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๙๓ป.ธ.๔๒๕๔๗
๕๑.พระมหานรินทร์ชินวโรอินทะชิท๓๑คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๐ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๒.พระมหาบุญกว้างคุตฺตวณฺโณโพธิ์นอก๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๑ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๓.พระมหาศราวุธจิตฺตทนฺโตน้อยนารี๒๕คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๒ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๔.พระมหาไพโรจน์ขนฺติโกสานฟอง๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๓ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๕.พระมหาพรเทพตนฺติปาโลคงขาว๓๗คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๘๔ป.ธ.๕๒๕๔๗
๕๖.พระมหาสุเมทสิริปญฺโญวรศรี๒๖คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๐ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๗.พระมหาวุฒิชัยสุเมธโสสตาเขต๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๑ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๘.พระมหาจรูญปญฺญาวชิโรบุญเกิด๒๔คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๒ป.ธ.๖๒๕๔๗
๕๙.พระมหานิรันดร์กลฺยาณเมธีเชื้อชิด๒๓คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๓ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๐.สามเณรสรพงษ์ถาวิวงศ์๑๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๒๕๔ป.ธ.๖๒๕๔๗
๖๑.พระมหาบุญส่งสิริภทฺโทธูปจันทร์๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๘ป.ธ.๗๒๕๔๗
๖๒.พระมหาวังอายุวฑฺฒโกเจนจบ๒๙คลองโพธิ์อุตรดิตถ์๑๐๙ป.ธ.๗๒๕๔๗