ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๘๖ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระประกอบสมฺปโยโคทานะกาศ๓๓๑๐จองคำลำปาง๗๑๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒.พระวงเดือนกตปุญฺโญพลบุบผา๒๙จองคำลำปาง๗๑๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๓.สามเณรอุทัยมหานุชิต๑๗จองคำลำปาง๗๑๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๔.สามเณรศักดาวรรณ์สมร๑๗จองคำลำปาง๗๒๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๕.สามเณรประวิทย์ละมุงทวาย๑๗จองคำลำปาง๗๒๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๖.สามเณรถาวรคันทะนาด๑๖จองคำลำปาง๗๒๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๗.สามเณรยุทธนาสิทธาหนุน๑๕จองคำลำปาง๗๒๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๘.สามเณรประดิษฐ์ยิ่งแม่นอาจ๑๔จองคำลำปาง๗๒๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๙.สามเณรไวพจน์ขานหัวโทน๑๔จองคำลำปาง๗๒๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๐.สามเณรสุธรรมนามคำ๑๔จองคำลำปาง๗๒๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๑.สามเณรปรีชาบุตรกัณหา๑๔จองคำลำปาง๗๒๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๒.สามเณรไสวทิพย์สุวรรณ๑๔จองคำลำปาง๗๒๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๓.สามเณรอนุชาวงศ์จำปา๑๔จองคำลำปาง๗๒๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๔.สามเณรสมบัติปุ่งคำน้อย๑๓จองคำลำปาง๗๓๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๕.สามเณรธงชัยพันแสน๑๓จองคำลำปาง๗๓๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๖.สามเณรนรินทร์ตรีถูกแบบ๑๓จองคำลำปาง๗๓๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๗.สามเณรไตรภพอาสาคำ๑๓จองคำลำปาง๗๓๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๘.สามเณรสมนึกแดงเรืองรัมย์๑๓จองคำลำปาง๗๓๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๑๙.สามเณรประยงค์เสนน้ำเที่ยง๑๓จองคำลำปาง๗๓๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๐.สามเณรอาทิตย์หันตุลา๑๓จองคำลำปาง๗๓๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๑.สามเณรวุฒิธิชาติปักกุลนันท์๑๓จองคำลำปาง๗๓๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๒.พระตระกูลอคฺคธมฺโมเครือชัย๒๔จองคำลำปาง๗๔๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๓.สามเณรเจริญสีจันดา๑๔จองคำลำปาง๗๔๕ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๔.สามเณรคำสรรค์ดวงพลจันทร์๑๔จองคำลำปาง๗๔๖ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๕.สามเณรบุญตาโพธิพล๑๔จองคำลำปาง๗๔๗ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๖.สามเณรสุริยาโคหนองบั่ว๑๔จองคำลำปาง๗๔๘ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๗.สามเณรทรงศักดิ์แดงชาติ๑๔จองคำลำปาง๗๔๙ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๘.สามเณรสมจิตรธูปนำคำ๑๔จองคำลำปาง๗๕๐ป.๑-๒๒๕๔๒
๒๙.สามเณรบุญตาสะเทือนไพร๑๔จองคำลำปาง๗๕๑ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๐.สามเณรภักดีอินมนตรี๑๔จองคำลำปาง๗๕๒ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๑.สามเณรประยุงเคนเมืองไพร๑๔จองคำลำปาง๗๕๓ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๒.สามเณรสุรชัยสีจันดา๑๓จองคำลำปาง๗๕๔ป.๑-๒๒๕๔๒
๓๓.พระชอบพุทฺธสโรพันโกฏิ๓๑๑๑จองคำลำปาง๓๓๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๔.พระสมศักดิ์ทสฺสจิตฺโตศรีจันทร์๒๔จองคำลำปาง๓๔๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๕.สามเณรอภิชัยเวียงอินทร์๑๘จองคำลำปาง๓๔๑ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๖.สามเณรไพฑูรย์เภาเจริญ๑๗จองคำลำปาง๓๔๒ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๗.สามเณรวีระไชยลา๑๖จองคำลำปาง๓๔๓ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๘.สามเณรเสมือนศรีอินทร์๑๖จองคำลำปาง๓๔๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๓๙.สามเณรสุริยาชุ่มด้วง๑๖จองคำลำปาง๓๔๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๐.สามเณรนิกรเสนน้ำเที่ยง๑๕จองคำลำปาง๓๔๖ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๑.สามเณรศรายุทธแสงเพชรจันทร์๑๕จองคำลำปาง๓๔๗ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๒.สามเณรเอกชัยโททัพไทย๑๕จองคำลำปาง๓๔๘ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๓.สามเณรปิยะพงษ์นาวารี๑๔จองคำลำปาง๓๔๙ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๔.สามเณรวิญญูเบญจขันธ์๑๔จองคำลำปาง๓๕๐ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๕.สามเณรจรัสโพธิ์จักร์๑๔จองคำลำปาง๓๕๑ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๖.สามเณรไพจิตรคำไสย์๑๔จองคำลำปาง๓๕๒ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๗.สามเณรวินัยบุญปก๑๔จองคำลำปาง๓๕๓ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๘.สามเณรประมวลศูนย์ทันฑ์๑๔จองคำลำปาง๓๕๔ป.ธ.๓๒๕๔๒
๔๙.สามเณรสมพงษ์จิตประเสริฐ๑๔จองคำลำปาง๓๕๕ป.ธ.๓๒๕๔๒
๕๐.พระมหาพิษณุปญฺญาธโรวิริยะอุปถัมภ์๒๓จองคำลำปาง๓๓๐ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๑.สามเณรสกลพรมจำปา๑๙จองคำลำปาง๓๓๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๒.สามเณรสกายศรีบุญแปลง๑๙จองคำลำปาง๓๓๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๓.สามเณรศรเพชรทิพย์สุวรรณ๑๘จองคำลำปาง๓๓๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๔.สามเณรจตุพลแสงพรหมศรี๑๘จองคำลำปาง๓๓๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๕.สามเณรไพฑูลย์คิดการ๑๗จองคำลำปาง๓๓๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๖.สามเณรอมรฤทธิ์ธิธรรมมา๑๗จองคำลำปาง๓๓๖ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๗.สามเณรสุรศักดิ์แสงสุมาตร๑๖จองคำลำปาง๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๘.สามเณรดนัยเกตุตากแดด๑๖จองคำลำปาง๓๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๕๙.สามเณรสุชาติจันทร์ทุม๑๖จองคำลำปาง๓๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๐.สามเณรสฤษดิ์นามอาษา๑๖จองคำลำปาง๓๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๑.สามเณรชาญชัยโรจน์สิทธิธรรมวงศ์๑๖จองคำลำปาง๓๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๒.สามเณรสุรคิดสุนทะวงศ์๑๖จองคำลำปาง๓๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๓.สามเณรอนุชาพุสาโรนา๑๖จองคำลำปาง๓๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๔.สามเณรสมานสังชำนาญ๑๖จองคำลำปาง๓๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๕.สามเณรนรินทร์ดิษฐ์วิเศษ๑๖จองคำลำปาง๓๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๖.สามเณรวังศากงภูธร๑๕จองคำลำปาง๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๗.สามเณรนาวินมูลพลงาม๑๕จองคำลำปาง๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๘.สามเณรสุวิทย์ศรีภูงา๑๕จองคำลำปาง๓๔๘ป.ธ.๔๒๕๔๒
๖๙.สามเณรชยาศัยราชบัวผัน๑๕จองคำลำปาง๓๔๙ป.ธ.๔๒๕๔๒
๗๐.สามเณรฉลองภักดิ์คำชมภู๑๕จองคำลำปาง๓๕๐ป.ธ.๔๒๕๔๒
๗๑.สามเณรไพรัตน์จันทร์เต็มดวง๑๔จองคำลำปาง๓๕๑ป.ธ.๔๒๕๔๒
๗๒.พระมหากำชัยธมฺมทีโปยุบลมล๒๒จองคำลำปาง๒๕๑ป.ธ.๕๒๕๔๒
๗๓.สามเณรสมพรนามคำ๑๘จองคำลำปาง๒๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๒
๗๔.สามเณรสุทินมืดทัพไทย๑๘จองคำลำปาง๒๕๓ป.ธ.๕๒๕๔๒
๗๕.สามเณรสุรชัยวงศ์คำจันทร์๑๗จองคำลำปาง๒๕๔ป.ธ.๕๒๕๔๒
๗๖.สามเณรสมบูรณ์ศรีภิญฺโญ๑๖จองคำลำปาง๒๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๒
๗๗.สามเณรนพรัตน์วิริยะอุปถัมภ์๒๐จองคำลำปาง๒๗๐ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๘.สามเณรบุญลอดหันไชยยุงวา๑๙จองคำลำปาง๒๗๑ป.ธ.๖๒๕๔๒
๗๙.สามเณรอุทัยศรีทานันท์๑๙จองคำลำปาง๒๗๒ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๐.สามเณรเกรียงศักดิ์ไชยสมศรี๑๘จองคำลำปาง๒๗๓ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๑.สามเณรสมหมายสงเสนา๑๘จองคำลำปาง๒๗๔ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๒.สามเณรชลอกาไชยา๑๘จองคำลำปาง๒๗๕ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๓.สามเณรสมยศสมโมรา๑๘จองคำลำปาง๒๗๖ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๔.สามเณรนิวัฒน์เรืองมนตรี๑๗จองคำลำปาง๒๗๗ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๕.สามเณรสังวาลย์คำสีเขียว๑๗จองคำลำปาง๒๗๘ป.ธ.๖๒๕๔๒
๘๖.สามเณรไกรลาศดำพลงาม๑๗จองคำลำปาง๒๗๙ป.ธ.๖๒๕๔๒