ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๐๓ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระดุนรัตน์คมฺภีรธมฺโมไทยานนท์๒๕จองคำลำปาง๓๙๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๒.สามเณรวีรศักดิ์เนตรสว่าง๑๖จองคำลำปาง๓๙๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๓.สามเณรประเวชชาวิเศษ๑๖จองคำลำปาง๔๐๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๔.สามเณรไพศาลกรมบัวภา๑๕จองคำลำปาง๔๐๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๕.สามเณรสุวิชาพิมพิรัตน์๑๔จองคำลำปาง๔๐๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๖.สามเณรพรชัยปุ่งคำน้อย๑๔จองคำลำปาง๔๐๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๗.สามเณรสมภารสิงห์ด้วง๑๔จองคำลำปาง๔๐๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๘.สามเณรนันทวีพลหนองหลวง๑๔จองคำลำปาง๔๐๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๙.สามเณรสุบินศรีม่วง๑๔จองคำลำปาง๔๐๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๐.สามเณรคงศักดิ์โลนไธสง๑๔จองคำลำปาง๔๐๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๑.สามเณรวรวุฒิสีลาโล๑๔จองคำลำปาง๔๐๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๒.สามเณรสนธยามะโนแสน๑๔จองคำลำปาง๔๐๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๓.สามเณรเอนกอินทร์แปลง๑๔จองคำลำปาง๔๑๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๔.สามเณรสุนทรอุ่นแก้ว๑๓จองคำลำปาง๔๑๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๕.สามเณรไทยรัฐสิทธิศาสตร์๑๓จองคำลำปาง๔๑๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๖.สามเณรกิตติศักดิ์สากระจาย๑๓จองคำลำปาง๔๑๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๗.สามเณรศักดาเวชพันธ์๑๓จองคำลำปาง๔๑๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๘.สามเณรพรทวีบุราณ๑๓จองคำลำปาง๔๑๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๑๙.สามเณรขวัญชัยบุตรพรหม๑๓จองคำลำปาง๔๑๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๐.สามเณรคมสันต์สิมทอง๑๓จองคำลำปาง๔๑๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๑.สามเณรนครไทยศิริธารา๑๓จองคำลำปาง๔๑๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๒.สามเณรปราโมทย์โยธานันท์๑๓จองคำลำปาง๔๑๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๓.สามเณรจักรพันธ์โนปิง๑๒จองคำลำปาง๔๒๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๔.พระทองดีนิปโกสุราทิพย์๒๖จองคำลำปาง๑๖๗๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๕.สามเณรสินทอนทิพย์สุวรรณ์๒๑จองคำลำปาง๒๐๗๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๖.สามเณรแก่นเพชรชอบมวย๑๘จองคำลำปาง๒๐๗๗ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๗.สามเณรกรีฑาบุตรจันทร์๑๘จองคำลำปาง๒๐๗๘ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๘.สามเณรบำรุงน้อยพรม๑๖จองคำลำปาง๒๐๗๙ป.๑-๒๒๕๔๓
๒๙.สามเณรทัศพลโทสมบูรณ์๑๕จองคำลำปาง๒๐๘๐ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๐.สามเณรธีระศักดิ์พลพิทักษ์๑๕จองคำลำปาง๒๐๘๑ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๑.สามเณรมงคลกองสุข๑๔จองคำลำปาง๒๐๘๒ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๒.สามเณรวันวิวัฒน์พิมพิรัตน์๑๔จองคำลำปาง๒๐๘๓ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๓.สามเณรเสนีย์ลาน้ำเที่ยง๑๔จองคำลำปาง๒๐๘๔ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๔.สามเณรทศพลละษา๑๔จองคำลำปาง๒๐๘๕ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๕.สามเณรสุธรรมเบ้าหนองบัว๑๔จองคำลำปาง๒๐๘๖ป.๑-๒๒๕๔๓
๓๖.พระประดิษฐ์วิจิตฺโตพลศรี๓๓๑๒จองคำลำปาง๔๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๗.พระประกอบสมฺปโยโคทานะกาศ๓๔๑๑จองคำลำปาง๔๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๘.พระวงเดือนกตปุญฺโญพลบุบผา๓๐จองคำลำปาง๔๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๓๙.พระตระกูลอคฺคธมฺโมเครือชัย๒๕จองคำลำปาง๔๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๐.สามเณรอุทัยมหานุชิต๑๘จองคำลำปาง๔๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๑.สามเณรประวิทย์ละมุงทวาย๑๘จองคำลำปาง๔๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๒.สามเณรถาวรคันทะนาด๑๗จองคำลำปาง๔๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๓.สามเณรสำเริงเสวิคาร๑๗จองคำลำปาง๔๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๔.สามเณรยุทธนาสิทธาหนุน๑๖จองคำลำปาง๔๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๕.สามเณรยุทธพงษ์พลบุบผา๑๖จองคำลำปาง๔๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๖.สามเณรประดิษฐ์ยิ่งแม่นอาจ๑๕จองคำลำปาง๔๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๗.สามเณรไวพจน์ขานหัวโทน๑๕จองคำลำปาง๔๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๘.สามเณรสุธรรมนามคำ๑๕จองคำลำปาง๔๙๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๔๙.สามเณรปรีชาบุตรกัณหา๑๕จองคำลำปาง๔๙๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๐.สามเณรไสวทิพย์สุวรรณ๑๕จองคำลำปาง๔๙๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๑.สามเณรอนุชาวงศ์จำปา๑๕จองคำลำปาง๔๙๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๒.สามเณรบุญตาโพธิพล๑๕จองคำลำปาง๕๐๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๓.สามเณรสุริยาโคหนองบั่ว๑๕จองคำลำปาง๕๐๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๔.สามเณรทรงศักดิ์แดงชาติ๑๕จองคำลำปาง๕๐๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๕.สามเณรสมจิตรธูปน้ำคำ๑๕จองคำลำปาง๕๐๓ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๖.สามเณรบุญตาสะเทือนไพร๑๕จองคำลำปาง๕๐๔ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๗.สามเณรภักดีอินมนตรี๑๕จองคำลำปาง๕๐๕ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๘.สามเณรประยุงเคนเมืองไพร๑๕จองคำลำปาง๕๐๖ป.ธ.๓๒๕๔๓
๕๙.สามเณรสมบัติปุ่งคำน้อย๑๔จองคำลำปาง๕๐๗ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๐.สามเณรธงชัยพันแสน๑๔จองคำลำปาง๕๐๘ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๑.สามเณรนรินทร์ตรีถูกแบบ๑๔จองคำลำปาง๕๐๙ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๒.สามเณรไตรภพอาสาคำ๑๔จองคำลำปาง๕๑๐ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๓.สามเณรสมนึกแดงเรืองรัมย์๑๔จองคำลำปาง๕๑๑ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๔.สามเณรสุรชัยสีจันดา๑๔จองคำลำปาง๕๑๒ป.ธ.๓๒๕๔๓
๖๕.พระมหาชอบพุทฺธสโรพันโกฏิ๓๒๑๒จองคำลำปาง๓๓๗ป.ธ.๔๒๕๔๓
๖๖.สามเณรไพฑูรย์เภาเจริญ๑๘จองคำลำปาง๓๓๘ป.ธ.๔๒๕๔๓
๖๗.สามเณรวีระไชยลา๑๗จองคำลำปาง๓๓๙ป.ธ.๔๒๕๔๓
๖๘.สามเณรสุริยาชุมด้วง๑๗จองคำลำปาง๓๔๐ป.ธ.๔๒๕๔๓
๖๙.สามเณรปิยะพงษ์นาวารี๑๕จองคำลำปาง๓๔๑ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๐.สามเณรวิญญูเบญจขันธ์๑๕จองคำลำปาง๓๔๒ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๑.สามเณรจรัสโพธิ์จักร๑๕จองคำลำปาง๓๔๓ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๒.สามเณรไพจิตรคำไสย์๑๕จองคำลำปาง๓๔๔ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๓.สามเณรวินัยบุญปก๑๕จองคำลำปาง๓๔๕ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๔.สามเณรประมวลศูนย์ทัณฑ์๑๕จองคำลำปาง๓๔๖ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๕.สามเณรสมพงษ์จิตประเสริฐ๑๕จองคำลำปาง๓๔๗ป.ธ.๔๒๕๔๓
๗๖.สามเณรสกลพรมจำปา๒๐จองคำลำปาง๒๔๙ป.ธ.๕๒๕๔๓
๗๗.สามเณรสกายศรีบุญแปลง๒๐จองคำลำปาง๒๕๐ป.ธ.๕๒๕๔๓
๗๘.สามเณรสรเพชรทิพย์สุวรรณ๑๙จองคำลำปาง๒๕๑ป.ธ.๕๒๕๔๓
๗๙.สามเณรจตุพลแสงพรหมศรี๑๙จองคำลำปาง๒๕๒ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๐.สามเณรจักรกรินทร์บ่อเงิน๑๘จองคำลำปาง๒๕๓ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๑.สามเณรสุรศักดิ์แสงสุมาตร๑๗จองคำลำปาง๒๕๔ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๒.สามเณรดนัยเกตุตากแดด๑๗จองคำลำปาง๒๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๓.สามเณรสุชาติจันทร์ทุม๑๗จองคำลำปาง๒๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๔.สามเณรสฤษดิ์นามอาษา๑๗จองคำลำปาง๒๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๕.สามเณรชาญชัยโรจน์สิทธิธรรมวงศ์๑๗จองคำลำปาง๒๕๘ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๖.สามเณรสุรคิดสุนทะวงศ์๑๗จองคำลำปาง๒๕๙ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๗.สามเณรอนุชาพุสาโรนา๑๗จองคำลำปาง๒๖๐ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๘.สามเณรสมานสังข์ชำนาญ๑๗จองคำลำปาง๒๖๑ป.ธ.๕๒๕๔๓
๘๙.สามเณรวงศากงภูธร๑๖จองคำลำปาง๒๖๒ป.ธ.๕๒๕๔๓
๙๐.สามเณรนาวินมูลพลงาม๑๖จองคำลำปาง๒๖๓ป.ธ.๕๒๕๔๓
๙๑.สามเณรสุวิทย์ศรีภูงา๑๖จองคำลำปาง๒๖๔ป.ธ.๕๒๕๔๓
๙๒.สามเณรสมพรนามคำ๑๙จองคำลำปาง๒๐๑ป.ธ.๖๒๕๔๓
๙๓.สามเณรสุรชัยวงศ์คำจันทร์๑๘จองคำลำปาง๒๐๒ป.ธ.๖๒๕๔๓
๙๔.สามเณรสมบูรณ์ศรีภิญโญ๑๗จองคำลำปาง๒๐๓ป.ธ.๖๒๕๔๓
๙๕.สามเณรอุทัยศรีทานันท์๒๐จองคำลำปาง๑๑๕ป.ธ.๗๒๕๔๓
๙๖.สามเณรเกรียงศักดิ์ไชยสมศรี๑๙จองคำลำปาง๑๑๖ป.ธ.๗๒๕๔๓
๙๗.สามเณรสมหมายสงเสนา๑๙จองคำลำปาง๑๑๗ป.ธ.๗๒๕๔๓
๙๘.สามเณรชลอกาไชยา๑๙จองคำลำปาง๑๑๘ป.ธ.๗๒๕๔๓
๙๙.สามเณรสมยศสมโมรา๑๙จองคำลำปาง๑๑๙ป.ธ.๗๒๕๔๓
๑๐๐.สามเณรนิวัฒน์เรืองมนตรี๑๘จองคำลำปาง๑๒๐ป.ธ.๗๒๕๔๓
๑๐๑.สามเณรสังวาลย์คำสีเขียว๑๘จองคำลำปาง๑๒๑ป.ธ.๗๒๕๔๓
๑๐๒.สามเณรไกรลาศคำพลงาม๑๘จองคำลำปาง๑๒๒ป.ธ.๗๒๕๔๓
๑๐๓.พระมหาวีรศักดิ์สุรเมธีผาลา๒๔จองคำลำปาง๕๔ป.ธ.๙๒๕๔๓