ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๑๑๒ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.พระอดิศักดิ์กตปุญฺโญนรดี๒๒จองคำลำปาง๘๑๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๒.สามเณรเทวฤทธิ์อินทรายตา๒๒จองคำลำปาง๘๑๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๓.สามเณรพงษ์มณีแสนคาร๑๕จองคำลำปาง๘๑๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๔.สามเณรสุธีพิสัยพันธ์๑๔จองคำลำปาง๘๑๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๕.สามเณรมงคลบุญมา๑๔จองคำลำปาง๘๑๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๖.สามเณรอาณัฐทองแม้น๑๔จองคำลำปาง๘๑๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๗.สามเณรเอกพันธ์ผ่องใส๑๔จองคำลำปาง๘๑๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๘.สามเณรอุดมศักดิ์ตะวังทัน๑๔จองคำลำปาง๘๑๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๙.สามเณรเรืองฤทธิ์ผาวงศ์๑๓จองคำลำปาง๘๑๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๐.สามเณรต้นศักดิ์พฤกษชาติ๑๓จองคำลำปาง๘๑๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๑.สามเณรเดชาชัยชาเรืองเดช๑๓จองคำลำปาง๘๒๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๒.สามเณรยุทธนาตุ้มอ่อน๑๓จองคำลำปาง๘๒๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๓.สามเณรนิรันดร์สีลาโล้๑๓จองคำลำปาง๘๒๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๔.สามเณรเสกสรรโกต้า๑๓จองคำลำปาง๘๒๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๕.สามเณรพิสิฐเปลี่ยนประมูล๑๓จองคำลำปาง๘๒๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๖.สามเณรจักรพงษ์เพชรลือชา๑๙จองคำลำปาง๘๒๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๗.สามเณรวีระศักดิ์บุญเที่ยง๑๗จองคำลำปาง๘๒๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๘.สามเณรเศวตทะนะ๑๗จองคำลำปาง๘๒๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๑๙.สามเณรเอกลักษณ์อุดมพันธ์๑๖จองคำลำปาง๘๒๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๐.สามเณรมานัสคันทะโสม๑๖จองคำลำปาง๘๒๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๑.สามเณรพนมวันศรีชาติ๑๖จองคำลำปาง๘๓๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๒.สามเณรไพรัฐวรรณวงศ์๑๕จองคำลำปาง๘๓๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๓.สามเณรเสรีคำเงิน๑๕จองคำลำปาง๘๓๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๔.สามเณรอนุพันธ์แก้วภูมิแห่๑๕จองคำลำปาง๘๓๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๕.สามเณรต้นดำพลงาม๑๕จองคำลำปาง๘๓๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๖.สามเณรวีระยุทธบุตรคาม๑๕จองคำลำปาง๘๓๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๗.สามเณรธงชัยโลมะจันทร์๑๔จองคำลำปาง๘๓๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๘.สามเณรประพันธ์ศักดิ์ชมพูวงศ์๑๔จองคำลำปาง๘๓๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๒๙.สามเณรพรชัยครอบบัวบาน๑๔จองคำลำปาง๘๓๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๐.สามเณรสุรศักดิ์มากเพ็งมี๑๔จองคำลำปาง๘๓๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๑.สามเณรมานะผาดไธสง๑๔จองคำลำปาง๘๔๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๒.สามเณรสมชายต้นงอ๑๔จองคำลำปาง๘๔๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๓.สามเณรประกอบพนมใหญ่๑๔จองคำลำปาง๘๔๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๔.สามเณรยุทธนาบุญด้วง๑๔จองคำลำปาง๘๔๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๕.สามเณรอดิศักดิ์ลาน้ำคำ๑๔จองคำลำปาง๘๔๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๖.สามเณรวิชัยขาวสะอาด๑๔จองคำลำปาง๘๔๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๗.สามเณรธวัชชัยคำศรี๑๔จองคำลำปาง๘๔๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๘.สามเณรวิเชียรนิตยวัน๑๔จองคำลำปาง๘๔๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๓๙.สามเณรอนุรักษ์พันธ์ชัย๑๔จองคำลำปาง๘๔๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๐.สามเณรวิสูตรอักษร๑๔จองคำลำปาง๘๔๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๑.สามเณรสมชายจักไกรฤทัย๑๔จองคำลำปาง๘๕๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๒.สามเณรสมศักดิ์เพชรลือชา๑๔จองคำลำปาง๘๕๑ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๓.สามเณรอนุวัฒน์โยธานันท์๑๔จองคำลำปาง๘๕๒ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๔.สามเณรจักรพงษ์วันภักดี๑๔จองคำลำปาง๘๕๓ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๕.สามเณรกิตติจันทร์ทุม๑๔จองคำลำปาง๘๕๔ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๖.สามเณรอาทิตย์อัญชุลี๑๔จองคำลำปาง๘๕๕ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๗.สามเณรวีระพลถิ่นทัพไทย๑๔จองคำลำปาง๘๕๖ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๘.สามเณรวีระศักดิ์พรพิพัฒน์๑๔จองคำลำปาง๘๕๗ป.๑-๒๒๕๔๕
๔๙.สามเณรจักรพงษ์เพชรนาค๑๔จองคำลำปาง๘๕๘ป.๑-๒๒๕๔๕
๕๐.สามเณรมิตรประชาบุษราคัม๑๔จองคำลำปาง๘๕๙ป.๑-๒๒๕๔๕
๕๑.สามเณรอัครเดชพิชา๑๔จองคำลำปาง๘๖๐ป.๑-๒๒๕๔๕
๕๒.สามเณรแก่นเพชรชอบมวย๒๐จองคำลำปาง๕๕๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๓.สามเณรองอาจพันชารี๑๗จองคำลำปาง๕๕๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๔.สามเณรณรงค์ผาดี๑๗จองคำลำปาง๕๕๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๕.สามเณรสุธรรมเบ้าหนองบั่ว๑๖จองคำลำปาง๕๖๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๖.สามเณรจักรกฤษณ์สิงห์การ๑๖จองคำลำปาง๕๖๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๗.สามเณรวีระยุทธมณีฉาย๑๖จองคำลำปาง๕๖๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๘.สามเณรอนุรักษ์คำนาแซง๑๖จองคำลำปาง๕๖๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๕๙.สามเณรสนองมีอำนาจ๑๖จองคำลำปาง๕๖๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๐.สามเณรอนุชาเอียงหลง๑๕จองคำลำปาง๕๖๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๑.สามเณรสุรเดชสุขเมือง๑๕จองคำลำปาง๕๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๒.สามเณรณัฐพงษ์หล้าโพนทัน๑๕จองคำลำปาง๕๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๓.สามเณรอักษรศรีม่วง๑๕จองคำลำปาง๕๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๔.สามเณรอภิชาติพุฒสาย๑๕จองคำลำปาง๕๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๕.สามเณรดำรงค์วงศ์สามารถ๑๕จองคำลำปาง๕๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๖.สามเณรศักดิ์สิทธิ์นาดอนดู่๑๕จองคำลำปาง๕๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๗.สามเณรยงยุทธคตภูธร๑๕จองคำลำปาง๕๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๘.สามเณรกรวิทย์นามคำ๑๕จองคำลำปาง๕๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๕
๖๙.สามเณรทองทิศอายุสม๑๔จองคำลำปาง๕๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๐.สามเณรอธิการถิ่นทัพไทย๑๔จองคำลำปาง๕๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๑.สามเณรณัฐวุฒิกิ่งมะทา๑๔จองคำลำปาง๕๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๒.สามเณรอำพลกองโส๑๔จองคำลำปาง๕๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๓.สามเณรปกรณ์ปัญญาดิษฐ์๑๔จองคำลำปาง๕๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๔.สามเณรศิริใหม่สาวิสัย๑๓จองคำลำปาง๕๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๕
๗๕.สามเณรประเวชชาวิเศษ๑๘จองคำลำปาง๓๑๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๖.สามเณรพรชัยปุ่งคำน้อย๑๖จองคำลำปาง๓๑๗ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๗.สามเณรสุบินศรีม่วง๑๖จองคำลำปาง๓๑๘ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๘.สามเณรสนธยามะโนแสน๑๖จองคำลำปาง๓๑๙ป.ธ.๔๒๕๔๕
๗๙.สามเณรเอนกอินทร์แปลง๑๖จองคำลำปาง๓๒๐ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๐.สามเณรเสณีย์ลาน้ำเที่ยง๑๖จองคำลำปาง๓๒๑ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๑.สามเณรไทยรัฐสิทธิศาสตร์๑๕จองคำลำปาง๓๒๒ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๒.สามเณรขวัญชัยบุตรพรหม๑๕จองคำลำปาง๓๒๓ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๓.สามเณรคมสันต์สิมทอง๑๕จองคำลำปาง๓๒๔ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๔.สามเณรนครไทยศิริธารา๑๕จองคำลำปาง๓๒๕ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๕.สามเณรวันชัยหาญกุดตุ้ม๑๕จองคำลำปาง๓๒๖ป.ธ.๔๒๕๔๕
๘๖.สามเณรประดิษฐ์ยิ่งแม่นอาจ๑๗จองคำลำปาง๒๖๕ป.ธ.๕๒๕๔๕
๘๗.สามเณรสุธรรมนามคำ๑๗จองคำลำปาง๒๖๖ป.ธ.๕๒๕๔๕
๘๘.สามเณรสุริยาโคหนองบั่ว๑๗จองคำลำปาง๒๖๗ป.ธ.๕๒๕๔๕
๘๙.สามเณรทรงศักดิ์แดงชาติ๑๗จองคำลำปาง๒๖๘ป.ธ.๕๒๕๔๕
๙๐.สามเณรบุญตาสะเทือนไพร๑๗จองคำลำปาง๒๖๙ป.ธ.๕๒๕๔๕
๙๑.สามเณรประยุงเคนเมืองไพร๑๗จองคำลำปาง๒๗๐ป.ธ.๕๒๕๔๕
๙๒.สามเณรสมบัติปุ่งคำน้อย๑๖จองคำลำปาง๒๗๑ป.ธ.๕๒๕๔๕
๙๓.สามเณรนรินทร์ตรีถูกแบบ๑๖จองคำลำปาง๒๗๒ป.ธ.๕๒๕๔๕
๙๔.สามเณรสุรชัยสีจันดา๑๖จองคำลำปาง๒๗๓ป.ธ.๕๒๕๔๕
๙๕.พระมหาสุวิทย์ธมฺมสิรินาลาด๒๙จองคำลำปาง๑๙๑ป.ธ.๖๒๕๔๕
๙๖.สามเณรดนัยเกตุตากแดด๑๙จองคำลำปาง๑๑๔ป.ธ.๗๒๕๔๕
๙๗.สามเณรสุชาติจันทร์ทุม๑๙จองคำลำปาง๑๑๕ป.ธ.๗๒๕๔๕
๙๘.สามเณรชาญไชยโรจน์สิทธิธรรมวงศ์๑๙จองคำลำปาง๑๑๖ป.ธ.๗๒๕๔๕
๙๙.สามเณรสุรคิดสุนทะวงศ์๑๙จองคำลำปาง๑๑๗ป.ธ.๗๒๕๔๕
๑๐๐.สามเณรอนุชาพุสาโรนา๑๙จองคำลำปาง๑๑๘ป.ธ.๗๒๕๔๕
๑๐๑.สามเณรสมานสังข์ชำนาญ๑๙จองคำลำปาง๑๑๙ป.ธ.๗๒๕๔๕
๑๐๒.สามเณรนาวินมูลพลงาม๑๘จองคำลำปาง๑๒๐ป.ธ.๗๒๕๔๕
๑๐๓.พระมหาพรเทพนนฺทจนฺโทสำราญบำรุง๒๖จองคำลำปาง๕๔ป.ธ.๘๒๕๔๕
๑๐๔.สามเณรสมพรนามคำ๒๑จองคำลำปาง๕๕ป.ธ.๘๒๕๔๕
๑๐๕.สามเณรสมบูรณ์ศรีภิญโญ๑๙จองคำลำปาง๕๖ป.ธ.๘๒๕๔๕
๑๐๖.สามเณรอุทัยศรีทานันท์๒๒จองคำลำปาง๔๓ป.ธ.๙๒๕๔๕
๑๐๗.สามเณรเกรียงศักดิ์ไชยสมศรี๒๑จองคำลำปาง๔๔ป.ธ.๙๒๕๔๕
๑๐๘.สามเณรสมหมายสงเสนา๒๑จองคำลำปาง๔๕ป.ธ.๙๒๕๔๕
๑๐๙.สามเณรชลอกาไชยา๒๑จองคำลำปาง๔๖ป.ธ.๙๒๕๔๕
๑๑๐.สามเณรสมยศสมโมรา๒๑จองคำลำปาง๔๗ป.ธ.๙๒๕๔๕
๑๑๑.สามเณรนิวัฒน์เรืองมนตรี๒๐จองคำลำปาง๔๘ป.ธ.๙๒๕๔๕
๑๑๒.สามเณรสังวาลย์คำสีเขียว๒๐จองคำลำปาง๔๙ป.ธ.๙๒๕๔๕