ระบบสืบค้น รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๖๓

[ดูวิธีค้นหา]
มีผู้ออนไลน์ขณะนี้ ท่าน
ค้นหา
วิธีค้นหา

การค้นหา สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ หากต้องการข้อมูลทั้งหมด ไม่ต้องระบุเงื่อนไข

การค้นหา วัด ให้พิมพ์เฉพาะชื่อวัดเท่านั้น ไม่ต้องมีคำว่า "วัด" เช่น หากต้องการค้นหา วัดโมลีโลกยาราม ให้พิมพ์ว่า โมลีโลกยาราม

การค้นหา สำนักเรียน ให้พิมพ์ชื่อสำนักเรียน หรือชื่อจังหวัด เช่น วัดโมลีโลกยาราม หรือ อุบลราชธานี

การค้นหา ชั้น, พ.ศ. หรือ ครั้งที่สอบ ให้คลิกที่ช่องนั้นๆ แล้วเลือกจากตัวเลือกที่ปรากฏขึ้นมา

ผลการค้นหา ๙๑ รายการ
ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด สำนักเรียน เลขที่ ชั้น พ.ศ. ครั้งที่สอบ
๑.สามเณรอาทิตย์ปุ่งคำน้อย๑๕จองคำลำปาง๓๖๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒.สามเณรจีรพงษ์บรรดิษสุข๑๕จองคำลำปาง๓๖๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๓.สามเณรจักรพงค์คำมุงคุณ๑๔จองคำลำปาง๓๖๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๔.สามเณรชราวุฒิสิมสะกะ๑๔จองคำลำปาง๓๗๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๕.สามเณรเปรมปรีศรีสุวรรณ๑๔จองคำลำปาง๓๗๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๖.สามเณรอำนาจเสวิคาร๑๓จองคำลำปาง๓๗๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๗.สามเณรกฤษฎาพูนสวัสดิ์๑๓จองคำลำปาง๓๗๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๘.สามเณรชัยวัฒน์บำรุงถิ่น๑๓จองคำลำปาง๓๗๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๙.สามเณรรุ่งนภาดาทอง๑๓จองคำลำปาง๓๗๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๐.สามเณรฟ้าใสนามวงสาร๑๓จองคำลำปาง๓๗๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๑.สามเณรศักดิ์ชัยคำศรี๑๓จองคำลำปาง๓๗๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๒.สามเณรศักดิ์ชัยสนศรี๑๓จองคำลำปาง๓๗๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๓.สามเณรอนุกูลสมยศ๑๓จองคำลำปาง๓๗๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๔.สามเณรศราวุธโพนทอง๑๓จองคำลำปาง๓๘๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๕.สามเณรสัมฤทธิ์พฤกษชาติ๑๓จองคำลำปาง๓๘๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๖.สามเณรจักรพันธ์ปิงจันทร์๑๗จองคำลำปาง๑๗๑๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๗.สามเณรศักดิ์นรินทร์เคนจันทึก๑๖จองคำลำปาง๑๗๑๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๘.สามเณรวีระยุทธวันภักดี๑๕จองคำลำปาง๑๗๑๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๑๙.สามเณรอดุลย์โถแก้วเขียว๑๕จองคำลำปาง๑๗๑๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๐.สามเณรนันทวันทีระฆัง๑๔จองคำลำปาง๑๗๑๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๑.สามเณรปริวรรตสารไชย๑๔จองคำลำปาง๑๗๑๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๒.สามเณรภูเบศวร์ร่องนา๑๔จองคำลำปาง๑๗๑๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๓.สามเณรยุทธพงษ์คำมุงคุณ๑๔จองคำลำปาง๑๗๑๗ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๔.สามเณรวุธิชัยคำมุงคุณ๑๔จองคำลำปาง๑๗๑๘ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๕.สามเณรเอกชัยรูปงาม๑๔จองคำลำปาง๑๗๑๙ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๖.สามเณรสุรพลโควิชัย๑๔จองคำลำปาง๑๗๒๐ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๗.สามเณรอัมพรมีสนาม๑๔จองคำลำปาง๑๗๒๑ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๘.สามเณรอภิชิตบุตรศรี๑๔จองคำลำปาง๑๗๒๒ป.๑-๒๒๕๔๖
๒๙.สามเณรไชยาแก้วภูมิเห่๑๔จองคำลำปาง๑๗๒๓ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๐.สามเณรสุรศักดิ์เทพมงคล๑๔จองคำลำปาง๑๗๒๔ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๑.สามเณรเทพพรโกต้า๑๔จองคำลำปาง๑๗๒๕ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๒.สามเณรอดุลย์โยธานันท์๑๔จองคำลำปาง๑๗๒๖ป.๑-๒๒๕๔๖
๓๓.พระอดิศักดิ์กตปุญฺโญนรดี๒๓จองคำลำปาง๔๖๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๔.พระเทวฤทธิ์วิเวกาจิณฺโณอินทรายตา๒๓จองคำลำปาง๔๖๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๕.สามเณรจักรพงษ์เพชรลือชา๒๐จองคำลำปาง๔๖๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๖.สามเณรพนมวันศรีชาติ๑๗จองคำลำปาง๔๖๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๗.สามเณรพงษ์มณีแสนคาร๑๖จองคำลำปาง๔๗๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๘.สามเณรไพรัฐวรรณวงศ์๑๖จองคำลำปาง๔๗๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๓๙.สามเณรอนุพันธ์แก้วภูมิแห่๑๖จองคำลำปาง๔๗๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๐.สามเณรต้นดำพลงาม๑๖จองคำลำปาง๔๗๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๑.สามเณรวีระพงษ์แซ่จ๋าว๑๕จองคำลำปาง๔๗๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๒.สามเณรสุธีพิสัยพันธ์๑๕จองคำลำปาง๔๗๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๓.สามเณรเอกพันธ์ผ่องใส๑๕จองคำลำปาง๔๗๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๔.สามเณรธงชัยโลมะจันทร์๑๕จองคำลำปาง๔๗๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๕.สามเณรประพันธ์ศักดิ์ชมพูวงศ์๑๕จองคำลำปาง๔๗๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๖.สามเณรยุทธนาบุญด้วง๑๕จองคำลำปาง๔๗๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๗.สามเณรวิชัยขาวสะอาด๑๕จองคำลำปาง๔๘๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๘.สามเณรธวัชชัยคำศรี๑๕จองคำลำปาง๔๘๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๔๙.สามเณรวิสูตรอักษร๑๕จองคำลำปาง๔๘๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๐.สามเณรอนุวัฒน์โยธานันท์๑๕จองคำลำปาง๔๘๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๑.สามเณรจักรพงษ์วันภักดี๑๕จองคำลำปาง๔๘๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๒.สามเณรกิตติจันทร์ทุม๑๕จองคำลำปาง๔๘๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๓.สามเณรวีระพลถิ่นทัพไทย๑๕จองคำลำปาง๔๘๖ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๔.สามเณรจักรพงษ์เพชรนาค๑๕จองคำลำปาง๔๘๗ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๕.สามเณรอัครเดชพิชา๑๕จองคำลำปาง๔๘๘ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๖.สามเณรเรืองฤทธิ์ผาวงศ์๑๔จองคำลำปาง๔๘๙ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๗.สามเณรต้นศักดิ์พฤกษชาติ๑๔จองคำลำปาง๔๙๐ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๘.สามเณรเดชาชัยชาเรืองเดช๑๔จองคำลำปาง๔๙๑ป.ธ.๓๒๕๔๖
๕๙.สามเณรยุทธนาตุ้มอ่อน๑๔จองคำลำปาง๔๙๒ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๐.สามเณรนิรันดร์สีลาโล้๑๔จองคำลำปาง๔๙๓ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๑.สามเณรเสกสรรโกต้า๑๔จองคำลำปาง๔๙๔ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๒.สามเณรพิสิฐเปลี่ยนประมูล๑๔จองคำลำปาง๔๙๕ป.ธ.๓๒๕๔๖
๖๓.สามเณรณรงค์ผาดีจองคำลำปาง๔๗๐ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๔.สามเณรวีระยุทธมณีฉายจองคำลำปาง๔๗๑ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๕.สามเณรสุรเดชสุขเมืองจองคำลำปาง๔๗๒ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๖.สามเณรอักษรศรีม่วงจองคำลำปาง๔๗๓ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๗.สามเณรดำรงค์วงศ์สามารถจองคำลำปาง๔๗๔ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๘.สามเณรศักดิ์สิทธิ์นาดอนดู่จองคำลำปาง๔๗๕ป.ธ.๔๒๕๔๖
๖๙.สามเณรยงยุทธคตภูธรจองคำลำปาง๔๗๖ป.ธ.๔๒๕๔๖
๗๐.สามเณรทองทิศอายุสมจองคำลำปาง๔๗๗ป.ธ.๔๒๕๔๖
๗๑.สามเณรณัฐวุฒิกิ่งมะทาจองคำลำปาง๔๗๘ป.ธ.๔๒๕๔๖
๗๒.สามเณรอำพลกองโสจองคำลำปาง๔๗๙ป.ธ.๔๒๕๔๖
๗๓.สามเณรประเวชชาวิเศษ๑๙จองคำลำปาง๒๕๔ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๔.สามเณรพรชัยปุ่งคำน้อย๑๗จองคำลำปาง๒๕๕ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๕.สามเณรสุบินศรีม่วง๑๗จองคำลำปาง๒๕๖ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๖.สามเณรเอนกอินทร์แปลง๑๗จองคำลำปาง๒๕๗ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๗.สามเณรเสณีย์ลาน้ำเที่ยง๑๗จองคำลำปาง๒๕๘ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๘.สามเณรไทยรัฐสิทธิศาสตร์๑๖จองคำลำปาง๒๕๙ป.ธ.๕๒๕๔๖
๗๙.สามเณรขวัญชัยบุตรพรหม๑๖จองคำลำปาง๒๖๐ป.ธ.๕๒๕๔๖
๘๐.สามเณรคมสันต์สิมทอง๑๖จองคำลำปาง๒๖๑ป.ธ.๕๒๕๔๖
๘๑.สามเณรนครไทยศิริธารา๑๖จองคำลำปาง๒๖๒ป.ธ.๕๒๕๔๖
๘๒.สามเณรสุธรรมนามคำ๑๘จองคำลำปาง๑๖๓ป.ธ.๖๒๕๔๖
๘๓.สามเณรสุริยาโคหนองบั่ว๑๘จองคำลำปาง๑๖๔ป.ธ.๖๒๕๔๖
๘๔.สามเณรสมบัติปุ่งคำน้อย๑๗จองคำลำปาง๑๖๕ป.ธ.๖๒๕๔๖
๘๕.สามเณรสุรชัยสีจันดา๑๗จองคำลำปาง๑๖๖ป.ธ.๖๒๕๔๖
๘๖.สามเณรดนัยเกตุตากแดด๒๐จองคำลำปาง๕๓ป.ธ.๘๒๕๔๖
๘๗.สามเณรสุชาติจันทร์ทุม๒๐จองคำลำปาง๕๔ป.ธ.๘๒๕๔๖
๘๘.สามเณรสุรคิดสุนทะวงศ์๒๐จองคำลำปาง๕๕ป.ธ.๘๒๕๔๖
๘๙.สามเณรนาวินมูลพลงาม๑๙จองคำลำปาง๕๖ป.ธ.๘๒๕๔๖
๙๐.สามเณรสมพรนามคำ๒๒จองคำลำปาง๔๓ป.ธ.๙๒๕๔๖
๙๑.สามเณรสมบูรณ์ศรีภิญโญ๒๐จองคำลำปาง๔๔ป.ธ.๙๒๕๔๖