ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๗๔ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระชอบพุทฺธสโรพันโกฏิ๓๐๑๐จองคำลำปาง๕๒๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๒.พระสมศักดิ์หสฺสจิตฺโตศรีจันทร์๒๓จองคำลำปาง๕๒๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๓.สามเณรอภิชัยเวียงอินทร์๑๗จองคำลำปาง๕๒๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๔.สามเณรวีระไชยลา๑๕จองคำลำปาง๕๒๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๕.สามเณรสำเริงเสวิคาร๑๕จองคำลำปาง๕๒๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๖.สามเณรธนากรอ่อนไธสง๑๕จองคำลำปาง๕๒๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๗.สามเณรเสมือนศรีอินทร์๑๕จองคำลำปาง๕๒๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๘.สามเณรสุทัศน์โพธิรัตน์๑๕จองคำลำปาง๕๓๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๙.สามเณรองอาจกลางไชย๑๕จองคำลำปาง๕๓๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๐.สามเณรสุริยาชุมด้วง๑๕จองคำลำปาง๕๓๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๑.สามเณรนิกรเสนน้ำเที่ยง๑๔จองคำลำปาง๕๓๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๒.สามเณรอัมพันมูลสุวรรณ๑๔จองคำลำปาง๕๓๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๓.สามเณรศรายุทธแสงเพชรจันทร์๑๔จองคำลำปาง๕๓๕ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๔.สามเณรเอกชัยโททัพไทย๑๔จองคำลำปาง๕๓๖ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๕.สามเณรปิยะพงษ์นาวารี๑๓จองคำลำปาง๕๓๗ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๖.สามเณรวิญญูเบ็ญจะขันธ์๑๓จองคำลำปาง๕๓๘ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๗.สามเณรจรัสโพธิ์จักร๑๓จองคำลำปาง๕๓๙ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๘.สามเณรไพจิตคำไสย์๑๓จองคำลำปาง๕๔๐ป.๑-๒๒๕๔๑
๑๙.สามเณรอานนท์เทพราช๑๓จองคำลำปาง๕๔๑ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๐.สามเณรวินัยบุญปก๑๓จองคำลำปาง๕๔๒ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๑.สามเณรประมวลศูนย์ทันฑ์๑๓จองคำลำปาง๕๔๓ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๒.สามเณรสมพงษ์จิตประเสริฐ๑๓จองคำลำปาง๕๔๔ป.๑-๒๒๕๔๑
๒๓.สามเณรสกลพรมจำปา๑๘จองคำลำปาง๓๓๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๔.สามเณรสกายศรีบุญแปลง๑๘จองคำลำปาง๓๓๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๕.สามเณรศรเพชรทิพย์สุวรรณ๑๗จองคำลำปาง๓๓๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๖.สามเณรจตุพลแสงพรหมศรี๑๗จองคำลำปาง๓๓๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๗.สามเณรพรสวรรค์ชมจันทร์๑๗จองคำลำปาง๓๓๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๘.สามเณรยงยุทธแก้วภูมิแห่๑๖จองคำลำปาง๓๓๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๒๙.สามเณรไพฑูลย์คิดการ๑๖จองคำลำปาง๓๓๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๐.สามเณรอมรฤทธิ์ธิธรรมา๑๖จองคำลำปาง๓๓๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๑.สามเณรปริวรรตปะสีละเตสังข์๑๖จองคำลำปาง๓๓๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๒.สามเณรสุรศักดิ์แสงสุมาตร๑๕จองคำลำปาง๓๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๓.สามเณรสุรเดชพันทา๑๕จองคำลำปาง๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๔.สามเณรอภิชาติโยวะศรี๑๕จองคำลำปาง๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๕.สามเณรดนัยเกตุตากแดด๑๕จองคำลำปาง๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๖.สามเณรสุชาติจันทร์ทุม๑๕จองคำลำปาง๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๗.สามเณรสฤษดิ์นามอาษา๑๕จองคำลำปาง๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๘.สามเณรชาญชัยโรจน์สิทธิธรรมวงศ์๑๕จองคำลำปาง๓๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๓๙.สามเณรประมวลดารินรัมย์๑๕จองคำลำปาง๓๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๐.สามเณรสิทธิพงษ์ธีรานพ๑๕จองคำลำปาง๓๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๑.สามเณรกิตติพงษ์นันโช๑๕จองคำลำปาง๓๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๒.สามเณรสุรคิดสุนทะวงศ์๑๕จองคำลำปาง๓๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๓.สามเณรอนุชาพุสาโรนา๑๕จองคำลำปาง๓๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๔.สามเณรสมานสังข์ชำนาญ๑๕จองคำลำปาง๓๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๕.สามเณรนรินทร์ดิษฐ์วิเศษ๑๕จองคำลำปาง๓๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๖.สามเณรกิตติศักดิ์ปุริตัง๑๕จองคำลำปาง๓๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๗.สามเณรวงศากงภูธร๑๔จองคำลำปาง๓๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๘.สามเณรนาวินมูลพลงาม๑๔จองคำลำปาง๓๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๑
๔๙.สามเณรสุวิทย์ศรีภูงา๑๔จองคำลำปาง๓๕๖ป.ธ.๓๒๕๔๑
๕๐.สามเณรชยาศัยราชบัวผัน๑๔จองคำลำปาง๓๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๑
๕๑.สามเณรฉลองภักดิ์คำชมภู๑๔จองคำลำปาง๓๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๑
๕๒.สามเณรวันชัยอินทร์ทอง๑๔จองคำลำปาง๓๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๑
๕๓.สามเณรไพรัตน์จันทร์เต็มดวง๑๓จองคำลำปาง๓๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๑
๕๔.พระมหากิตติศักดิ์เตชธโรสุขประเสริฐ๒๑จองคำลำปาง๒๙๔ป.ธ.๔๒๕๔๑
๕๕.พระมหากำชัยธมฺมทีโปยุบลมล๒๑จองคำลำปาง๒๙๕ป.ธ.๔๒๕๔๑
๕๖.สามเณรสมพรนามคำ๑๗จองคำลำปาง๒๙๖ป.ธ.๔๒๕๔๑
๕๗.สามเณรสุทินมืดทัพไทย๑๗จองคำลำปาง๒๙๗ป.ธ.๔๒๕๔๑
๕๘.สามเณรจักรกรินทร์บ่อเงิน๑๖จองคำลำปาง๒๙๘ป.ธ.๔๒๕๔๑
๕๙.สามเณรสุรชัยวงศ์คำจันทร์๑๖จองคำลำปาง๒๙๙ป.ธ.๔๒๕๔๑
๖๐.สามเณรกำพลศักดิ์เสนามาตย์๑๖จองคำลำปาง๓๐๐ป.ธ.๔๒๕๔๑
๖๑.สามเณรวิรัชแก้วภูมิแห่๑๕จองคำลำปาง๓๐๑ป.ธ.๔๒๕๔๑
๖๒.สามเณรประเสริฐกมลเลิศ๑๕จองคำลำปาง๓๐๒ป.ธ.๔๒๕๔๑
๖๓.สามเณรสมบูรณ์ศรีภิญฺโญ๑๕จองคำลำปาง๓๐๓ป.ธ.๔๒๕๔๑
๖๔.สามเณรนพรัตน์วิริยะอุปถัมภ์๑๙จองคำลำปาง๒๗๖ป.ธ.๕๒๕๔๑
๖๕.สามเณรบุญลอดหันไชยยุงวา๑๘จองคำลำปาง๒๗๗ป.ธ.๕๒๕๔๑
๖๖.สามเณรอุทัยศรีทานันท์๑๘จองคำลำปาง๒๗๘ป.ธ.๕๒๕๔๑
๖๗.สามเณรอาวุธคิดการ๑๗จองคำลำปาง๒๗๙ป.ธ.๕๒๕๔๑
๖๘.สามเณรเกรียงศักดิ์ไชยสมศรี๑๗จองคำลำปาง๒๘๐ป.ธ.๕๒๕๔๑
๖๙.สามเณรสมหมายสงเสนา๑๗จองคำลำปาง๒๘๑ป.ธ.๕๒๕๔๑
๗๐.สามเณรชลอกาไชยา๑๗จองคำลำปาง๒๘๒ป.ธ.๕๒๕๔๑
๗๑.สามเณรสมยศสมโมรา๑๗จองคำลำปาง๒๘๓ป.ธ.๕๒๕๔๑
๗๒.สามเณรนิวัฒน์เรืองมนตรี๑๖จองคำลำปาง๒๘๔ป.ธ.๕๒๕๔๑
๗๓.สามเณรสังวาลย์คำสีเขียว๑๖จองคำลำปาง๒๘๕ป.ธ.๕๒๕๔๑
๗๔.สามเณรไกรลาศดำพลงาม๑๖จองคำลำปาง๒๘๖ป.ธ.๕๒๕๔๑